Obchodné registre v krajinách EÚ

Estonia

Na tejto stránke nájdete informácie o estónskom obchodnom registri a registri neziskových združení a nadácií.

Content provided by:
Estonia

Aké informácie možno nájsť v estónskom obchodnom registri a v registri neziskových združení a nadácií?

Obchodný register a register neziskových združení a nadácií spravuje registrové oddelenie okresného súdu v Tartu. Registre spravuje súd, aby sa zaistila nezávislosť a právna odbornosť správcov registrov. Registre majú veľkú právnu váhu a ich cieľom je zabezpečovať právnu istotu. Údaje zapísané v obchodnom registri sú účinné voči tretím osobám a tretie osoby sa môžu odvolávať na zverejnené znenie, okrem prípadu, keď tretia osoba vedela alebo mala vedieť, že tieto údaje nie sú správne. Zapísané údaje sa nevzťahujú na transakcie uzavreté do pätnástich dní po zápise týchto údajov, ak tretia osoba preukáže, že o zápise nevedela ani nemohla poznať jeho obsah. Tretia osoba sa preto môže v dobrej viere spoliehať na vecnú správnosť zápisov v registri, napríklad pri uzatváraní zmluvy predpokladať, že osoba zapísaná v registri ako člen predstavenstva je oprávnená podpisovať za predmetnú spoločnosť.

Niektoré právne skutočnosti sú platné iba vtedy, ak sú zapísané v registri: napr. podpisové právo člena predstavenstva môže byť v stanovách alebo v zmluve uzavretej s členom predstavenstva podmienené, voči tretím osobám sú však účinné len obmedzenia, ktoré sú zapísané v registri.

Niektoré dôležité skutočnosti nadobudnú účinnosť od okamihu zápisu: napríklad zvýšenie kapitálu spoločnosti nadobúda účinnosť od okamihu, keď je zvýšenie zapísané do obchodného registra, a nie od okamihu rozhodnutia o zvýšení základného imania či dňa poskytnutia týchto príspevkov. To isté platí pre vytvorenie právneho subjektu, zmenu jeho stanov alebo zlúčenie, rozdelenie a transformáciu.

Registre sú vedené elektronicky.

Registrové oddelenie okresného súdu v Tartu vedie obchodný register samostatne zárobkovo činných osôb, spoločností [verejné akciové spoločnosti, súkromné akciové spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, obchodné združenia, európske spoločnosti (Societas Europaea), európske družstvá (Societas Cooperativa Europaea) a európske zoskupenie pre územnú spoluprácu] a pobočiek zahraničných spoločností so sídlom v Estónsku.

Register neziskových združení a nadácií obsahuje informácie o neziskových združeniach a nadáciách so sídlom v Estónsku (za neziskové združenia sa považujú aj politické strany a ďalšie neziskové združenia, ako aj odbory, cirkvi, kongregácie, združenia kongregácií a kláštory). V registri neziskových združení a nadácií sa nachádza aj register bytových združení a register pozemkových spoločenstiev.

V obchodnom registri alebo registri neziskových združení a nadácií sú v prípade všetkých samostatne zárobkovo činných osôb, právnických osôb alebo pobočiek zahraničných spoločností dostupné tieto údaje:

 • výpis z registra,
 • spis podnikateľského subjektu (v obchodnom registri) alebo verejný spis neziskového subjektu (v prípade neziskových združení, nadácií a bytových združení),
 • registrový spis.

Spis podnikateľského subjektu a verejný spis obsahujú dokumenty, ktoré právnické osoby, samostatne zárobkovo činné osoby alebo pobočky zahraničných spoločností predložili správcovi registra v súlade s právom, napríklad stanovy jednotlivých spoločností a iné dokumenty zapísané vo verejných záznamoch. Rozhodnutia súdov, odvolania proti nim, korešpondencia a iné dokumenty, ktoré nie sú vedené v spise podnikateľského subjektu ani vo verejnom spise, sa uchovávajú v registrovom spise.

Na výpise z obchodného registra sú v prípade právnických osôb, samostatne zárobkovo činných osôb alebo pobočiek zahraničných spoločností uvedené tieto informácie:

