Typy právnických profesií

Malta

Na tejto stránke je uvedený prehľad právnických povolaní na Malte.

Content provided by:
Malta

Právnické povolania – úvod

Právnickými povolaniami na Malte sú povolania advokáta, notára a právneho zástupcu.

  • Advokáti majú právo zastupovať účastníka konania na všetkých súdoch.
  • Notári sa považujú za verejných činiteľov a vypracúvajú a uverejňujú verejné akty.
  • Právni zástupcovia majú právo zastupovať účastníka konania na súdoch nižšieho stupňa: v praxi väčšinou ich práca pozostáva z činností nadväzujúcich na právne akty, ktoré sa týkajú súdnych vecí, ako aj iných nárokov v súdnom registri.

Právnické povolania na Malte tvoria unitárny systém, v rámci ktorého sa spomedzi advokátov vykonávajúcich právnické povolanie menujú prokurátori.

Prokurátori

Organizácia

Podľa článku 91 Ústavy je generálny prokurátor poverený plnením ústavných funkcií a v kapitole 90 maltského zákonníka (Predpis o generálnom prokurátorovi) sa zriaďuje Generálna prokuratúra ako vládny orgán, ktorá je zároveň aj obhajcom republiky.

V súlade s ustanoveniami maltskej Ústavy má generálny prokurátor stanovenú dĺžku funkčného obdobia a vo veciach týkajúcich sa trestných stíhaní rozhoduje nezávisle, pričom vykonáva aj funkcie týkajúce sa trestných stíhaní stanovené v Trestnom zákone.

Generálnemu prokurátorovi pomáha zástupca generálneho prokurátora a ďalší úradníci.

Úlohy a povinnosti

Generálny prokurátor je hlavným prokurátorom na trestných súdoch. V súlade s nariadeniami o stíhaní trestných činov (prechodné ustanovenia) z roku 2020 (právne upozornenie č. 378 z roku 2020), ktoré nadobudli účinnosť 1. októbra 2020, je generálnemu prokurátorovi zverená právomoc rozhodnúť o tom, či sa stíhanie začne na zmierovacom súde ako na vyšetrovacom súde pre kategóriu závažných trestných činov, ako sú:

  1. teroristické činy, financovanie terorizmu a vedľajšie trestné činy podľa pododdielu IV A hlavy IX časti II prvej knihy Trestného zákona;
  2. nezákonné vymáhanie, vydieranie, podplácanie, ovplyvňovanie a korumpovanie, obchodovanie s vplyvom a podvodné účtovníctvo podľa pododdielu IV hlavy III časti II prvej knihy Trestného zákona;
  3. trestné činy prania špinavých peňazí podľa článku 3 zákona o predchádzaní praniu špinavých peňazí okrem situácií, ak sú takéto trestné činy stíhané spoločne s trestnými činmi podľa vyhlášky o nebezpečných liečivách alebo vyhlášky o lekárskych a príbuzných povolaniach;
  4. prípady podvodov a zneužívania, pri ktorých spôsobená finančná strata dosahuje aspoň päťdesiat tisíc eur (50 000 EUR);
  5. pokusy o spáchanie uvedených trestných činov alebo zosnovanie zločineckej skupiny s cieľom spáchať uvedené trestné činy alebo sa na nich podieľať.

Pri výkone právomocí na začatie, vykonávanie alebo ukončenie trestného stíhania, ktoré mu boli udelené akýmkoľvek zákonom, v ktorom sa povoľuje výkon takýchto právomocí, nesmie generálny prokurátor podliehať žiadnemu usmerňovaniu ani kontrole zo strany žiadnej osoby alebo iného orgánu okrem prípadov, ak sa v danom zákone stanovuje:

  1. súdne preskúmanie rozhodnutia o tom, že sa nevykoná žiadne stíhanie, alebo akéhokoľvek iného rozhodnutia na základe nezákonnosti alebo neopodstatnenosti; alebo
  2. súdne preskúmanie rozhodnutia generálneho prokurátora o tom, že sa stíhanie vykoná na vyššom trestnom súde, na ktorom sa udeľuje závažnejší trest ako na nižšom trestnom súde, a to na základe kritérií stanovených zákonom.

Právny zástupca štátu

Organizácia

Úrad právneho zástupcu štátu bol zriadený 18. decembra 2019 ako samostatný právny subjekt, ktorý vykonáva určité funkcie a povinnosti predtým patriace do právomoci Generálnej prokuratúry. V súlade s článkom 91A Ústavy vykonáva právny zástupca štátu ústavné funkcie. Úrad právneho zástupcu štátu je zriadený ako vládny orgán v súlade s kapitolou 603 maltského zákonníka Zákon o právnom zástupcovi štátu.

