NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Tipuri de profesii juridice

Germania

Această pagină vă oferă o prezentare generală a profesiilor juridice în Germania.

Conținut furnizat de
Germania
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Profesii juridice

Procurori (Staatsanwalt)

Rol și atribuții

Parchetul (Staatsanwaltschaft) este un organ independent cu competență penală, structurat ierarhic în același mod ca și instanțele judecătorești. Acesta este responsabil cu efectuarea cercetărilor în cadrul procedurilor preliminare, cu reprezentarea acuzării în cadrul procedurilor penale și cu punerea în executare a sentințelor. Cu excepția cazului în care există dispoziții legislative contrare, parchetul este responsabil, de asemenea, cu desfășurarea urmăririi penală în cazul infracțiunilor administrative.

Parchetul are obligația de a interveni ori de câte ori se constată o infracțiune care poate fi urmărită penal, cu condiția să existe un temei suficient. Aceasta înseamnă că procurorul are obligația de a urmări penal orice persoană suspectă, dacă sunt întrunite condițiile legale.

În cursul desfășurării cercetărilor în cadrul procedurilor penale, parchetul poate solicita asistența altor organe, cum ar fi agenți de poliție, inspectori fiscali și ofițeri vamali. Aceștia trebuie să urmeze instrucțiunile parchetului.

Procedurile în instanță în cadrul cărora parchetul joacă un rol sunt, în principal, procedurile penale. Acest lucru este valabil atât pentru procedurile pe fond, cât și pentru căilor de atac.

Instrumentarea unei cauze penale necesită punerea sub acuzare a învinuitului. Cu câteva excepții referitoare la delictele minore, punerea sub acuzare se face de către parchet. Ulterior, la proces participă un procuror care reprezintă acuzarea.

În cadrul procedurilor în primă instanță, procurorul trebuie să prezinte capetele de acuzare și are dreptul să adreseze întrebări inculpatului și tuturor martorilor. La finalul procesului, procurorul prezintă o analiză finală a cauzei, în care evaluează aspectele de fapt și de drept și solicită instanței condamnarea inculpatului sau constatarea nevinovăției acestuia.

În exercitarea atribuțiilor sale, procurorul trebuie să acționeze în mod imparțial și să ia în considerare atât probele incriminatorii, cât și probele în favoarea inculpatului. În cazul în care parchetul consideră că este necesară revizuirea unei hotărâri judecătorești pentru un motiv de fapt sau de drept, acesta poate introduce o cale de atac – inclusiv în favoarea inculpatului.

Organizare

Parchetul este organizat ierarhic. Prin urmare, funcționarii din cadrul parchetului trebuie să urmeze instrucțiunile superiorilor lor.

Având în vedere sistemul federal din Germania, trebuie să se facă distincție între competențele guvernului federal și competențele landurilor (Länder).

Procurorul General federal (Bundesanwaltschaft)

Procurorul General de pe lângă Curtea Federală de Justiție (Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof) reprezintă cea mai înaltă autoritate de urmărire penală din Germania în materie de securitate națională. Procurorul General acționează ca reprezentant al acuzării în toate cauzele privind infracțiuni grave contra statului care aduc atingere în mod semnificativ securității interne sau externe a Republicii Federale Germania (și anume, infracțiuni motivate politic, în special acte de terorism, trădare sau spionaj).

Procurorul General federal este responsabil, de asemenea, cu urmărirea penală a infracțiunilor incriminate de Codul de infracțiuni în temeiul dreptului internațional (Völkerstrafgesetzbuch) și compare în fața instanței în cadrul procedurilor de atac și de contestare introduse la secția penală a Curții Federale de Justiție (Bundesgerichtshof).

Procurorul General federal conduce Parchetul de pe lângă Curtea Federală de Justiție și îi supervizează și coordonează pe procurorii federali (Bundesanwälte), pe prim-procurori (Oberstaatsanwälte) și pe procurori.

La rândul său, activitatea Procurorului General federal este supervizată de Ministrul Federal al Justiției. Ministrul nu are drepturi de supervizare asupra procurorilor din landuri și nu le poate da instrucțiuni acestora.