 • obchodné meno alebo meno a registračný kód,
 • miesto pobytu alebo sídlo a adresa právnických osôb, samostatne zárobkovo činných osôb a pobočiek zahraničných spoločností, ako aj ich e-mailová adresa,
 • údaje týkajúce sa samostatne zárobkovo činných osôb a údaje týkajúce sa prerušenia ich činnosti alebo sezónneho alebo dočasného charakteru tejto činnosti,
 • v prípade pobočiek zahraničných spoločností register, v ktorom je spoločnosť zapísaná, a ak sa podľa zákonov krajiny, v ktorej je spoločnosť usadená, vyžaduje zápis do registra, aj registračné číslo; krajina, podľa ktorej zákonov spoločnosť vyvíja činnosť v krajine, v ktorej je usadená; kedy boli prijaté stanovy spoločnosti a či boli zmenené, či je to uvedené v registri v krajine, v ktorej je spoločnosť usadená,
 • podrobnosti o osobách oprávnených na zastupovanie (členovia predstavenstva, partneri verejnej obchodnej spoločnosti, riadiaci partneri alebo tretie strany, komanditisti, likvidátori, správca konkurznej podstaty), mená a osobné identifikačné čísla riadiacich pracovníkov pobočiek (a všetky konkrétne faktory týkajúce sa ich oprávnení na zastupovanie) a mená a osobné identifikačné čísla právnych zástupcov zahraničnej spoločnosti, ako aj dátum nadobudnutia a skončenia účinnosti ich oprávnení na zastupovanie; takisto všetky dohody týkajúce sa práva na zastupovanie a právomoci členov predstavenstva právnickej osoby a likvidátorov zastupujúcich právnickú osobu,
 • meno alebo obchodné meno a osobné identifikačné číslo alebo registračné číslo kontaktnej osoby pre neziskové združenie, nadáciu, spoločnosť a pobočku zahraničnej spoločnosti, estónska adresa na doručenie vyhlásení o zámere adresovaných podniku a na doručenie písomností, ako aj e-mailová adresa kontaktnej osoby,
 • údaje o splnomocnencovi,
 • právna forma podniku alebo pobočky zahraničnej spoločnosti, prípadne druh spoločnosti,
 • dátum schválenia stanov právnickej osoby,
 • peňažná hodnota základného imania spoločnosti (v prípade pobočky zahraničnej spoločnosti, hodnota základného imania spoločnosti, ak bola zapísaná do registra v krajine, v ktorej je spoločnosť usadená), podrobnosti o komanditistoch a hodnota ich príspevkov,
 • poznámka týkajúca sa založenia súkromnej akciovej spoločnosti bez vloženia príspevkov,
 • poznámka o tom, že akcie/podiely boli zaregistrované v estónskom centrálnom registri cenných papierov, alebo poznámka o tom, ktorá strana vedie register akcií/podielov,
 • poznámka o tom, že boli zrušené požiadavky na formálnu dispozíciu na účely prevodu alebo záložného práva na podiel,
 • začiatok a koniec rozpočtového roka spoločnosti, neziskového združenia, nadácie, zahraničnej spoločnosti alebo pozemkového spoločenstva (a v prípade pobočky zahraničnej spoločnosti aj to, či sa od spoločnosti vyžaduje uverejnenie výročnej správy),
 • informácie o konkurze vyžadované podľa zákona a informácie o vymenovaní správcu krycieho súboru,
 • poznámka o zlúčení, rozdelení, transformácii, zániku a výmaze spoločnosti,
 • odkaz na zápisy vykonané správcom registra podľa zákona, bez žiadosti podnikateľského subjektu,
 • informácie o depozitári dokumentov zlikvidovanej právnickej osoby,
 • v prípade pobočiek zahraničných spoločností register, v ktorom je spoločnosť zapísaná, a ak sa podľa zákonov krajiny, v ktorej je spoločnosť usadená, vyžaduje zápis do registra, aj registračné číslo; krajina, podľa ktorej zákonov spoločnosť vyvíja činnosť v krajine, v ktorej je usadená; kedy boli prijaté stanovy spoločnosti a či boli zmenené, či je to uvedené v registri v krajine, v ktorej je spoločnosť usadená,
 • ciele nadácie; sídlo ústredia, ak je v zahraničí; dátum prijatia rozhodnutia o založení; obdobie činnosti, či bola nadácia založená na určité obdobie,
 • kód pozemkového systému na území činnosti pozemkového spoločenstva,
 • meno a registračné číslo riadiaceho pracovníka bytového družstva a poznámka o tom, že bol vzatý úver,
 • obdobie činnosti neziskového združenia, ak bolo založené na určité obdobie,
 • dátum zápisu, odkazy na následné zápisy a ďalšie poznámky,
 • iné zákonom stanovené informácie.

Veci týkajúce sa registra sa preskúmavajú v rámci nesporového občianskeho písomného konania. Zápisy do registrov sa vykonávajú na základe žiadosti, rozhodnutia súdu alebo z iných zákonných dôvodov. Žiadosť o zápis musí byť podpísaná elektronickým podpisom alebo mať formu notárskej zápisnice.

Zápisy v obchodnom registri a registri neziskových združení a nadácií sú verejne dostupné. Ktokoľvek môže nahliadnuť do výpisov z registra a do spisov podnikateľských subjektov alebo verejných spisov neziskových subjektov a vyhotoviť si z nich kópiu. K registrovým spisom majú prístup príslušné orgány verejnej moci, súdy v priebehu konania a ďalšie osoby alebo subjekty s oprávneným záujmom.

