Vyživovacia povinnosť

Slovakia

Content provided by:
Slovakia

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Slovakia

Familiy law - maintenance obligations


*mandatory input

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 27 ods. 1 má v Slovenskej republike Okresný súd Banská Bystrica.

Právomoc rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam o návrhoch na vyhlásenie o vykonateľnosti podľa článku 32 ods. 2 majú v Slovenskej republike krajské súdy. Odvolanie sa podáva na okresnom súde, ktorého rozhodnutia sa týka.

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Konanie o opravných prostriedkoch uvedené v článku 33 predstavuje v Slovenskej republike dovolanie podľa paragrafov 419 - 457 Civilného sporového poriadku (z.č. 160/2015 z.z.). Dovolanie sa podáva na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Rozhoduje o ňom najvyšší súd.

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Na účely článku 19 nariadenia sú súdy v Slovenskej republike oprávnené meniť rozhodnutia v rámci obnovy konania § 397–418 Civilného sporového poriadku (z.č. 160/2015 Z.z.). Návrh na obnovu konania preskúma súd, ktorý rozhodoval v prvej inštancii.

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Ústredným orgánom podľa článku 49 ods. 1 nariadenia je:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
(The Centre for International Legal Protection of Children and Youth)

Adresa:

Špitálska 25-27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tel.: +421 2 20 45 82 00

E- mail: info@cipc.gov.sk

Web: http://www.cipc.gov.sk

Článok 71 ods. 1 písm. e) – Verejné orgány

Nie sú k dispozícii žiadne informácie, pretože funkcie ústredného orgánu v Slovenskej republike vykonáva výlučne Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Na účely článku 21 nariadenia je orgánom s právomocou vo veciach výkonu Okresný súd Banská Bystrica ako exekučný súd.

Názov a kontaktné údaje:

Okresný súd Banská Bystrica - Pracovisko upomínacieho a exekučného konania
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica

Slovenská republika

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Jazyky prijateľné pre preklady písomností uvedených v článkoch 20, 28 a 40 sú slovenčina a čeština.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Jazyky prijateľné pre ústredné orgány Slovenskej republiky na účely komunikácie s ostatnými ústrednými orgánmi podľa článku 59 sú slovenčina, čeština, angličtina a nemčina.

Posledná aktualizácia: 09/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.