Parchetele regionale (Staatsanwaltschaften der Länder)

Toate celelalte cauze (infracțiuni comune) sunt instrumentate de parchetele din landuri. Procurorul General federal și parchetele din landuri sunt entități distincte și separate, fiecare acționând la nivelul său. Nu există o legătură ierarhică între nivelul național federal și cel al landurilor.

Fiecare dintre cele șaisprezece landuri are propriul parchet, organizat după cum urmează:

Pe lângă fiecare instanță regională (Landgericht) există un parchet, care este competent, de asemenea, pentru instanțele teritoriale (Amtsgerichte) arondate respectivei instanțe regionale.

Parchetele de pe lângă instanțele regionale sunt subordonate fiecare parchetului general de pe lângă instanța regională superioară corespunzătoare (Oberlandsgericht), care, la rândul lor, răspund în fața ministerului de justiție al landului respectiv.

Parchetul general (Generalstaatsanwaltschaft) este competent pentru căile de atac introduse pentru motive de fapt sau de drept în fața instanțelor regionale superioare. În cazul în care astfel de acțiuni sunt de competența Curții Federale de Justiție, atribuțiile parchetului sunt exercitate de Procurorul General federal.

Pentru informații suplimentare privind activitatea parchetelor, a se consulta secțiunea Instanțe și parchete de pe site-ul internet al Ministerului Federal al Justiției. Multe dintre parchete au propriile site-uri internet, care pot fi accesate prin intermediul portalurilor de justiție ale landurilor.

Judecători (Richter)

Organizare

Legislația principală care reglementează profesia de judecător atât în cadrul instanțelor naționale, cât și al celor regionale este Legea privind judecătorii din Germania (Deutsche Richtergesetz, DRiG). Dispoziții suplimentare se regăsesc, de asemenea, în legislația la nivelul landurilor.

Miniștrii justiției din landuri supervizează activitatea judecătorilor la nivelul landului. Activitatea judecătorilor din cadrul instanțelor federale (cu excepția judecătorilor de la Curtea Constituțională Federală) este supervizată de ministerul federal competent.

Rol și atribuții

Judecătorii de profesie și judecătorii consultanți (Berufsrichter und Laienrichter)

Judecătorii de profesie sau de carieră (Berufsrichter) deservesc fie instanțele naționale, fie instanțele regionale. Judecătorii la nivelul landurilor își pot desfășura activitatea într-o instanță teritorială (Amtsgericht), într-o instanță regională (Landgericht) sau într-o instanță regională superioară (Oberlandesgericht). Majoritatea judecătorilor își desfășoară activitatea la nivelul landurilor.

Judecătorii federali (Bundesrichter) pot deservi Curtea Constituțională Federală (Bundesverfassungsgericht), Curtea Federală de Justiție (Bundesgerichtshof), Curtea Federală de Dreptul Muncii (Bundesarbeitsgericht), Curtea Financiară Federală (Bundesfinanzhof), Curtea Socială Federală (Bundessozialgericht), Curtea Administrativă Federală (Bundesverwaltungsgericht) sau Curtea Federală pentru Brevete (Bundespatentgericht).

În cadrul procedurilor penale, judecătorii de profesie sunt asistați de judecători consultanți (Laienrichter). Judecătorii consultanți sunt numiți în această funcție de către autorități și nu primesc nicio retribuție. Teoretic, orice persoană poate fi numită în această funcție, fără a i se cere consimțământul, și poate refuza doar în circumstanțe excepționale. Judecătorii consultanți participă la toate ședințele de judecată din cadrul instanțelor teritoriale și la ședințele de judecată privind cauzele penale și cu minori din cadrul instanțelor regionale.

În principiu, judecătorii consultanți au aceleași drepturi de vot ca și judecătorii de profesie, însemnând că aceștia decid împreună cu judecătorii de profesie cu privire la vinovăția inculpatului și la pedeapsa care trebuie aplicată acestuia.