Centrálnu databázu obchodného registra a registra neziskových združení a nadácií spravuje Centrum registrov a informačných systémov. Centrum ponúka aj tieto služby:

Elektronický obchodný register

Elektronický obchodný register je služba založená na databázach registrového oddelenia okresného súdu v Tartu, ktorá v reálnom čase zobrazuje údaje o všetkých samostatne zárobkovo činných osobách, spoločnostiach a pobočkách či organizačných zložkách zahraničných spoločností zaregistrovaných v Estónsku. Elektronický obchodný register umožňuje:

 • bezplatne zobrazovať údaje z výpisu z registra, všeobecné informácie a informácie o daňových nedoplatkoch,
 • vyhľadávať podľa mena, registračného kódu, sídla, predmetu podnikania atď.,
 • za poplatok získať prístup k výročným správam, stanovám a iným elektronickým dokumentom, osobným údajom a údajom o záložných právach na majetku spoločnosti atď. obsiahnutým v spisoch podnikateľských subjektov alebo vo verejných spisoch,
 • kontrolovať v reálnom čase informácie týkajúce sa zmien právneho statusu spoločnosti a zmien v ich zápisoch,
 • zadarmo zobrazovať informácie o udelení zákazu podnikania estónskym fyzickým a právnickým osobám,
 • zadarmo si prezerať zoznam členov politických strán,
 • zobrazovať väzby medzi rôznymi spoločnosťami a osobami.

Elektronický obchodný register umožňuje predkladať dokumenty na registrové oddelenie súdov aj samotným fyzickým a právnickým osobám. Prostredníctvom elektronického obchodného registra možno predkladať žiadosti o zaregistrovanie novej spoločnosti, zmenu jej údajov v registri, o jej likvidáciu a výmaz z registra. Takisto je možné vypracovať a predložiť výročné správy. Estónski, fínski, lotyšskí a belgickí občania a osoby s elektronickým pobytom v Estónsku sa môžu do elektronického obchodného registra prihlásiť pomocou overenia svojich preukazov totožnosti. Občania Estónska a Litvy sa môžu prihlásiť pomocou mobilnej identifikačnej služby.

Ďalšie informácie o elektronickom obchodnom registri sú k dispozícii na webovom sídle Centra registrov a informačných systémov.

Európsky obchodný register (EBR)

Európsky obchodný register (EBR) je internetový vyhľadávací systém, na ktorom nájdete oficiálne informácie o európskych spoločnostiach. Vyhľadávať možno na tomto webovom sídle.

 • K dispozícii sú informácie z obchodných registrov celkovo17 krajín.
 • Vyhľadávať možno fyzické aj právnické osoby.
 • Zoznam dostupných informácií sa líši podľa jednotlivých krajín.
 • Údaje v registri majú v jednotlivých krajinách odlišný právny účinok.
 • Služba vyhľadávania je dostupná pre fyzické aj právnické osoby.
 • Táto služba je spoplatnená.

Je prístup do estónskeho obchodného registra bezplatný?

Prístup k údajom v registri možno získať online a v kanceláriách notárov.

Vyhľadávanie informácií o právnických osobách, samostatne zárobkovo činných osobách, pobočkách zahraničných spoločností, informácií o súdnych konaniach alebo prehliadanie výpisov z registra nie je spoplatnené online. Osobám, ktoré vykonávajú vyhľadávanie online týkajúce sa vlastnej osoby, sa neúčtujú poplatky. Všetko ostatné vyhľadávanie vrátane prezerania histórie údajov výpisu z obchodného registra a výročných správ, stanov a iných dokumentov je však spoplatnené. V prípade účtovania poplatku sa platba realizuje ihneď internetovým bankovým prevodom. Používatelia, ktorí majú prístup k parametrom rozšíreného vyhľadávania, platia mesačné poplatky. Poplatky za používanie počítačových údajov v obchodnom registri sú stanovené nariadením ministra spravodlivosti.

Za nahliadnutie do údajov v registri a spisových dokumentov u notára sa účtuje poplatok. Výška poplatkov je stanovená zákonom o notárskych poplatkoch.

Ako vyhľadávať v estónskom obchodnom registri

V obchodnom registri a v registri neziskových združení a nadácií môžete údaje vyhľadávať prostredníctvom elektronického obchodného registra na webovom sídle Centra registrov a informačných systémov.

Do akej miery sú dokumenty uvedené v registri spoľahlivé?

Na tejto stránke sa vysvetľuje, ako je v Estónsku regulované použitie údajov a dokumentov obsiahnutých v obchodnom registri.

