Nariadenie Brusel I (prepracované znenie)

Luxembourg

Content provided by:
Luxembourg

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Luxembourg

Brussels I recast


*mandatory input

Článok 65 ods. 3 – Informácie o tom, ako možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku stanoviť účinky rozsudkov uvedené v článku 65 ods. 2 nariadenia

Neuplatňuje sa.

Článok 74 – opis vnútroštátnych pravidiel a postupov súvisiacich s presadzovaním práva

Pozri informačný prehľad Ako vykonať súdne rozhodnutie – Luxembursko

vypracovaný Európskou justičnou sieťou pre občianske a obchodné veci a uverejnený na portáli elektronickej justície.

Článok 75 písm. a) – názvy a kontaktné údaje súdov, na ktoré sa majú podať návrhy podľa článku 36 ods. 2, článku 45 ods. 4 a článku 47 ods. 1

O návrhu na zamietnutie výkonu, návrhu na uznanie a návrhu na zamietnutie uznania má právomoc rozhodnúť predseda okresného súdu (Tribunal d’arrondissement) zastávajúci funkciu sudcu rozhodujúceho o nariadení predbežných opatrení (siégeant comme en matière de référé):

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Okresný súd v Luxemburgu)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefón: (+352) 47 59 81-2625

Fax: (+352) 47 59 81-2421

Tribunal d’arrondissement de Diekirch (Okresný súd v meste Diekirch)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Telefón: (+352) 80 32 14 -1

Fax: (+352) 80 71 19

Článok 75 písm. b) – názvy a kontaktné údaje súdov, na ktoré sa má podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu vo veci návrhu na zamietnutie výkonu podľa článku 49 ods. 2

Cour d’appel (Odvolací súd) rozhodujúci o nariadení predbežných opatrení:

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefón: (+352) 47 59 81-1

Fax: (+352) 47 59 81-2396

Článok 75 písm. c) – názvy a kontaktné údaje súdov, na ktoré sa má podať akýkoľvek ďalší opravný prostriedok podľa článku 50

Cour de cassation (kasačný súd):

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefón: (+352) 47 59 81-2369/2373

Fax: (+352) 47 59 81-2773

Článok 75 písm. d) – jazyky prijateľné pre preklady osvedčení týkajúcich sa rozsudkov, verejných listín a súdnych zmierov

Luxembursko akceptuje francúzštinu a nemčinu.

Článok 76 ods. 1 písm. a) – kritériá právomoci uvedené v článku 5 ods. 2 a článku 6 ods. 2 nariadenia

– články 14 a 15 Občianskeho zákonníka (Code civil)

Článok 76 ods. 1 písm. b) – pravidlá týkajúce sa oznámení o pribratí tretej osoby do konania uvedené v článku 65 nariadenia

Neuplatňuje sa.

Článok 76 ods. 1 písm. c) – dohovory uvedené v článku 69 nariadenia

  • Dohovor medzi Luxemburskom a Rakúskom o uznávaní a výkone rozsudkov a vykonateľných verejných listín v občianskych a obchodných veciach, podpísaný v Luxembursku 29. júla 1971,
  • Zmluva medzi Belgickom, Holandskom a Luxemburskom o právomoci, konkurze a platnosti a výkone rozsudkov, rozhodcovských nálezov a verejných listín, podpísaná v Bruseli 24. novembra 1961, v rozsahu, v ktorom je v platnosti.
Posledná aktualizácia: 09/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.