Регистри по несъстоятелност

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Малта?

Службата по несъстоятелност на Малта предоставя подробности за делата пред малтийските съдилища, отнасящи се до несъстоятелността на дружества или неплатежоспособността на физически лица, както и подробности за получената от Търговския регистър информация въз основа на декларациите за неплатежоспособност, подадени от директорите на неплатежоспособните дружества и дружествата в несъстоятелност.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност безплатен ли е?

Достъпът до регистъра по несъстоятелност е безплатен, регистърът е достъпен чрез следната връзка:

https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност?

Търсенето в регистъра по несъстоятелност може да се извършва по името на длъжника, по номера на личната му карта или по регистрационния номер на дружеството.

История на регистъра по несъстоятелност на Малта

Преди създаването на настоящия регистър по несъстоятелност информацията относно дружествата в несъстоятелност се съхраняваше в Търговския регистър, докато информацията относно делата за несъстоятелност и неплатежоспособност се съхраняваше от съдилищата. Съхраняваната в съда информация се публикуваше на уебсайт заедно с информацията за делата като цяло. Публичният достъп до регистъра по несъстоятелност стана възможен през януари 2018 г., като регистърът съдържа сведения за производствата по несъстоятелност и неплатежоспособност, считано от 1 януари 2014 г.

Връзки по темата

https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.