Please note that the original language version of this page Latvian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Swipe to change

Poslovni registri v državah EU

Latvia

Ta razdelek vsebuje pregled latvijskega poslovnega registra.

Content provided by:
Latvia
There is no official translation of the language version you are viewing.
You can access a machine translated version of this content here. Please note that it is only provided for contextual purposes. The owner of this page accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the quality of this machine translated text.

Kateri podatki so v latvijskem poslovnem registru?

Register podjetij Republike Latvije (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) je latvijski javni organ, ki vodi register podjetij (družb), trgovcev, njihovih podružnic in predstavništev ter sprememb njihovih statutov, izvaja pa tudi druge dejavnosti, določene v zakonodaji. Vodi tudi register množičnih medijev, združenj in ustanov, komercialnih jamstev, obvladujočih deležev, dogovorov o ureditvi premoženjskih razmerij med zakoncema in sporazumov o javno-zasebnih partnerstvih, političnih strank, arbitražnih organov, sindikatov, verskih organizacij in ustanov ter postopkov zaradi insolventnosti.

Ali je treba za vpogled v poslovni register plačati?

Da, v Latviji ni brezplačnega spletnega poslovnega registra.

Vendar je s funkcijami iskanja na spletišču Registra podjetij mogoče brezplačno pridobiti naslednje osnovne informacije o pravnih subjektih, vpisanih v registre, ki jih vodi Register podjetij:

 • vrsta pravnega subjekta,
 • statutarni sedež,
 • novo ali obstoječe ime ali trgovsko ime in predhodno registrirano ali zgodovinsko ime ali trgovsko ime,
 • registracijska številka,
 • identifikacijska oznaka upravičenca enotnega območja plačil v eurih (če je dodeljena),
 • datum registracije,
 • datum izbrisa pravnega subjekta iz registra (ali datum preoblikovanja, če je to razlog za izbris),
 • rok za registracijo verskih organizacij, ki se morajo ponovno registrirati,
 • poiskati je mogoče tudi osebe, ki imajo pravico zastopati posamezni pravni subjekt.

Register podjetij Latvije omogoča brezplačno pridobitev naslednjih informacij o vseh registriranih pravnih subjektih v obliki odprtih podatkov:

 • registracijska številka,
 • ime ali trgovsko ime subjekta,
 • vrsta pravnega subjekta,
 • register, v katerem je subjekt registriran,
 • datum registracije,
 • informacije o izbrisu pravnega subjekta iz registra ali njegovem preoblikovanju,
 • datum izbrisa pravnega subjekta iz registra (ali datum preoblikovanja, če je to razlog za izbris),
 • statutarni sedež,
 • področje dejavnosti združenj, ustanov in sindikatov.

Te informacije so na voljo v formatih datotek .csv, .txt ali .xlsx in so dostopne tukaj. Uporabnik lahko format datoteke izbere v skladu z načrtovano uporabo. Podatki se dnevno posodabljajo.

Vsi vpisi v poslovnem registru se elektronsko objavijo na spletišču uradnega lista Latvijas Vēstnesis. Isti postopek se uporablja za objavo dokumentov, ki se predložijo ločeno.

Kako zahtevati podatke iz latvijskega poslovnega registra?

Register podjetij lahko zagotovi informacije o vseh registriranih pravnih subjektih in pravnih aktih.

Informacije iz Registra podjetij Latvije je mogoče pridobiti brezplačno na informacijskem spletišču Registra, kjer so na voljo vsi trenutni podatki in avtentikacija ni potrebna, medtem ko je dostop do registriranih dokumentov, dokumentov, priloženih registracijski dokumentaciji, in vseh preteklih evidenc mogoč le z avtentikacijo z nacionalno latvijsko kartico za elektronsko identifikacijo, elektronskim podpisom, napravami za bančno identifikacijo ali avtentikacijskimi storitvami eIDAS (za državljane EU).

