Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)

Slovakia

Content provided by:
Slovakia

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Slovakia

Family Law - Brussels IIb Regulation - Matrimonial matters and matters of parental responsibility (recast)


*mandatory input

Článok 103 ods. 1 písm. a) (prvá časť) — orgány verejnej moci alebo iné orgány oprávnené na vyhotovenie verejnej listiny, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b) a orgány verejnej moci oprávnené na registráciu dohody, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 3

neuplatňuje sa

Článok 103 ods. 1 písm. a) (druhá časť) — správne orgány poskytujúce právnu pomoc uvedené v článku 74 ods. 2

neuplatňuje sa

Článok 103 ods. 1 písm. b) (prvá časť) — súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o rozhodnutí, ako sa uvádza v článku 36 ods. 1 a súdy a orgány príslušné na vydávanie osvedčenia o verejnej listine alebo dohode, ako sa uvádza v článku 66

K čl. 36 ods. 1

okresné súdy, Mestský súd Bratislava II, Mestský súd Košice, krajské súdy

 

K čl. 66

neuplatňuje sa

Článok 103 ods. 1 písm. b) (druhá časť) — súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1, článku 48 ods. 1 a súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti, ako sa uvádza v článku 49 a súdy a orgány príslušné na opravu osvedčenia, vydaného podľa článku 66 ods. 1, ako sa uvádza v článku 67 ods. 1

K čl. 37 ods. 1, čl. 48 ods.1 a čl. 49

okresný súd (vrátane Mestského súdu Bratislava II, Mestského súdu Košice) alebo krajský súd, ktorý osvedčenie vydal

 

K čl. 66 ods. 3 v spojení s čl. 37 ods. 1

neuplatňuje sa

Článok 103 ods. 1 písm. c) – súdy príslušné na uznanie rozhodnutia (článok 30 ods. 3) a zamietnutie uznania (článok 40 ods. 2), ako aj súdy a orgány príslušné na zamietnutie výkonu, opravné prostriedky a na ďalšie opravné prostriedky, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1, 61 ods. 2 a 62

K čl. 30 ods. 3

 • na podanie návrhu na uznanie rozhodnutí vo veci rozvodu, rozluky a anulovania manželstva je príslušný Krajský súd v Bratislave,
na podanie návrhu na vydanie rozhodnutia, že nie sú dôvody na zamietnutie uznania rozhodnutia vo veci rodičovských práva a povinnosti  je príslušný  okresný súd (vrátane Mestského súdu Bratislava II alebo Mestského súdu Košice) v mieste bydliska dieťaťa, alebo ak nemá bydlisko v mieste kde sa zdržuje. Ak nie je taký súd, miestne príslušný je Mestský súd Bratislava II

K čl. 52

 • okresný súd (vrátane Mestského súdu Bratislava II alebo Mestského súdu Košice), v obvode ktorého má maloletý bydlisko,
 • okresný súd (vrátane Mestského súdu Bratislava II alebo Mestského súdu Košice), v obvode ktorého sa maloletý zdržuje ak nie je miestne príslušný súd známy alebo ak nemôže včas zakročiť

K čl. 40 ods. 1 (ods.2)

 • vo veci rozvodu, rozluky a anulovania manželstva je príslušný Krajský súd v Bratislave,
 • vo veci rodičovských práva a povinnosti je príslušný okresný súd (vrátane Mestského súdu Bratislava II alebo Mestského súdu Košice) v mieste bydliska dieťaťa alebo ak nemá bydlisko v mieste, kde sa zdržuje. Ak nie je taký súd, miestne príslušný je Mestský súd Bratislava II.

K čl. 58 ods. 1

 • okresný súd (vrátane Mestského súdu Bratislava II alebo Mestského súdu Košice), v obvode ktorého má maloletý bydlisko,
 • okresný súd (vrátane Mestského súdu Bratislava II alebo Mestského súdu Košice), v obvode ktorého sa maloletý zdržuje, ak nie je miestne príslušný súd známy alebo ak nemôže včas zakročiť

K čl.  62

 • dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok je možno podať na Najvyšší súd Slovenskej republiky, ak existuje jeden z dôvodov taxatívne vymedzených v zákone (§ 420 a § 421 zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok)

K čl. 61 ods. 2

súd proti ktorého rozhodnutiu odvolanie smeruje

Článok 103 ods. 1 písm. d) – orgány príslušné na výkon, ako sa uvádza v článku 52

okresné súdy (vrátane Mestského súdu Bratislava II alebo Mestského súdu Košice)

Článok 103 ods. 1 písm. e) – opravné prostriedky proti rozhodnutiu o návrhu na zamietnutie výkonu, ako sa uvádza v článkoch 61 a 62

K čl. 61

odvolanie

K čl. 62

dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok možno použiť ak existuje jeden z dôvodov taxatívne vymedzených v zákone (§ 420 a § 421 zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok)

Článok 103 ods. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na pomoc pri uplatňovaní nariadenia vo veciach rodičovských práv a povinností. V prípade určenia viac ako jedného ústredného orgánu sa vymedzí územná a funkčná právomoc každého ústredného orgánu, ako sa uvádza v článku 76

 • na účely článku 79 písm. e):

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Tel:      +421 2 888 91 379/341/425

Fax:     +421 2 888 91 605

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Web: https://www.justice.gov.sk

 • na účely článku 79 písm. a), b), c), d), f), g):

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Špitálska č. 25 - 27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tel.:       +421 2 20 45 82 00;

E- mail: info@cipc.gov.sk

Web:     https://www.cipc.gov.sk

Článok 103 ods. 1 písm. g) – prípadne kategórie blízkych príbuzných okrem rodičov, s ktorými môže byť dieťa umiestnené na území členského štátu bez predchádzajúceho súhlasu tohto členského štátu, ako sa uvádza v článku 82

prarodič, súrodenec maloletého dieťaťa, súrodenec rodiča maloletého dieťaťa

Článok 103 ods. 1 písm. h) – úradné jazyky inštitúcií Európskej únie, iné ako vlastný jazyk členského štátu, ktoré sú prijateľné na komunikáciu s ich ústrednými orgánmi, ako sa uvádza v článku 91 ods. 3

 • na účely článku 79 písm. e):

slovenčina (štátny jazyk), čeština

 • na účely článku 79 písm. a), b), c), d), f), g):

slovenčina (štátny jazyk), čeština, angličtina

Článok 103 ods. 1 písm. i) – jazyky prijateľné pre preklady žiadostí a sprievodných dokumentov zaslaných podľa článkov 80, 81, 82 a políčok voľného textu osvedčení, ako sa uvádza v článku 91 ods. 2

na účely článkov 80 ods. 3 a 82 ods. 4:

slovenčina, čeština

 • na účely článku 81 ods. 2:

slovenčina, čeština

 • na účely článku 91 ods. 2:

slovenčina, čeština

Posledná aktualizácia: 31/07/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.