Vykonávanie dôkazov (prepracované znenie)

Hungary

Content provided by:
Hungary

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Hungary

Taking evidence


*mandatory input

Článok 2 ods. 1 – Orgány, ktoré možno považovať za súdy

Notár (v dedičských veciach a v konaniach o platobnom rozkaze), opatrovnícky orgán (v konaniach týkajúcich sa rodičovských práv a povinností).

Článok 3 ods. 2 – Dožiadané súdy

Vybavovanie žiadostí o vzájomnú právnu pomoc pri vykonávaní dôkazov patrí do vecnej a miestnej príslušnosti okresného súdu (járásbíróság) [v Budapešti: ústredného obvodného súdu v Bude (Budai Központi Kerületi Bíróság)]:

a) v ktorého pôsobnosti má osoba, ktorá má byť vypočutá, bydlisko alebo obvyklý pobyt v Maďarsku;

b) v ktorého obvode sa nachádza predmet, ktorý sa má skontrolovať, alebo

c) v ktorého obvode je najvhodnejšie vykonať dôkazy, najmä ak osoby, ktoré sa majú vypočuť, majú bydlisko alebo obvyklý pobyt, alebo ak sa predmety, ktoré sa majú skontrolovať, nachádzajú v rôznych jurisdikciách v Maďarsku.

Článok 4 – Ústredný orgán

Ústredným orgánom určeným na účely článku 4 ods. 1 je minister spravodlivosti:

Igazságügyi Minisztérium (Ministerstvo spravodlivosti)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (Útvar pre medzinárodné právo súkromné)

Adresa: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Poštová adresa: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefón: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

Email: nmfo@im.gov.hu.

Článok 6 – Jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplňovanie formulárov

Prijateľnými jazykmi sú maďarčina, angličtina a nemčina.

Článok 7 – Možné prostriedky zasielania žiadostí a iných oznámení

Súdy akceptujú formuláre zaslané poštou, faxom a elektronickými prostriedkami.

Článok 19 – Ústredný orgán alebo príslušný orgán poverený rozhodovaním o žiadostiach o priame vykonávanie dôkazov

Ústredným orgánom určeným na účely článku 4 ods. 3 a článku 19 je minister spravodlivosti:

Igazságügyi Minisztérium (Ministerstvo spravodlivosti)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (Útvar pre medzinárodné právo súkromné)

Adresa: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Poštová adresa: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefón: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

Email: nmfo@im.gov.hu.

Článok 29 – Dohody alebo dojednania, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty a ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 29 ods. 2

Maďarsko neuzavrelo žiadnu príslušnú dohodu ani dojednanie s iným členským štátom.

Článok 31 ods. 4 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 02/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.