Rättshjälp

Sweden

Content provided by:
Sweden

Rådets direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003 om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister.

Härmed lämnas underrättelse enligt artiklarna 14.4 och 21.1 i den angivna rättsakten.

Rättsakten genomförs genom följande nationella bestämmelser PDF (1693 Kb) sv:

Se jämförelsetabell i bilaga 1 samt författningstext bilagorna 2 och 3. Bestämmelserna trädde i kraft den 1 november 2004.

I övrigt uppfyller Sverige sina förpliktelser enligt direktivet genom bestämmelserna i rättshjälpslagen (1996:1619), bilaga 4 och rättshjälpsförordningen (1997:404), bilaga 5 samt genom 5 kap. 6 och 8 §§, 33 kap. 9 § och 36 kap. 24 § rättegångsbalken, bilaga 6, 26, 50 och 52 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291), bilaga 7, 8 § förvaltningslagen (1986:223), bilaga 8 och 48 § lagen (1996:242) om domstolsärenden, bilaga 9.


FINDING COMPETENT COURTS

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Sweden

Legal aid


*mandatory input

Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

- Justitiedepartementet

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

N/A

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Justitiedepartementet kan ta emot en ansökan om rättshjälp som har översänts genom post, bud eller telefax eller, efter överenskommelse i det enskilda fallet, på det sätt som har överenskommits.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Ansökan kan vara avfattad på svenska eller engelska (se 11 c–d §§ rättshjälpsförordningen).

Senaste uppdatering: 10/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.