Izpisek o registriranem pravnem subjektu, registriranem dejstvu (pogodbi) ali fizični osebi iz Registra podjetij je mogoče pridobiti z vložitvijo zahtevka za pridobitev informacij ali vloge, in sicer osebno, po pošti ali na uradni e-naslov Registra pasts@ur.gov.lv v obliki elektronskega dokumenta z varnim elektronskim podpisom in digitalnim časovnim žigom. Zahtevek mora vključevati podrobnosti o plačilu Registru podjetij (dokument, ki potrjuje plačilo, kopija takega dokumenta ali izpis iz spletne banke). Ob vložitvi zahtevka za pridobitev informacij je treba navesti, v kakšni obliki jih želite prejeti (po pošti ali v elektronski obliki).

Register izdaja dokumente o registraciji in evidenci dokumentacije pravnih subjektov (zasebne družbe z omejeno odgovornostjo (SIA), združenja, politične stranke itd.) ali pravnih dejstev (komercialno jamstvo ali pogodba). Dokumente iz javnega dela registracijske dokumentacije je (v skladu s prvim odstavkom člena 415 zakona o registru podjetij Republike Latvije mogoče takoj brezplačno pridobiti na spletu brez potrdila o pristnosti na informacijskem spletišču Registra podjetij, če so bili k dokumentaciji priloženi ali optično prebrani vanjo.

Za pridobitev kopije dokumenta s potrdilom o pristnosti morate vložiti izpolnjen obrazec za pridobitev informacij ali vlogo v prosti obliki. Za storitev izdaje kopij dokumentov s potrdilom o pristnosti je treba plačati pristojbino. Ta storitev se lahko opravi po redni ali elektronski pošti.

Če želite poleg zgornjih dokumentov pridobiti dokumente, ki niso navedeni v prvem odstavku člena 415 zakona o registru podjetij Republike Latvije, morate vložiti pisni zahtevek z navedbo razloga zanj in namena uporabe informacij.

Cenik pristojbin je na voljo na spletu.

Kako zanesljivi so dokumenti, ki jih register vsebuje?

Od 1. avgusta 2021 se vsi vpisi v poslovni register ter vsi dokumenti, priloženi registracijski dokumentaciji, ki so vključeni v poslovni register in v skladu s prvim odstavkom člena 415 zakona o registru podjetij Republike Latvije v javni del registracijske dokumentacije, brezplačno v elektronski obliki objavijo na informacijskem spletišču Registra podjetij, s čimer so javnosti že od začetka dostopni na spletu. Vsi vpisi v poslovni register pred 31. julijem 2021 in vse informacije v zvezi s posameznimi dokumenti so objavljene v uradnem listu Latvijas Vēstnesis.

Šteje se, da so vpisi objavljeni (tj. po polnoči) na dan po vpisu, dokumenti pa (tj. po polnoči) na dan po priložitvi k registracijski dokumentaciji. Vpisi v poslovni register postanejo za tretje osebe zavezujoči šele po njihovi objavi, razen če so bile zadevne informacije tretji osebi znane že pred objavo. Vendar pa se na te informacije ni mogoče sklicevati v zvezi s pravnimi dejanji, opravljenimi v obdobju 15 dni od njihove objave, če lahko tretja oseba dokaže, da z objavljenimi informacijami ni bila in ni mogla biti seznanjena.

Če se informacije, vpisane v poslovni register, napačno zabeležijo ali objavijo, se lahko tretja oseba sklicuje na informacije, objavljene v zvezi z osebo, v interesih katere so bile objavljene, nanje pa ne more sklicevati, če je vedela, da informacije, objavljene v poslovnem registru, niso ustrezale dejanskemu pravnemu položaju. Podrobnejše informacije so na voljo v členih 11 in 12 gospodarskega zakona.

Kako stopiti v stik z latvijskim poslovnim registrom?

Kontaktni podatki:

Register podjetij Republike Latvije
Pērses iela 2
Riga
Latvija
LV 1011

Telefonska številka za informacije: 67031703 (na tej številki niso na voljo pravni nasveti)

E-naslov: pasts@ur.gov.lv

Obiskovalci se lahko z vodjo ustanove srečajo, če navedejo vprašanje ali težavo, ki jo je treba rešiti, čas srečanja in svoje kontaktne podatke.

Zgodovina latvijskega poslovnega registra

Register podjetij Republike Latvije je bil ustanovljen 1. decembra 1990.

Povezave

Register podjetij Republike Latvije
Evropski poslovni register (dostop zagotavlja Lursoft)

Zadnja posodobitev: 20/09/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.