În conformitate cu articolul 36 din Legea privind organizarea instanțelor (Gerichtsverfassungsgesetz, GVG), judecătorii consultanți sunt numiți o dată la cinci ani. Doar cetățenii germani pot îndeplini rolul de judecător consultant (articolul 31 GVG), iar următoarele persoane sunt excluse:

  • persoanele cu vârsta sub 26 de ani sau peste 70 de ani la preluarea atribuțiilor (articolul 33 GVG),
  • persoanele care nu domiciliază în unitatea administrativă relevantă,
  • persoanele inapte pentru funcție din motive de sănătate,
  • persoanele inapte pentru funcție din motiv de cunoaștere insuficientă a limbii germane,
  • persoanele cu risc de insolvență financiară,
  • persoanele cu condamnări anterioare sau care fac obiectul unei cercetări penale în curs (articolul 32 GVG).

Judecătorii consultanți au dreptul la compensare pentru pierderea de venituri, suma fiind prevăzută în Legea privind remunerarea și compensarea judiciară (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz) (articolul 55 GVG). Landurile pun la dispoziție broșuri explicative, disponibile de asemenea online, pentru informarea judecătorilor consultanți cu privire la îndatoririle acestora. De asemenea, landurile oferă formare pentru judecătorii consultanți.

Grefieri cu atribuții lărgite(Rechtspfleger)

Grefierii cu atribuții lărgite (Rechtspfleger) sunt funcționari în cadrul sistemului judiciar german. Reprezentând „al doilea pilon al celei de-a treia puteri”, aceștia îndeplinesc preponderent sarcini cu caracter necontencios (incluzând acțiuni în materie de succesiune, curatelă, filiație și adopție, acțiuni privind cadastrul, registrul comerțului, registrul societăților cooperative și registrul parteneriatelor, acțiuni de insolvență, privind asociațiile, acțiuni legate de registrul regimurilor matrimoniale, de registrul naval etc.). De asemenea, aceștia au competența de a desfășura o serie de alte activități judiciare, de exemplu în cadrul procedurii judiciare de somație de plată, al asistenței judiciare, al executării silite, al vânzării la licitație în cadrul procedurii de executare silită și al punerii sub sechestru judiciar, în domeniul stabilirii cheltuielilor de judecată, al executării pedepselor, în cadrul procedurilor introduse la Curtea Federală pentru Brevete, precum și în raporturile juridice internaționale.

În prezent, în instanțele teritoriale, numărul grefierilor cu atribuții lărgite depășește numărul judecătorilor. Domeniul de activitate a grefierilor cu atribuții lărgite este reglementat de Legea privind grefierii cu atribuții lărgite (Rechtspflegergesetz, RPflG). Asemenea judecătorilor, grefierii cu atribuții lărgite sunt independenți din punct de vedere material în exercitarea atribuțiilor lor și în luarea deciziilor, supunându-se numai legii și dreptului. Hotărârile acestora pot fi, în principiu, atacate în conformitate cu dispozițiile procedurale generale în vigoare.

Baze de date juridice

Site-urile internet dedicate profesiilor juridice și accesibile publicului larg sunt:

De asemenea, sunt disponibile informații pe site-urile internet ale Asociației germane a judecătorilor (Deutscher Richterbund) și ale Asociației germane a grefierilor cu atribuții lărgite (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Avocați (Rechtsanwalt)

În Germania sunt aproximativ 160 000 de avocați. Aceștia au aceleași studii juridice ca și judecătorii și își pot consilia și reprezenta clienții în orice tip de chestiune juridică. Avocații au dreptul să-și exercite profesia atât în cadrul, cât și în afara sălii de judecată; conform dreptului german, nu există o anumită categorie de avocați abilitată să pledeze în fața instanței. Dreptul de a pleda în instanță este valabil pentru toate tipurile de instanțe din Germania; singura excepție o constituie avocații care doresc să-și reprezinte clienții într-o cauză civilă în fața Curții Federale de Justiție, situație în care avocații trebuie să îndeplinească cerințe specifice .

Avocații intră sub incidența dispozițiilor statutare ale Legii federale privind avocații (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO). Profesia juridică este, de asemenea, autoreglementată prin norme profesionale suplimentare, și anume Codul de conduită profesională a avocaților (Berufsordnung der Rechtsanwälte, BORA) și Codul de conduită pentru avocații specializați (Fachanwaltsordnung, FAO). Remunerarea avocaților este stabilită prin Legea privind remunerarea avocaților (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG).

