Doručovanie písomností (prepracované znenie)

Slovakia

Content provided by:
Slovakia

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Slovakia

Serving documents


*mandatory input

Článok 3 ods. 1 – Odosielajúce orgány

súdy a notári (v konaní o dedičstve a v konaní o umorení listiny).

Článok 3 ods. 2 – Prijímajúce orgány

Okresné súdy vrátane mestských súdov:

-          vo všetkých okresoch Bratislavy v rodinnoprávnych a statusových veciach je príslušný Mestský súd Bratislava II;

-          vo všetkých okresoch Bratislavy a v okresoch Malacky a Pezinok, v obchodnoprávnych veciach, je príslušný Mestský súd Bratislava III;

-          vo všetkých okresoch Bratislavy v ostatných veciach je príslušný Mestský súd Bratislava IV.

Článok 3 ods. 4 písm. c) – Spôsob prijímania písomností

písomnosti zaslané v listinnej podobe poštovou službou

Článok 3 ods. 4 písm. d) – Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie vzorového formulára uvedeného v prílohe I

Slovenská republika na účely vyplnenia formulárov akceptuje okrem slovenského jazyka aj český jazyk a anglický jazyk

Článok 4 – Ústredný orgán

ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

odbor medzinárodného práva súkromného

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovenská republika

tel: (421) 2 888 91 111

fax: (421) 2 888 91 604

e-mail: civil.inter.coop@justice.sk

web: https://www.justice.gov.sk

jazykové znalosti: slovenčina, čeština, angličtina

Článok 7 – Pomoc pri vyhľadávaní adresy

K čl. 7 ods. 2 písm. a)

Slovenská republika bude poskytovať pomoc uvedenú v odseku 1 písm. a) - orgány, ktorým treba adresovať žiadosť o zistenie pobytu sú okresné súdy, Mestský súd Bratislava II, Mestský súd Bratislava III, Mestský súd Bratislava IV a Mestský súd Košice (akýkoľvek z uvdených súdov; všetky uvedené súdy sú zároveň aj prijímajúcimi orgánmi v zmysle čl. 3 ods. 2).

K čl. 7 ods. 2 písm. c)

prijímajúce orgány Slovenskej republiky z vlastnej iniciatívy žiadajú o informácie o adresách od registra obyvateľov alebo iných databáz v prípadoch, keď adresa uvedená v žiadosti o doručenie nie je správna

Článok 8 – Zasielanie písomností

Slovenská republika na účely vyplnenia formulárov akceptuje okrem slovenského jazyka aj český jazyk a anglický jazyk

Článok 12 – Odmietnutie prevziať písomnosť

neuplatňuje sa

Článok 13 – Dátum doručenia

neuplatňuje sa

Článok 14 – Potvrdenie o doručení a kópia doručenej písomnosti

Slovenská republika na účely vyplnenia formulárov akceptuje okrem slovenského jazyka aj český jazyk a anglický jazyk

Článok 15 – Náklady na doručenie

doručovanie v zásade vykonáva dožiadaný súd; za určitých okolností však súd môže poveriť doručením písomností súdneho úradníka a ak je týmto orgánom osoba súdneho exekútora, takéto doručenie je spoplatnené paušalizovanou sumou 10 eur na každú doručovanú písomnosť

Článok 17 – Doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Slovenská republika namieta proti možnosti doručovať súdne písomnosti prostredníctvom diplomatických alebo konzulárnych zástupcov, okrem prípadu, keď majú byť dokumenty doručené štátnemu príslušníkovi členského štátu, v ktorom bola písomnosť vyhotovená

Článok 19 – Elektronické doručovanie

právny poriadok Slovenskej republiky nedovoľuje doručenie písomnosti prostredníctvom emailu, ak ide o písomnosti, ktoré sa doručujú do vlastných rúk; ide o tieto písomnosti:

  • podľa zákona 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej iba „CSP“) sa do vlastných rúk doručujú nasledovné písomnosti:

-          uznesenie, ktorým súd pripustil zmenu žaloby, ak subjekty neboli prítomné na pojednávaní, na ktorom nastala zmena (§ 142 ods. 2 CSP);

-          žaloba s prílohami, ak súd neodmietol žalobu alebo nerozhodol o zastavení konania (§ 167 ods. 1 CSP);

-          vyjadrenie žalovaného, ak žalovaný uplatnený nárok v celom rozsahu neuzná (§ 167 ods. 3 CSP);

-          vyjadrenie žalobcu k vyjadreniu žalovaného podľa § 167 ods. 3 (§167 ods. 4 CSP);

-          predvolanie na predbežné prejednanie sporu (§ 169 ods. 2 CSP);

-          rozsudok (§ 223 ods. 1 CSP);

-          platobný rozkaz so žalobou (§ 266 ods. 1 CSP);

-          odpor žalovaného proti platobnému rozkazu, ktorý sa doručuje žalobcovi (§ 267 ods. 5 CSP);

-          uznesenie podľa § 273 písm. c) CSP o povinnosti písomne vyjadriť sa v určenej lehote k žalobe a v tomto svojom vyjadrení uviesť rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu, pripojiť listiny, na ktoré sa odvoláva a označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení v zmysle § 273 písm. a) CSP

  • podľa zákona 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej iba „CMP“) sa do vlastných rúk doručujú nasledovné písomnosti:

-          uznesenie o začatí konania, ktoré sa doručuje účastníkom, ak sa konanie začalo bez návrhu (§27 CMP);

-          zmenený návrh na začatie konania, ak neboli účastníci prítomní na pojednávaní, na ktorom došlo k zmene (§28 CMP);

-          uznesenie, ak sa ním rozhoduje vo veci samej (§ 45 CMP);

-          uznesenie v konaní o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní tomu, ktorým sa tomu, kto podľa navrhovateľa právo porušuje ukladá, aby sa k veci písomne vyjadril (§131 ods. 2);

-          upovedomenie a poučenie osôb v dedičskom konaní o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú dedičmi, o ich dedičskom práve a o možnosti dedičstvo odmietnuť, ak takéto upovedomenie a poučenie súd nevykonal ústne do zápisnice (§189 ods. 2 CMP);

-          upovedomenie o žiadosti o vydanie predmetu v konaní o námietkach proti vydaniu predmetu notárskej úschovy zloženej na účely splnenia záväzku, ak ide o prípad podľa § 335 písm. a) alebo písm. b), alebo ak zložiteľ požiadal, aby bol predmet úschovy vydaný jemu alebo inej osobe ako príjemcovi (§ 340 CMP);

-          vyzývacie uznesenie v konaní o potvrdenie vydržania, osobe, ktorá má v čase začatia konania zapísané na liste vlastníctva vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo vecné právo k nehnuteľnosti, ktorej sa konanie o potvrdení vydržania týka (§359g CMP).

Slovenská republika určuje, že doručenie týchto písomnosti je možné tak, že adresát potvrdí prijatie písomnosti potvrdením o doručení písomnosti; uvedené potvrdenie môže byť urobené výlučne adresátom

Článok 20 – Priame doručovanie

neuplatňuje sa

Článok 22 – Neprítomnosť odporcu v konaní

Slovenská republika v súlade s čl. 22 ods. 2 vyhlasuje, že napriek ustanoveniu čl. 22 ods. 1 môže súd vydať rozsudok, aj keď nedostal žiadne osvedčenie o doručení alebo odovzdaní, ak sa splnili všetky podmienky uvedené v tomto ustanovení.

Článok 29 – Dohody alebo dojednania vo vzťahoch medzi členskými štátmi

neuplatňuje sa

Článok 33 ods. 2 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

neuplatňuje sa

Posledná aktualizácia: 26/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.