V súlade s maltskou Ústavou má právny zástupca štátu stanovenú rovnakú dĺžku funkčného obdobia ako generálny prokurátor a pri výkone svojich funkcií musí konať na základe vlastného úsudku a nesmie podliehať žiadnemu usmerňovaniu ani kontrole zo strany inej osoby či orgánu.

Pomáha mu zástupca právneho zástupcu štátu a ďalší právnici.

Úlohy a povinnosti

Právny zástupca štátu je hlavným právnym poradcom vlády, pričom právnici úradu právneho zástupcu štátu zastupujú vládu pred občianskymi súdmi a Ústavným súdom.

Úrad právneho zástupcu štátu zastupuje Maltskú republiku pred medzinárodnými súdmi vrátane Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva a jeho právnici zastupujú vládu na medzinárodných zasadnutiach týkajúcich sa právnej a justičnej spolupráce.

Okrem toho tento úrad pomáha pri vypracúvaní právnych predpisov a ratifikácii právnych predpisov parlamentom.

Sudcovia

Organizácia

Sudcov a zmierovacích sudcov vymenúva prezident republiky na odporúčanie Výboru pre menovanie sudcov, ktorý bol zriadený na základe článku 96A Ústavy. Predsedu Najvyššieho súdu menuje prezident republiky na základe uznesenia Snemovne reprezentantov, za ktoré hlasovali aspoň dve tretiny jej členov.

Všetci sudcovia a zmierovací sudcovia sú nezávislí od výkonnej moci a majú stanovenú dĺžku funkčného obdobia. Za zmierovacieho sudcu možno vymenovať osobu, ktorá pôsobila na Malte ako advokát aspoň sedem rokov, a za sudcu osobu, ktorá pôsobila na Malte ako advokát aspoň dvanásť rokov. O disciplinárnych opatreniach týkajúcich sa sudcov, ktoré nemusia viesť k odvolaniu sudcu z funkcie, rozhoduje Komisia pre výkon spravodlivosti. Proti rozhodnutiam týkajúcim sa uvedeného sa možno odvolať na Ústavnom súde. Pri výkone svojich funkcií je Komisia poverená vykonávaním všetkých právomocí občianskych súdov. Ak komisia zistí, že prešetrované správanie môže viesť k odvolaniu rozhodcu, mala by odporučiť prezidentovi republiky odvolanie rozhodcu z úradu na základe dokázaného zavinenia alebo dokázanej neschopnosti vykonávať funkcie úradu. Rozhodca sa môže proti tomuto odporúčaniu odvolať na Ústavnom súde.

Organizácia právnických povolaní: Advokáti

Právnici/advokáti

Úlohy a povinnosti

Advokáti sú odborníci s povolením poskytovať právne poradenstvo a stanoviská, ako aj zastupovať klientov na súdoch, tribunáloch alebo iných právnych fórach.

Na výkon praxe advokáta na Malte je potrebné získať povolenie vydané prezidentom republiky, ktoré obsahuje štátnu pečať Malty. Pred začatím výkonu praxe musia osoby s takýmto povolením zložiť prísahu vernosti a služobnú prísahu na verejnom pojednávaní odvolacieho súdu.

Organizácia

Advokátov prijatých do právnickej profesie na Malte zastupuje Maltská advokátska komora. Je to dobrovoľná nepolitická mimovládna organizácia financovaná z poplatkov členov a prostriedkov získaných z činností, ktoré organizuje, pričom je právne uznaná ako konzultačný a participatívny orgán advokátov vo veciach organizácie a výkonu spravodlivosti.

Na Malte existuje len jeden druh advokáta, preto sa pojmy „právny zástupca“ a „advokát“ používajú zameniteľne. Toto povolanie reguluje Komisia pre výkon spravodlivosti, ktorá sa skladá z prezidenta Malty, predsedu Najvyššieho súdu, dvoch sudcov, dvoch zmierovacích sudcov, predsedu advokátskej komory a dvoch odborníkov pracujúcich v oblasti práva. Všetky sťažnosti na advokátov rieši výbor zložený z piatich advokátov, ktorý potom odporučí Komisii pre výkon spravodlivosti disciplinárne opatrenie, ktoré sa má prijať. Troch z piatich advokátov menuje advokátska komora, ktorá má teda účinné právomoci v oblasti regulácie tohto povolania.

Advokátska komora má informačné webové sídlo venované tomuto povolaniu, ktoré obsahuje aj adresár. Tento adresár je rozdelený na dve časti: časť prístupnú verejnosti, ktorá obsahuje údaje o všetkých advokátoch, ktorí sú členmi advokátskej komory, a súkromnú časť pre členov, ktorá obsahuje údaje o všetkých advokátoch známych advokátskej komore.