Avocații sunt împărțiți în douăzeci și șapte de barouri regionale ale avocaților(Rechtsanwaltskammern) și Baroul de pe lângă Curtea Federală de Justiție. Barourile răspund de admiterea în profesia juridică de avocat, precum și,între altele, de monitorizarea respectării de către avocați a obligațiilor lor profesionale.

Baze de date juridice

Informații cuprinzătoare privind profesia juridică pot fi consultate pe site-ul internet al Baroului Federal al Avocaților (Bundesrechtsanwaltskammer, BRAK). De asemenea, Asociația Avocaților din Germania (Deutsche Anwaltverein, DAV), cea mai mare asociație independentă a avocaților din Germania, oferă o mare varietate de informații privind această profesie juridică (informații disponibile, de asemenea, în limbile engleză și franceză).

Următoarele site-uri internet vă pot ajuta să găsiți un avocat: Registrul oficial al avocaților din Germania (Bundesweites Amtliches Anwaltsverzeichnis), care include toți avocații (conținut disponibil în limbile germană și engleză) și Serviciul federal de informare privind avocații (Deutsche Anwaltauskunft).

Avocați specializați în domeniul brevetelor (Patentanwalt)

Există aproximativ 3 000 de avocați specializați în domeniul brevetelor care își desfășoară activitatea în Germania. Avocații specializați în domeniul brevetelor au , de regulă, studii universitare în domeniul științific sau tehnic, urmate de o formare judiciară complementară. Domeniul lor de activitate se limitează la consilierea și reprezentarea clienților în materie de drepturi de proprietate intelectuală (în special, cu privire la brevete, modele utilitare, desene industriale și mărci înregistrate), cu accent în special pe procedurile de înregistrare a brevetelor și de monitorizare. Avocații specializați în domeniul brevetelor au dreptul de a-și reprezenta clienții în fața Oficiului German pentru Brevete și Mărci Comerciale, a Curții Federale pentru Brevete și, în anumite circumstanțe, a Curții Federale de Justiție. Cu toate acestea, înaintea instanțelor regionale și a instanțelor regionale superioare, avocații specializați în domeniul brevetelor pot doar să formuleze observații în calitate de experți cu privire la cauzele clienților lor, fără a putea prezenta ei înșiși propuneri.

Avocații specializați în domeniul brevetelor intră sub incidența dispozițiilor (statutare ale) Legii privind avocații specializați în domeniul brevetelor (Patentanwaltsordnung, PAO) și sunt membri ai Camerei avocaților specializați în domeniul brevetelor (Patentanwaltskammer).

Baze de date juridice

Site-ul internet al Camerei avocaților specializați în domeniul brevetelor oferă informații privind profesia și conține un registru al avocaților specializați în domeniul brevetelor.

Notari (Notar)

În Germania există în prezent circa 8 000 de notari practicanți, care, de regulă, trebuie să fi urmat aceleași studii juridice ca și judecătorii. Notarii oferă consiliere și sprijin în mod independent, imparțial și obiectiv, pentru acte juridice importante și în materie de justiție preventivă. Cea mai importantă atribuție a acestora constă în autentificarea actelor juridice.

Dată fiind structura federală a Germaniei, există diferite tipuri de notari. În majoritatea landurilor, notarii își exercită profesia ca ocupație principală (notari cu normă întreagă, Nurnotariat). Cu toate acestea, în unele landuri, atribuțiile notariale sunt desfășurate în paralel cu activitatea de avocatură (Anwalt) (notari-avocați, Anwaltsnotariat). În Baden-Württemberg există, de asemenea, notari care sunt funcționari publici (Amtsnotare; valabil până în 2017). Toți notarii sunt numiți și supervizați de către autoritatea judiciară regională competentă (Landesjustizverwaltung).

Dispozițiile care reglementează profesia de notar se regăsesc în Legea federală privind notarii (Bundesnotarordnung, BNotO). Remunerarea notarilor este stabilită în Legea privind onorariile (Kostenordnung, KostO).

Notarii sunt membri ai Camerei notarilor din regiunea respectivă.

