ES šalių įmonių registrai

Lenkija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Lenkijos įmonių registras.

Turinį pateikė
Lenkija

Bendra informacija apie verslo vykdymą

Verslininkų verslo veiklos pradžios ir vykdymo Lenkijoje sąlygos reglamentuojamos 2018 m. kovo 6 d. Verslo aktu. Užsienio asmenų verslo pradžios, vykdymo ir nutraukimo taisykles reglamentuoja atskiros nuostatos, visų pirma Įstatymas dėl taisyklių, reglamentuojančių užsienio įmonių ir kitų užsienio asmenų dalyvavimą komercinėje veikloje Lenkijoje.

Verslininkai, vykdantys komercinę ar profesinę veiklą savo vardu kaip komercinės teisės bendrovės, fondai, asociacijos ir kiti subjektai, turi būti įrašyti į Nacionalinio teismų registro (lenk. Krajowy Rejestr Sądowy, KRS) verslo registrą;

Verslininkai, vykdantys verslo veiklą kaip pavieniai veiklos vykdytojai (t. y. fiziniai asmenys ir civilinės teisės bendrovių partneriai), turi būti įtraukti į Centrinį verslo registrą (lenk. Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, CEIDG) pagal taisykles, nustatytas 2018 m. kovo 6 d. akte dėl centrinio registro ir informacijos apie ekonominę veiklą ir informacijos prieigą įmonėms saugyklos.

Lenkijos įmonių registras

Nacionalinis teismų registras yra centrinė IT duomenų bazė, kurią sudaro trys atskiri registrai:

  • įmonių registras;
  • asociacijų registras, kitos socialinės ir profesinės organizacijos, fondai ir viešosios sveikatos priežiūros įstaigos;
  • nemokių skolininkų registras (kurį 2021 m. gruodžio 1 d. pakeitė Nacionalinis skolininkų registras).

Nacionalinis teismų registras, sukurtas pagal 1997 m. rugpjūčio 20 d. Nacionalinio teismų registro įstatymą, veikia nuo 2001 m. sausio 1 d.

Nacionalinio teismų registro tikslas – suteikti visuotinę, greitą ir patikimą prieigą prie informacijos apie registruotų subjektų teisinį statusą (Nacionalinio teismų registro centrinė informacijos tarnyba), pagrindinius jų finansinės padėties aspektus ir apie tai, kaip šiems subjektams atstovaujama.

Pagal Lenkijos registravimo procedūrą pareiškėjų prašymus tikrina registrą tvarkantis teismas.

Pagal Nacionalinio teismų registro įstatymo 23 straipsnį registrą tvarkantis teismas iš esmės tikrina prašymą įtraukti į registrą ir lydimuosius dokumentus. Teismas taip pat tikrina subjekto identifikavimo duomenų (vardo ir pavardės, PESEL [civilinės registracijos numerio], subjekto arba įmonės pavadinimo, REGON [oficialaus nacionalinio įmonės registro numerio] ir KRS numerio) tikslumą; teismas taip pat tikrina kitus prašyme nurodytus duomenis, jei turi pagrįstų abejonių dėl jų teisingumo.

Nuo 2021 m. liepos 1 d. registravimo KRS įmonių registre procedūra vykdoma tik internetu.

Paraiškas ir dokumentus, kurie yra įtraukimo pagrindas, pateikia verslininkai, naudodamiesi Teisingumo ministerijos IT sistema, o pasibaigus procedūrai jie nemokamai saugomi registracijos dokumentų saugykloje.

Iki 2021 m. liepos 1 d. verslininkų pateiktus prašymus (formas) ir dokumentus (tik popierinę formą) galima rasti atitinkamo verslininko kompetentingo registro teismo buveinėje.

Į nacionalinį teismų registrą įtraukti su verslininkais susiję finansiniai dokumentai saugomi ir su jais galima nemokamai susipažinti specialioje finansinių dokumentų saugykloje.

Nacionalinis teismų registras yra 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų (OL L 169, 2017 6 30, p. 46–127) (toliau – registrų sąveikos sistema) 22 straipsnyje nurodytos Verslo registrų sąveikos sistemos (BRIS) dalis. Pagal KRS įstatymo 4a straipsnį KRS centrinis informacijos biuras naudoja registrų sąveikos sistemą tokiais tikslais:

1) nemokamai teikia naujausią informaciją apie ribotos atsakomybės bendroves, akcines bendroves, komanditines ūkines bendrijas su akciniu kapitalu, Europos bendroves ir Lenkijoje veikiančius užsienio verslininkų filialus, taip pat informaciją apie šių subjektų pašalinimą iš KRS ir KRS įstatymo 4 straipsnio 4a dalyje nurodytų dokumentų sąrašą;

2) teikia popierine forma pateiktų dokumentų ir KRS įstatymo 4 straipsnio 3a dalyje nurodytos elektroninės formos dokumentų kopijas;

3) perduoda specialiems registrams informaciją apie likvidavimo procedūrų pradžią, likvidavimo procedūrų užbaigimą, bankroto deklaracijas, nemokumo bylų užbaigimą ir apie 1 punkte nurodytų bendrovių pašalinimą;

perduoda atitinkamiems registrams informaciją apie tarpvalstybinius susijungimus.

Ar Lenkijos įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Taip, naudotis nacionaliniu teismų registru galima nemokamai.

Kaip atlikti paiešką Lenkijos įmonių registre?

Lenkijos įmonių registre informacijos galite ieškoti pagal:

  • subjekto numerį registre (KRS numerį);
  • mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (NIP);
  • REGON identifikacinį numerį;
  • subjekto pavadinimą.

Naudingos nuorodos

1997 m. rugpjūčio 20 d. Įstatymas dėl nacionalinio teismų registro

Teismų registro portalas

Paskutinis naujinimas: 04/06/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.