Underhållsskyldighet

Romania

Content provided by:
Romania

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Romania

Familiy law - maintenance obligations


*mandatory input

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Behörigheten att besluta om ansökningar om verkställighetsförklaring (exekvatur) ligger hos den domstol som är behörig på den ort där den part som avses i ansökan har sin stadigvarande hemvist eller där verkställighet ska ske (artiklarna 95 och 1103 i lag nr 134/2010 om civilprocesslagen).

Beslut som rör ansökningar om verkställighetsförklaring (exekvatur) kan överklagas. Behörigheten att besluta om ett överklagande av ett beslut rörande verkställbarhetsförklaring (exekvatur) ligger hos appellationsdomstolen (artikel 96 i lag nr 134/2010 om civilprocesslagen).

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Please note that the original language version of this page Romanian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Ett avgörande som meddelas efter överklagande (apel) kan bestridas genom revisionstalan (recurs) (artikel 97.1 i lag nr 134/2010 om civilprocesslagen).

Behörigheten att handlägga revisionstalan ligger hos Högsta domstolen (Înalta Curte de Casație și Justiție):

Str. Batiştei, nr. 25, sector 2, postnummer 020934, Bukarest

Webbplats: https://www.scj.ro/en.

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Enligt artikel 19 gäller följande för förfarandet för förnyad prövning:

Behörig domstol är den domstol som meddelade domen, vanligen en distriktsdomstol eller tribunal.

I enlighet med artikel 505.1 i lag nr 134/2010 om civilprocesslagen väcks talan om ogiltigförklaring vid den domstol vars avgörande bestrids.

I enlighet med artikel 510.1 i lag nr 134/2010 om civilprocesslagen inges ansökan om förnyad prövning till den domstol som meddelat det slutgiltiga avgörande som avses i ansökan om förnyad prövning.

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Ministerul Justiției (Justitieministeriet)

Direcţia Drept Internaţional și Cooperare Judiciară (Direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete)

17 str. Apolodor, Sector 5, Bukarest, postnummer: 050741

Tfn: +40 372041077

Fax: +40 372041079, +40 372041084

E-postadress: ddit@just.ro eller dreptinternational@just.ro

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

De myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet är:

1) Behörig exekutionstjänsteman (executorul judecătoresc) (artikel 652 i civilprocesslagen) för den domkrets (appellationsdomstol) där gäldenären är bosatt eller har sitt säte, eller där gäldenärens tillgångar finns.

2) Den verkställande domstolen, dvs. distriktsdomstolen (judecătoria) i det distrikt där gäldenären är bosatt eller har sitt säte (artikel 651 i civilprocesslagen). Den verkställande domstolen prövar ansökningar om verkställbarhetsförklaring, om överklaganden av beslut om verkställighet och om eventuella frågor som uppstår i samband med verkställigheten.

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Rumänska.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Förutom rumänska godtar justitieministeriet engelska och franska för kommunikation med andra centralmyndigheter i Europeiska unionen.

Senaste uppdatering: 12/02/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.