Medlare

Ireland

Content provided by:
Ireland

Mediators Institute of Ireland (MII) har en nätdatabas över medlare inom en rad områden där sådana kan behövas. Exempel på dessa områden är civil- och handelssektorn, familjefrågor, jordbruk, försäkringar, miljö och hälso- och sjukvård.

MII syftar till att

  • Leda medlaryrket nationellt.
  • Stödja medlemmarna så att de kan erbjuda bästa möjliga professionella medlingsmetoder.
  • Främja och sprida kunskap om medlingens positiva inverkan på det irländska samhället.
  • Kontinuerligt övervaka och förbättra utbildningen av och regelverket för MII-medlare.
  • Upprätthålla högsta yrkesmässiga standard i all verksamhet.
  • Eftersträva och uppmuntra spetskompetens på medlingsområdet.

Adress

The Mediators' Institute of Ireland
Suite 112, The Capel Building
Mary's Abbey
Dublin 7

Kontakt

Tfn: 01 6099190

e-post: info@themii.ie

Senaste uppdatering: 18/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.