Vykonávanie dôkazov (prepracované znenie)

Slovakia

Content provided by:
Slovakia

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Slovakia

Taking evidence


*mandatory input

Článok 2 ods. 1 – Orgány, ktoré možno považovať za súdy

inými orgánmi na účely článku 2 ods. 1 sú notári (v konaní o dedičstve a v konaní o umorení listiny).

Článok 3 ods. 2 – Dožiadané súdy

Okresné súdy, alebo Mestské súdy v ktorých obvode sa požadovaný dôkaz má vykonať, s tým, že:

-          vo všetkých okresoch Bratislavy v rodinnoprávnych a statusových veciach je príslušný Mestský súd Bratislava II;

-          vo všetkých okresoch Bratislavy a v okresoch Malacky a Pezinok, v obchodnoprávnych veciach, je príslušný Mestský súd Bratislava III;

-          vo všetkých okresoch Bratislavy v ostatných veciach je príslušný Mestský súd Bratislava IV.

Článok 4 – Ústredný orgán

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

odbor medzinárodného práva súkromného

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovenská republika

tel: (421) 2 888 91 111

fax: (421) 2 888 91 604

e-mail: civil.inter.coop@justice.sk

web: https://www.justice.gov.sk

jazykové znalosti: slovenčina, čeština, angličtina,

Článok 6 – Jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplňovanie formulárov

Slovenská republika na účely vyplnenia formulárov akceptuje okrem slovenského jazyka aj český jazyk

Článok 7 – Možné prostriedky zasielania žiadostí a iných oznámení

žiadosti prijímajú slovenské orgány písomne, v listinnej podobe

Článok 19 – Ústredný orgán alebo príslušný orgán poverený rozhodovaním o žiadostiach o priame vykonávanie dôkazov

ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

odbor medzinárodného práva súkromného

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovenská republika

tel: (421) 2 888 91 111

fax: (421) 2 888 91 604

e-mail: civil.inter.coop@justice.sk

web: https://www.justice.gov.sk

Článok 29 – Dohody alebo dojednania, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty a ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 29 ods. 2

neuplatňuje sa

Článok 31 ods. 4 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

neuplatňuje sa

Posledná aktualizácia: 11/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.