Small claims forms


Vnútroštátne informácie a online formuláre týkajúce sa nariadenia č. 861/2007.


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, zlepšuje a zjednodušuje konania v občianskych a obchodných veciach, kde hodnota požadovanej sumy nepresahuje 5000 eur.

Nariadenie sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie s výnimkou Dánska.

Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa zakladá na použití tlačív. Ide o písomné konanie okrem prípadu, že súd považuje ústne prerokovanie za potrebné.

Nariadením sa takisto ustanovujú obmedzenia pre účastníkov konania a súd s cieľom urýchliť konanie.

Nariadenie zavádza použitie štyroch tlačív.

Viac informácií nájdete na našej stránke o konaniach s nízkou hodnotou sporu.

Súvisiace prílohy

Upozorňujeme, že príručka nezohľadňuje zmeny, ktoré sa uplatňujú po 14. júli 2017. Poskytuje užitočné informácie a vysvetlenia, avšak pri jej čítaní sa treba oboznámiť aj so zmenami nariadenia (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Praktická príručka pre uplatňovanie s nízkou hodnotou sporu PDF (2348 KB) sk

You can complete these forms online by clicking one of the links below. If you have already started a form and saved a draft, you can upload it using the "Load draft" button.
As of 1 January 2021, the United Kingdom is no longer an EU Member State. However, in the field of civil justice, pending procedures and proceedings initiated before the end of the transition period will continue under EU law. Until the end of 2022, the United Kingdom can continue to be selected in online (dynamic) forms for the purpose of these proceedings and procedures. An exception to this rule are the Public documents forms, in which the UK should not be selected.

 • Form A - Claim form
  • in English
 • Form B - Request by the court or tribunal to complete and/or rectify the claim form
  • in English
 • Form C - Answer form
  • in English
 • Form D - Certificate concerning a judgment in the European small claims procedure or a court settlement
  • in English

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia : 12/05/2020