Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Menettelyn kustannukset

Alankomaat

Tällä sivulla on tietoa oikeudenkäyntikuluista Alankomaissa.

Sisällön tuottaja:
Alankomaat
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Oikeusalan ammattilaisten palkkioiden sääntely

Alankomaissa ei säännellä muita palkkioita kuin valtion rahoittamaa oikeusapua tarjoavien ammattilaisten palkkioita.

Kiinteät kulut

Riita-asian asianosaisten kiinteät kulut

Riita-asian käsittelyyn liittyviä palkkioita koskevassa laissa (Wet tarieven in burgerlijke zaken, WTBZ) säädetään, että riita-asian asianosaisten on maksettava rekisteröintimaksut.

Rikosasian asianosaisten kiinteät kulut

Alankomaiden rikoslain mukaan rikosasian asianosaisille ei koidu kiinteitä kuluja oikeudenkäynnistä.

Perustuslakiasian asianosaisten kiinteät kulut

Alankomaiden oikeusjärjestelmässä ei ole oikeussäännöksiä siitä, että tuomioistuimessa käsiteltäisiin perustuslaillisia asioita.

Missä vaiheessa riita-asian käsittelyä asianosaisten on maksettava kiinteät kulut?

Riita-asioissa jokaiselta kantajalta peritään kiinteä maksu heti kun ilmoitetaan, että asia otetaan tuomioistuimen käsittelyyn, ja kiinteä maksu peritään myös jokaiselta vastaajalta, joka esiintyy oikeudessa. Tuomioistuimet perivät kiinteän maksun kaikista muista kuin lain 14 pykälän 3 momentissa tarkoitetuista kanteista sekä vastineista. Maksun laiminlyönti tai maksaminen myöhässä ei vaikuta varsinaiseen oikeudenkäyntiin.

Missä vaiheessa rikosasian käsittelyä asianosaisten on maksettava kiinteät kulut?

Tilanne on sama kuin riita-asioissa.

Oikeudellisten edustajien velvollisuus antaa ennakkotietoja

Asianosaisten oikeudet ja velvollisuudet

Lakimääräisiä velvoitteita ei ole. Velvoitteet voidaan kuitenkin johtaa vuonna 1992 annetuista asianajajien käytännesäännöistä (lisätietoja on saatavissa Alankomaiden asianajajaliiton) verkkosivustolta) ja eurooppalaisten asianajajien käytännesäännöistä. Esimerkiksi asianajajien käytännesääntöjen 26 kohdan mukaan asianajajan on keskusteltava aina toimeksiantoa vastaanottaessaan toimeksiannon taloudellisista vaikutuksista päämiehensä kanssa ja annettava tarkat tiedot laskutustavasta ja laskutusvälistä. Lisäksi eurooppalaisten asianajajien käytännesääntöjen 3.7.1. kohdan mukaan asianajajan tulee aina tavoitella kustannuksiltaan mahdollisimman edullista ratkaisua hoitamaansa asiaan ja toimeksiannon aikana soveliaissa vaiheissa arvioida sovintoratkaisun mahdollisuus ja/tai vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien soveltuvuus.

Oikeuskäsittelyyn osallistumisesta voittaneelle osapuolelle aiheutuvat kulut

Riita-asian voittanut osapuoli voi joutua maksamaan seuraavat kulut:

  • oikeusapu (esimerkiksi lakimiehen palkkio)
  • todistajille tai asiantuntijoille maksettavat palkkiot tai korvaukset
  • matka- ja majoituskulut
  • muut oikeudelliset ja muista syistä aiheutuvat kulut.

Oikeuskäsittelyyn osallistumisesta hävinneelle osapuolelle aiheutuvat kulut

Hävinnyt osapuoli voi joutua maksamaan samat kulut kuin voittanut osapuoli, mutta lisäksi tuomari voi määrätä hävinneen osapuolen maksamaan voittaneen osapuolen kulut.

Kulujen määräytymisperusteet

Mistä löydän tietoa kulujen määräytymisperusteista Alankomaissa?

WTBZ-laki ja muut Alankomaiden lait ovat saatavissa esimerkiksi Alankomaiden valtionhallinnon verkkosivustolla.

Millä kielillä saan tietoa kulujen määräytymisperusteista Alankomaissa?

Tietoja kulujen määräytymisperusteista Alankomaissa on saatavissa vain hollannin kielellä.

Mistä löydän tietoa sovittelusta?

Tietoa on saatavissa Alankomaiden sovittelukeskuksessa (NMI) sekä Alankomaiden tuomioistuinlaitoksen verkkosivustolta, jossa kerrotaan asian siirtämisestä tuomioistuimesta sovitteluun.

Mistä löydän lisätietoa kustannuksista?

Tietoa kustannuksista verkkosivuilla

Alankomaiden tuomioistuinlaitoksen verkkosivustolla on kustannuksista kertova oma osionsa (Kosten van een Procedure), jossa on lisätietoa oikeuskäsittelyn kustannuksista.

Mistä löydän tietoa menettelyjen keskimääräisestä kestosta?