Baze de date juridice

Informații cuprinzătoare privind diverse teme legate de profesia notarială pot fi consultate pe site-ul internet al Camerei Federale a Notarilor (Bundesnotarkammer). Pe site-ul respectiv, Registrul notarilor (Verzeichnis der Notare) vă poate ajuta să găsiți un notar. Conținutul este disponibil în limbile germană, engleză, franceză și spaniolă.

Alte profesii juridice

Profesii juridice definite în Legea privind serviciile juridice (Rechtsdienstleistungsgesetz, RDG)

Legea privind serviciile juridice permite agenților de recuperare a creanțelor, consultanților privind pensiile și furnizorilor de servicii juridice specializați în legislația unei țări străine să ofere servicii juridice extrajudiciare. În anumite cazuri, agenții de recuperare a creanțelor și consultanții privind pensiile pot inclusiv să-și reprezinte clienții înaintea unei instanțe judecătorești, cu condiția să fie înregistrați pentru exercitarea acestei activități (aprobarea se obține, la cerere, de la instanță). Numele persoanelor înregistrate sunt incluse în Registrul de servicii juridice.

Nu există nicio obligație juridică ca respectivii furnizori de servicii juridice înregistrați să fie membri ai unei camere sau ai unei asociații profesionale specifice. agenții de recuperare a creanțelor și consultanți privind pensiile sunt organizați în asociații profesionale. Cele mai mari dintre acestea sunt Asociația federală a agențiilor de recuperare a creanțelor din Germania (Bundesverband Deutscher Inkassounternehmen), Asociația federală a consilierilor juridici/furnizorilor de servicii juridice din Germania (Bundesverband Deutscher Rechtsbeistände/Rechtsdienstleister) și Asociația federală a consultanților privind pensiile (Bundesverband der Rentenberater).

Baze de date juridice

Este posibilă consultarea Registrului serviciilor juridice, care conține o listă cu furnizorii de servicii juridice și cu instanțele cu competențe de înregistrare, prin intermediul portalului judiciar german. O varietate de informații suplimentare sunt disponibile pe site-urile internet ale următoarelor organizații: Asociația federală a agențiilor de recuperare a creanțelor din Germania (Bundesverband Deutscher Inkassounternehmen), Asociația federală a consilierilor juridici/furnizorilor de servicii juridice din Germania (Bundesverband Deutscher Rechtsbeistände/Rechtsdienstleister), Asociația federală a consultanților privind pensiile (Bundesverband der Rentenberater).

Organizații care oferă servicii juridice gratuite

În Germania, numeroase organizații caritabile furnizează consiliere juridică gratuită (în conformitate cu articolele 6 și 8 din Legea privind serviciile juridice). Printre cele mai importante dintre acestea se numără:

Link-uri relevante

Portalul de justiție comun al guvernului federal și al landurilor

Ministerul Federal al Justiției (Bundesministerium der Justiz)

Ministerul Federal German al Justiției (Deutsches Bundesministerium der Justiz)

Ministerul Justiției din Hamburg (Justizministerium Hamburg)

Ministerul Justiției din Berlin (Justizministerium Berlin)

Ministerul Justiției din Bavaria (Justizministerium Bayern)

Asociația Judecătorilor din Germania (Deutscher Richterbund)

Asociația Barourilor din Germania (Deutsche Rechtsanwaltskammer)

Registrul oficial federal german al avocaților (Bundesweites Amtliches Anwaltsverzeichnis)

Asociația avocaților din Germania (Deutscher Anwaltverein)

Serviciul federal de informații privind avocații (Deutsche Anwaltsauskunft)

Camera avocaților specializați în domeniul brevetelor (Patentanwaltskammer)

Lista notarilor de drept civil

Camera federală a notarilor (Bundesnotarkammer)

Punct de informare pentru furnizorii de servicii juridice înregistrați

Asociația federală pentru bunăstarea lucrătorilor (Arbeiterwohlfahrt Bundesverband)

Asociația catolică pentru asistență socială (Caritas)

Asociația protestantă pentru asistență socială (Diakonie)

Serviciul social central al evreilor din Germania (Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland)

Crucea Roșie Germană (Deutsches Rotes Kreuz)

Asociația creștină neconfesională pentru asistență socială (Paritätischer Wohlfahrtsverband)

Ultima actualizare: 04/04/2013

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.