Doručovanie písomností

Hungary

Content provided by:
Hungary

FINDING COMPETENT COURTS

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Hungary

Serving documents


*mandatory input

článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

V Maďarsku je vysielajúcim orgánom

  • súd, na základe ktorého postupu bol použitý dokument vytvorený,v prípade súdnych písomností,
  • v prípade dokumentov vytvorených počas notárskeho konania, to je postup notára, na základe ktorého bol dokument vytvorený a
  • v prípade mimosúdnych písomností to je ministerstvo, v ktorého kompetencii je súdny systém.

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

V Maďarsku je prijímajúcim orgánom

  • okresný súd s právomocou podľa adresy trvalého pobytu adresáta (lakcím szerint illetékes járásbíróság), v Budapešti Centrálny okresný súd v Pešti (Pesti Központi Kerületi Bíróság) a
  • maďarská asociácia súdnych exekútorov.

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Prijímajúci orgán príjme dokumenty zaslané poštou, faxom alebo elektronicky.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Maďarčina, nemčina, angličtina, francúzština.

článok 3 - ústredný orgán

V Maďarsku sa úlohy ústredného orgánu vykonávajú ministerstvom, v ktorého kompetencii je súdny systém.

Ministerstvo spravodlivosti (Igazságügyi Minisztérium)

Útvar pre medzinárodné právo súkromné (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adresa: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Adresa: Pf. 2., 1357 Budapest

Tel.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

Email: nmfo@im.gov.hu

Jazyky: maďarčina, nemčina, angličtina, francúzština.

článok 4 - odosielanie písomností

Okrem maďarčiny sa akceptuje aj nemčina, angličtina a francúzština.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

V Maďarsku sa neuplatňuje.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Okrem maďarčiny sa akceptuje aj nemčina, angličtina a francúzština.

článok 11 - náklady doručenia

Doručovanie písomností súdmi je bezplatné.

Doručovanie písomností súdnym exekútorom je spoplatnené sumou 7 500 HUF. Tento poplatok sa musí uhradiť vopred bankovým prevodom na nižšie uvedené číslo účtu a potvrdenie o prevodnom príkaze musí byť priložené k žiadosti.

  • Majiteľ účtu: maďarská asociácia súdnych exekútorov
  • Banka: Budapest Bank Nyrt.
  • SWIFT (BIC) kód: BUDAHUHB
  • IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000
  • Do poznámky prosím napíšte: KU2-referenčné číslo žiadosti, meno adresáta.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Doručovacia služba sa podľa článku 13 vzťahuje iba na Maďarsko, a to iba ak je adresát občanom vysielajúceho členského štátu.

článok 15 - priame doručenie

Doručovacia služba sa podľa článku 15 nariadenia vykonáva v Maďarsku v súlade s právnymi predpismi, ktoré upravujú doručovanie súdnymi exekútormi.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Ak sú splnené všetky podmienky článku 19 ods. 2., môžu maďarské súdy v niektorých takýchto prípadoch vydať rozsudok.

Lehota na podanie žiadosti podľa článku 19 ods. 4 je v Maďarsku jeden rok.

Posledná aktualizácia: 29/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.