Oikeusneuvoston vuosikertomuksessa on tilastotietoja oikeuskäsittelyjen kestosta. Vuosikertomus on saatavissa internetissä tuomioistuinlaitoksen verkkosivustolla.

Arvonlisävero

Miten nämä tiedot annetaan?

Kun kustannuksia koskevia tietoja julkaistaan, niihin ei sisällytetä mahdollista arvonlisäveroa.

Paljonko arvonlisäveroa peritään?

Tavaroista ja palveluista perittävä yleinen arvonlisävero on 21 prosenttia.

Oikeusapu

Ansiotuloraja siviilioikeuden alalla

Ks. oikeusapulain (WRB, Wet op de rechtsbijstand) 12 §:n 1 momentti yhdessä 34 §:n kanssa.

Vastaajaa koskeva ansiotuloraja rikosoikeuden alalla

Oikeusapu on maksutonta, jos tuomioistuin nimeää oikeudellisen edustajan (ks. oikeusapulain 43 §). Muissa tapauksissa oikeusapuneuvosto (Raad voor Rechtsbijstand) voi nimittää oikeudenkäyntiavustajan henkilölle, jolla on oikeus saada oikeudenkäyntiavustaja edustamaan itseään rikoslain tai rikosprosessilain mukaisesti (ks. oikeusapulain 44 §:n 1 momentti). Oikeusapulain 35 §:n mukaan asianosaisen on maksettava ansiotuloon perustuva osuus, jos oikeusapu myönnetään oikeusapuneuvoston nimityksen perusteella.

Asianomistajaa koskeva ansiotuloraja rikosoikeuden alalla

Oikeusapulain 44 §:n 4 momentissa säädetään, että väkivalta- tai seksuaalirikoksen uhriksi joutuneelle oikeudenkäynti on asianomistajan varallisuudesta riippumatta maksuton, jos oikeudenkäynti on aloitettu ja asianomistajalla on oikeus korvaukseen rikosvahinkorahastolain 3 §:n mukaisesti.

Muita edellytyksiä oikeusavun myöntämiseksi vastaajalle

Oikeusapua ei myönnetä, jos

  • oikeusapua koskeva hakemus liittyy rikosasiaan ja
  • rikotun lain perusteella todennäköisesti langetettava sakko on pieni suhteessa vastaajan tuloihin. Ks. oikeusapuasetuksen 12 §:n 2 momentin c kohta.

Oikeusavusta ja nimittämisperusteista annetun asetuksen täytäntöönpanoasetuksen 5 §:n 1 momentissa säädetään, että (muuta kuin konsultaation yhteydessä annettavaa) oikeusapua ei myönnetä rikosasioissa, jos asian käsittelee kantonioikeus. Pykälän toisen momentin mukaan ensimmäisessä momentissa säädetystä poiketen oikeudenkäyntiavustaja voidaan nimetä, jos se on perusteltua asianosaisen tärkeän edun vuoksi tai välttämätöntä tiettyjen tosiseikkojen tai asian oikeudellisen monimutkaisuuden vuoksi.

Maksuttomat oikeuskäsittelyt

Vastaajilla ei ole velvollisuutta maksaa kiinteitä maksuja, jos asian käsittelee kantonioikeus tai vuokratuomioistuin.

Missä tapauksessa hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneen osapuolen kulut?

Tuomioistuin tekee päätöksen siitä, kumpi osapuoli maksaa oikeudenkäyntikulut, vakiomääräisten kulujen perusteella (ei todellisten kulujen perusteella).

Asiantuntijapalkkiot

Asiantuntijapalkkiot vaihtelevat. Ne vahvistetaan rikosoikeudenkäynnin palkkioista vuonna 2003 tehdyn päätöksen muuttamisesta palkkioiden suuruuden osalta 28 päivänä elokuuta 2012 tehdyssä päätöksessä. Päätöksellä muutetaan rikosoikeudenkäynnin palkkioista vuonna 2003 tehtyä päätöstä.

Kääntäjien ja tulkkien palkkiot

Kääntäjien ja tulkkien palkkiot on vahvistanut turvallisuus- ja oikeusministeriö:

  • Tulkeille maksetaan 43,89 euroa/tunti. Lisäksi oikeustulkeille maksetaan kertaluonteinen 20,23 euron palkkio korvaamaan matkat ja odotusajat (kiinteä palkkio). Matkakorvauksena maksetaan 1,55 euroa/kilometri.
  • Käännöksistä ranskasta, saksasta ja englannista hollanniksi ja hollannista ranskaksi, saksaksi ja englanniksi maksetaan 0,79 euroa/rivi. Muista kielistä maksetaan 0,14 euroa/kohdekielen sana, ja itämaisista kielistä maksetaan 0,28 euroa/merkki.

Linkkejä

Sovittelukeskus NMI

Rechtspraak.nl

Tietolähteitä

Alankomaiden kertomus kustannusten avoimuutta koskevasta tutkimuksesta PDF (702 Kb) en

Päivitetty viimeksi: 05/03/2013

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.