Rejestry nieruchomości w państwach UE

Franciaország

Tartalomszolgáltató:
Franciaország

Ze względów historycznych Francja ma dwa systemy reklamowania gruntów: system prawa ogólnego realizowany w departamentach Dolnego Renu, Górnego Renu i Mozeli.

W przypadku tych trzech departamentów grunt jest reklamowany w ewidencji gruntów prowadzonej przez urzędy lądowe, natomiast w pozostałej części terytorium Francji jest ona prowadzona w ramach usług reklamowych na lądzie (SPF), które prowadzą rejestr nieruchomości.

Jakie informacje można znaleźć w aktach dotyczących nieruchomości i w księdze wieczystej?

Dokumentacja dotycząca budynku publikuje dokumenty.

W związku z tym, tytułem przykładu, istnieje jakikolwiek dokument, na mocy którego własność nieruchomości (na przykład umowa sprzedaży lub umowa o udostępnienie nieruchomości), nawet jeśli czynność ta jest warunkowa, wszelkie przejęcie lub ustanowienie prawa rzeczowego (na przykład darowizny lub przeniesienie prawa użytkowania budynku), orzeczenia sądowe dotyczące budynku, decyzje organów administracyjnych ograniczające prawo do rozporządzania, umowy dzierżawy długoterminowej, klauzule ograniczające prawo własności (na przykład klauzula niezbywalielności), wykraczają poza założenia budynku (na przykład hipotek lub większości przywilejów).

Książka własności Alzacji-Mozeli z drugiej strony publikuje prawa.

Tytuł jest wpisany do księgi wieczystej, prawo własności budynku, który jest wynikiem czynu, ale również stan faktyczny (prawo własności wynikające z użytkowania liszu lub prawa do osobistej styczności z dzieckiem). Obejmuje na przykład obszar lub każde inne prawo rzeczowe przyznane na mocy umowy najmu, użytkowania, użytkowania, lokali mieszkalnych, służebności, zastawów, hipotek, praw dzierżawców i najemców na okres 12 lat, praw wynikających z niektórych orzeczeń sądowych itd.

W jaki sposób można zapoznać się z rejestrem nieruchomości i rejestrem nieruchomości?

Poza trzema francuskimi departamentami Dolnego Renu, Górnego Renu i Mozeli rejestr nieruchomości jest prowadzony we Francji przez Land Advertising Services (SPF). Te SPF są od siebie niezależne. Francja stopniowo zmniejsza liczbę FPS na swoim terytorium. Chociaż było 354 osób, obecnie jest ich 120.

Osoba pragnąca zebrać informacje na temat sytuacji prawnej budynku musi zwrócić się do SPF, na którym opiera się budynek. Może on, tytułem przykładu, znać nazwy kolejnych właścicieli i cenę różnych transakcji sprzedaży. Każdy wydział wydaje każdej osobie ubiegającej się o ochronę międzynarodową informacje i kopie dokumentów znajdujących się w aktach dotyczących budynku, dotyczących budynku lub osoby posiadającej budynek wchodzący w zakres jej kompetencji. Informacje te nie są bezpłatne. Ich koszty różnią się w zależności od rodzaju i liczby wniosków. Informacje te nie są obecnie scentralizowane. W związku z tym w celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi budynków znajdujących się w różnych sprężynach należy złożyć tyle wniosków, ile dotyczy to FPS.

Plik ten jest obecnie w całości cyfrowy i skomputeryzowany. Niektórzy francuscy notariusze mają dostęp do danych będących w posiadaniu francuskiej federalnej służby publicznej (SPF) w tym samym czasie za pośrednictwem serwera zarządzanego przez Naczelną Radę Notariatu. Bezpośredni dostęp do danych zawartych w aktach dotyczących nieruchomości nie jest otwarty dla innych przedstawicieli zawodów prawniczych lub osób fizycznych.

Jeżeli chodzi o departamenty Dolnego Renu, Górnego Renu i Mozeli, od 2008 r. prowadzony jest w pełni skomputeryzowany rejestr gruntów. Wgląd do danych w księdze wieczystej i w rejestrze depozytów, na miejscu lub na odległość jest wolny. Każda osoba, która przegląda dane, może otrzymać jej kopię od Rejestru lub instytucji publicznej. Kopia wydawana jest przez zakład publiczny w drodze zwykłej informacji. Usługi te nie są bezpłatne.

Prawa do konsultacji różnią się w zależności od jakości osoby ubiegającej się o wizę. Niektórzy specjaliści, tacy jak notariusze, mają szersze prawo do przeprowadzania kwerendy (możliwość dokonywania wyszukiwań we wszystkich danych księgowych dotyczących zarówno osób, jak i budynków). Konsultacje przez nazwisko osoby są otwarte dla innych specjalistów, takich jak adwokaci, lub w szczególności na rzecz osoby posiadającej tytuł wykonawczy lub zezwolenie wydane przez sędziego. Konsultacje prowadzone w budynku są otwarte dla wszystkich.

Ostatnia aktualizacja: 05/08/2020

Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.