Katastry nemovitostí v zemích EU

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

Francie má z historických důvodů dva reklamní systémy: systém obecného práva a systém, který byl zaveden v departementech v Dolním Porýní, Horní Porýní a Mosele.

V těchto třech odděleních je půda inzerována v katastru nemovitostí vedeném pozemkovými úřady, zatímco ve zbytku Francie je obhospodařována v pozemkových reklamních službách (SPF), které jsou v držení katastru nemovitostí.

Jaké informace lze nalézt v katastru nemovitostí a v katastru nemovitostí?

Stavební spis musí být zveřejněn.

Pro názornost tak existuje jakýkoli dokument o převodu vlastnictví (například kupní smlouva nebo smlouva o sdílení), i když je tento úkon podmíněný, jakékoliv přijetí či zjištění věcného práva (například dar nebo převod požívacího práva k nemovitosti), soudní rozhodnutí týkající se budovy, rozhodnutí správních orgánů omezující právo nakládat, dlouhodobé nájemní smlouvy, ustanovení omezující právo na vlastnictví (například doložka nezcizitelnosti), nadměrná část budovy (například hypotéky nebo většina výsad).

Majetková kniha Alsaska-Moselska na straně druhé vydává práva.

Název se zapisuje do katastru nemovitostí, právo na vlastnictví budovy, které je výsledkem jednání, ale také skutkovou okolnost (právo na vlastnictví vyplývající z lichvářských nároků nebo přistoupení). Zahrnují například plochu nebo jakékoli jiné věcné právo, které mu poskytuje leasing, požívací právo, užívací právo, obydlí, věcná břemena, zástavní práva, hypotéky, nájemce a nájemce na dobu 12 let, práva vyplývající z určitých soudních rozhodnutí atd.

Jak nahlížet do katastru nemovitostí a do katastru nemovitostí?

Mimo tři francouzské departementy v Dolním Porýní, Horní Porýní a Moselle je katastr nemovitostí ve Francii zadržován pozemkovými úřady spolkové země Advertising Advertising Services (SPF). Tyto SPF jsou navzájem nezávislé. Francie postupně snižuje počet režimů FPS na svém území. Ačkoli jich bylo 354, v současné době existuje 120.

Každý, kdo chce shromáždit informace o právní situaci budovy, se musí obrátit na SPF, na kterém je budova postavena. Může například znát jména jednotlivých vlastníků a cenu různých prodejů. Každý útvar vydá každému žadateli informace a kopie dokumentů ve složce budovy týkajících se budovy nebo osoby, která je držitelem budovy, která spadá do její působnosti. Tyto informace nejsou bezplatné. Náklady se liší podle druhu a počtu žádostí. Tyto informace nejsou v současné době centralizovány. Aby tedy bylo možné znát informace týkající se budov nacházejících se v různých pružinách, je třeba učinit tolik žádostí, kolik je dotčených systémů čelní ochrany.

Tento spis je nyní plně digitalizován a počítačově zpracován. V rámci počítačového systému, který je obecně používán, mají někteří francouzští notáři přístup k údajům, které mají současně v držení všechny francouzské federální veřejné služby (SPF), a to prostřednictvím serveru spravovaného Nejvyšší radou. Tento přímý přístup k údajům obsaženým ve složce v oblasti nemovitostí není určen jiným právníkům nebo jednotlivcům.

Pokud jde o departementy v Dolním Porýní, Horní Porýní a Mosele, katastr nemovitostí je od roku 2008 plně informatizován. Nahlédnutí do údajů v katastru nemovitostí a registru vkladů na místě nebo na dálku je bezplatné. Každá osoba, která povede konzultace s těmito údaji, může obdržet její kopii od rejstříku nebo veřejného zařízení. Kopii vydá veřejná instituce prostřednictvím jednoduchých informací. Tyto služby nejsou bezplatné.

Práva na konzultaci se liší podle kvality osoby žadatele. Někteří odborníci, například notáři, mají širší právo konzultací (možnost provádět vyhledávání ve všech účetních údajích týkajících se jak osob, tak budov). Nahlížení na jméno osoby je otevřeno ostatním odborníkům, například právníkům, nebo zejména osobě, která má exekuční titul nebo oprávnění soudce. Konzultace v rámci budovy je přístupná všem.

Poslední aktualizace: 05/08/2020

Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.