Judikatúra členských štátov

Slovakia

Na tejto stránke sa uvádzajú informácie o slovenskej judikatúre.

Content provided by:
Slovakia

Judikatúra dostupná online

Judikatúra všeobecných súdov

Judikatúra všetkých súdov slovenského systému súdnictva je dostupná v slovenskom jazyku na právnom a informačnom portáli Slov-Lex.

Súdy sú povinné za podmienok a v rozsahu podľa § 82a zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch zverejňovať a sprístupňovať svoje rozhodnutia. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej alebo rozhodnutia, ktorým sa končí konanie, súdy v tej istej lehote zverejňuje aj všetky rozhodnutia vydané počas tohto súdneho konania. To znamená aj rozhodnutia, ktoré boli zrušené, potvrdené alebo zmenené súdom vyššieho stupňa a rozhodnutia, ktoré zrušujú rozhodnutie súdu nižšieho stupňa. Zverejnené súdne rozhodnutia a ďalšie informácie sú dostupné na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Judikatúra Najvyššieho súdu

Judikatúra najvyššieho súdu je dostupná v slovenskom jazyku na webovej stránke Najvyššieho súdu.

Formáty

Judikatúra všeobecných súdov je dostupná vo formáte html, zatiaľ čo judikatúra Najvyššieho súdu je dostupná v pdf formáte.

Ďalšie konania

Dostupné sú informácie

  • o výsledku odvolaní
  • o nezrušiteľnosti rozhodnutia.

Pravidlá uverejňovania

Rozhodnutia súdov na Slovensku nie sú všeobecne záväzné. Nie sú prameňom práva. Rozhodnutia súdov sa však riadia rozhodnutiami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré sú de facto prameňom práva.

Posledná aktualizácia: 27/02/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.