Obchodný register vedie registrové oddelenie okresného súdu v Tartu. Do obchodného registra sa zapisujú údaje o samostatne zárobkovo činných osobách, pobočkách zahraničných spoločností a spoločnostiach [verejných akciových spoločnostiach, súkromných akciových spoločnostiach, verejných obchodných spoločnostiach, komanditných spoločnostiach, obchodných združeniach, európskych spoločnostiach (Societas Europaea), európskych družstvách (Societas Cooperativa Europaea) a európskych zoskupeniach pre územnú spoluprácu]. Tento elektronický register má veľkú právnu váhu a jeho cieľom je zabezpečovať právnu istotu. Obchodný register je vedený v estónčine.

Údaje zapísané v obchodnom registri sú účinné voči tretím osobám a tretie osoby sa môžu odvolávať na zverejnené znenie, okrem prípadu, keď tretia osoba vedela alebo mala vedieť, že tieto údaje nie sú správne. Zapísané údaje sa nevzťahujú na transakcie uzavreté do pätnástich dní po zápise týchto údajov, ak tretia osoba preukáže, že o zápise nevedela ani nemohla poznať jeho obsah. Tretia osoba sa preto môže v dobrej viere spoliehať na vecnú správnosť zápisov v registri, napríklad pri uzatváraní zmluvy predpokladať, že osoba zapísaná v registri ako člen predstavenstva je oprávnená podpisovať za predmetnú spoločnosť.

Niektoré právne skutočnosti sú platné iba vtedy, ak sú zapísané v registri: napr. podpisové právo člena predstavenstva môže byť v stanovách alebo v zmluve uzavretej s členom predstavenstva podmienené, voči tretím osobám sú však účinné len obmedzenia, ktoré sú zapísané v registri.

Niektoré dôležité skutočnosti nadobudnú účinnosť od okamihu zápisu: napríklad zvýšenie kapitálu spoločnosti nadobúda účinnosť od okamihu, keď je zvýšenie zapísané do obchodného registra, a nie od okamihu rozhodnutia o zvýšení základného imania či dňa poskytnutia týchto príspevkov. To isté platí pre vytvorenie právneho subjektu, zmenu jeho stanov alebo zlúčenie, rozdelenie a transformáciu.

V obchodnom registri sú v prípade samostatne zárobkovo činných osôb, právnických osôb alebo pobočiek zahraničných spoločností dostupné tieto údaje:

 • výpis z registra,
 • spis podnikateľského subjektu,
 • registrový spis.

Spis podnikateľského subjektu obsahuje dokumenty, ktoré právnické osoby, samostatne zárobkovo činné osoby alebo pobočky zahraničných spoločností predložili správcovi registra v súlade s právom, napríklad stanovy jednotlivých spoločností a iné dokumenty zapísané vo verejných záznamoch. Rozhodnutia súdov, odvolania proti nim, korešpondencia a iné dokumenty, ktoré nie sú vedené v spise podnikateľského subjektu, sa uchovávajú v registrovom spise.

S dokumentmi v cudzom jazyku sa do registra musí predložiť ich preklad do estónskeho jazyka osvedčený úradným prekladateľom. Dokumenty môže do registra predkladať s prekladom do estónčiny aj notár, ak vypracoval notársku zápisnicu alebo notárske osvedčenie v cudzom jazyku na základe § 5 ods. 2 zákona o notároch. Ak sa predložili dokumenty, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky, a sú úplne alebo čiastočne v cudzom jazyku, správca registra postupuje výlučne na základe dokumentov alebo častí textu, ktoré sú predložené v estónčine. Podniky a tretie strany nemôžu vychádzať z dokumentov ani častí textu v cudzom jazyku. Spoločnosť sa nemôže odvolávať na preklad, ktorý sa odlišuje od originálneho dokumentu. Tretia osoba sa môže odvolať na preklad dokumentu predložený správcovi registra, pokiaľ spoločnosť nepreukáže, že tretia osoba o nepresnosti prekladu vedela.

Údaje v obchodnom registri sú verejné. Každý má právo nahliadnuť do výpisov z registra a do spisov podnikateľských subjektov a vyhotoviť si z nich kópiu. K registrovým spisom majú prístup príslušné orgány verejnej moci, súdy v priebehu konania a ďalšie osoby alebo subjekty s oprávneným záujmom.

Dokumenty v spise si možno prezerať a ich kópie možno požadovať prostredníctvom elektronického obchodného registra alebo notára.

História estónskeho obchodného registra

Estónsky obchodný register obsahuje údaje zapísané od 1. septembra 1995. Všetky údaje sa pravidelne aktualizujú.

Súvisiace odkazy

Európsky obchodný register

Elektronický obchodný register

Registrové oddelenie

Notári

Posledná aktualizácia: 15/11/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.