Európsky exekučný titul

Slovakia

Content provided by:
Slovakia

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Slovakia

Recognising and enforcing judgements in civil and commercial matters - European enforcement order


*mandatory input

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

V zmysle § 21 z.č. 160/2015 Z.z. (ďalej len "Civilný sporový poriadok") je na zmenu a zrušenie osvedčenia príslušný súd, ktorý vydal rozhodnutie alebo súd, na ktorom bol schválený alebo uzavretý zmier, ak ide o súdne rozhodnutie alebo zmier.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Pokiaľ ide o článok 19 ods. 1 písm. a) nariadenia, súdy Slovenskej republiky sú oprávnené preskúmať rozhodnutia podľa § 355 – 457 Civilného sporového poriadku. V súlade s článkom 19 ods. 1 písm. b) nariadenia súdy preskúmajú rozhodnutie podľa § 122 Civilného sporového poriadku (odpustenie zmeškania lehoty súdom).

§ 355 - 457 upravujú konanie o jednotlivých opravných prostriedkoch (odvolanie, žaloba na obnovu konania a dovolanie). Jednotlivé ustanovenia upravujú podmienky prípustnosti opravných prostriedkov, náležitosti, ktoré podané opravné prostriedky musia obsahovať, úkony súdov a spôsob rozhodovania súdov o opravných prostredkoch.

Znenie jednotlivých ustanovení civilného sporového poriadku je možné nájsť na stránke Slov-lex.sk

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Jazykom akceptovaným podľa článku 20 ods. 2 písm. c) nariadenia je v Slovenskej republike slovenský jazyk.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

V zmysle § 21 ods. 2 Civilného sporového poriadku na vydanie, zmenu alebo zrušenie osvedčení podľa osobitného predpisu súvisiaceho s verejnou listinou je príslušný krajský súd, ktorý je príslušný na vyššie overovanie listín podľa § 62 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.

Krajský súd je príslušný na vyššie overenie alebo vydanie apostily, ak ide o listiny vydané okresnými súdmi, notármi alebo súdnymi exekútormi so sídlom v územnom obvode krajského súdu, o listiny, ktorých správnosť osvedčili alebo na ktorých osvedčili pravosť podpisu, ako aj o preklady vyhotovené prekladateľmi, alebo o posudky vyhotovené znalcami.

Znenie zákona č. 97/1963 Zb. je možné nájsť na web stránke Slov-lex.sk

Posledná aktualizácia: 31/05/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.