Za posledné roky komora zorganizovala viacero akademických konferencií a seminárov, ako aj sériu mesačných prednášok s cieľom podporiť kultúru neustáleho právneho rozvíjania všetkých advokátov.

Právne databázy

Na webovom sídle vlády lawyersregister.gov.mt sa poskytuje oficiálny zoznam advokátov s menami a ďalšími údajmi o advokátoch s povolením, ktorí súhlasili so zverejnením svojich profesijných údajov v tomto registri. Tento register je verejne dostupný.

Notári

Úlohy a povinnosti

Notári sú verejní činitelia s povolením prijímať akty vypracované akoukoľvek osobou počas jej života, ako aj závety, a pripísať im právnu moc. V dôsledku takejto povinnosti a zodpovednosti zabezpečujú aj úschovu takýchto písomností a môžu vydávať ich kópie. V kapitole 55 maltského zákonníka (Zákon o notárskej profesii a notárskych archívoch) sa stanovujú ďalšie právomoci a funkcie notárov.

Pred začatím výkonu tohto povolania musia notári zložiť prísahu vernosti a služobnú prísahu pred odvolacím súdom.

Dohľad nad všetkými notármi, notárskymi archívmi a verejným registrom vykonáva špeciálny súd s názvom Súd pre revíziu notárskych aktov. Tento súd je zložený z členov vymenovaných ministrom zodpovedným za notárske záležitosti spomedzi penzionovaných sudcov a zmierovacích sudcov a spomedzi advokátov a notárov.

Súd môže vždy, keď to považuje za rýchlejšie, a bez predchádzajúceho upozornenia navštíviť a kontrolovať archívy, verejný register alebo úrad akéhokoľvek notára.

Každoročne v januári sa v Maltskom vládnom vestníku uverejňujú údaje o všetkých notároch vykonávajúcich prax na Malte.

Organizácia

Notárska komora je všeobecným orgánom dohliadajúcim na notárske povolanie, ktorý je oprávnený buď z vlastnej iniciatívy, alebo na základe prijatia sťažnosti, prešetriť správanie akéhokoľvek notára, ktorý nedodržiava dobré spôsoby požadované pri výkone notárskeho povolania. Komora môže riešiť aj obvinenia zo zanedbania alebo zneužitia, ktorého sa notár dopustil pri výkone svojej profesie alebo v súvislosti s profesijnými záležitosťami, ak sa táto právomoc neudelí inému orgánu, ako sa to stanovuje v článkoch 85 a 94 kapitoly 55 maltského zákonníka (Zákon o notárskom povolaní a notárskych archívoch) alebo v inom právnom predpise.

Právne databázy

Oficiálne webové sídlo Notárskej komory (Malta) obsahuje informácie o Notárskej komore, všeobecné informácie, ktoré sú užitočné pre verejnosť aj notárov, ako aj adresár s údajmi o notároch vykonávajúcich svoju prax na Malte. K databáze má bezplatný prístup široká verejnosť.

Ostatné právnické povolania

Právni zástupcovia

Na výkon praxe právneho zástupcu na Malte je potrebné získať povolenie vydané prezidentom republiky, ktoré obsahuje štátnu pečať Malty. Pred začatím výkonu praxe musia osoby s takýmto povolením zložiť prísahu vernosti a služobnú prísahu na verejnom pojednávaní odvolacieho súdu.

Hlavnou povinnosťou právneho zástupcu je pomáhať advokátovi, ktorý mu zadáva úlohy v súvislosti so súdnym konaním. Zúčastňuje sa teda na vypracúvaní písomných vyjadrení pre súdne registre v mene klientov a vo všeobecnosti poskytuje ďalšie služby v súvislosti s prípravou žalôb podávaných advokátmi.

Právni zástupcovia majú právo zastupovať účastníka konania na zmierovacích súdoch, špeciálnych súdoch a v radách. Takisto môžu poskytovať poradenstvo.

Za reguláciu tohto povolania na Malte zodpovedá Komisia pre výkon spravodlivosti.

Úrad pre služby súdov

Úrad pre služby súdov zodpovedá za správu súdov na Malte. Úrad zodpovedá za registre a úradníkov k nim pridelených, podávanie a doručovanie súdnych aktov, výkon exekučných titulov, ako napríklad rozsudkov a príkazov, prostredníctvom súdom vymenovaných poverencov a iných úradníkov, aukčný predaj, súdnu porotu a ďalšie postupy trestných súdov.

Zástupca tajomníka  PDF (489 Kb) mt

Súdny asistent  PDF (382 Kb) mt

Zapisovateľ  PDF (390 Kb) mt

Súvisiace odkazy

Maltská advokátska komora

Oficiálne webové sídlo Notárskej komory (Malta)

Posledná aktualizácia: 16/05/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.