Nationell lagstiftning

Sweden

Här hittar du information om rättssystemet i Sverige.

Content provided by:
Sweden

Rättskällor

I Sverige finns det fyra huvudsakliga rättskällor: författningar, förarbeten, rättspraxis och juridisk litteratur.

Den viktigaste rättskällan är författningarna. De publiceras och kungörs i författningssamlingar. Författningarna delas in i lagar, förordningar och föreskrifter. Lagar beslutas av riksdagen, förordningar beslutas av regeringen och föreskrifter meddelas av myndigheterna.

Sveriges riksdag är det enda offentliga organ som har rätt att anta nya lagar eller ändra befintliga lagar. Antagna lagar kan endast upphävas eller ändras genom ett nytt beslut från riksdagen.

Avgöranden från domstolarna, rättspraxis, spelar en viktig roll i rättstillämpningen. Det gäller särskilt avgöranden från de högsta instanserna, Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.

I rättstillämpningen används också lagförarbeten, dvs. de texter som kommer till i samband med lagstiftningsprocessen.

Beslutsprocess

Det är oftast regeringen som föreslår en ny lag eller en lagändring. Innan regeringen lämnar ett lagförslag till riksdagen behöver den normalt undersöka olika alternativ ordentligt. En särskild utredning eller kommitté tillsätts för att utföra detta.

Innan riksdagen beslutar om ett lagförslag ska antas, måste riksdagsledamöterna behandla förslaget i ett riksdagsutskott. Det finns femton olika utskott, vart och ett med sitt eget ansvarsområde, som trafik eller utbildning.

Till riksdagen lämnar utskottet sedan ett betänkande, som innehåller rekommendationer om vilket beslut som riksdagen bör fatta i fråga om regeringens och riksdagsledamöternas förslag. Därefter debatterar alla riksdagsledamöterna lagförslaget inför det slutliga beslutet.

Det är regeringen som har ansvaret för att verkställa riksdagens beslut och se till att de genomförs så som riksdagen har beslutat. Till sin hjälp har regeringen ett regeringskansli med ett antal departement samt cirka 300 statliga myndigheter och verk.

Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS), som finns på papper och på Internet.

Rättsdatabaser

Rättsinformation om den offentliga förvaltningen hittar du på Lagrummet. Denna webbplats innehåller länkar till rättsinformation från regering, riksdag, högre domstolar och statliga myndigheter.

Alla lagar och förordningar publiceras på webbsidan Svensk författningssamling.

Tillgången till portaler är kostnadsfri.

Senaste uppdatering: 05/12/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.