Kinnistusraamatud ELi liikmesriikides

Francia

Contenuto fornito da
Francia

Ajaloolistel põhjustel on Prantsusmaal kaks maa reklaamisüsteemi: üldine õigussüsteem, mida rakendatakse Alam-Reini, Ülem-Reini ja Moselle’i departemangudes.

Nendes kolmes departemangus reklaamitakse maad kinnistusraamatus, mida peavad kinnistusametid, samas kui ülejäänud Prantsusmaal toimub maa reklaamimine (SPF), mille käigus hoitakse kinnistute toimikut.

Millist teavet võib leida kinnistustoimikust ja kinnistusraamatust?

Ehitustoimikus avaldatakse dokumendid.

Näiteks on olemas mis tahes dokument, millega antakse üle vara omandiõigus (näiteks müügileping või vara jagamise leping), isegi kui see toiming on tingimuslik, mis tahes asjaõiguse omandamine või kehtestamine (näiteks hoonele kinkimine või kasutusvalduse üleandmine), hoonega seotud kohtuotsused, haldusasutuste otsused, millega piiratakse võõrandamisõigust, pikaajalised rendilepingud, omandiõigust piiravad klauslid (näiteks võõrandamatusklausel või eelishüpoteekkinnisvarale).

Alsace-Moselle’i vararaamat seevastu avaldab õigusi.

Omandiõigus kantakse kinnistusraamatusse, õigus ehitise omandiõigusele, mis tuleneb teost, kuid ka faktiline olukord (õigus omandile, mis tuleneb liigkasuvõtmisest või ühinemisest). Hõlmab näiteks maa-ala või muid rendist tulenevaid asjaõigusi, kasutusvaldusi, kasutusvaldusi, eluruume, servituudisid, kinnipidamisõigusi, hüpoteeke, üürnike ja üürnike õigusi 12 aastaks, teatavatest kohtuotsustest tulenevaid õigusi jne.

Kuidas tutvuda kinnistus- ja kinnistusregistriga?

Väljaspool Prantsusmaa kolme departemangu, nimelt Alam-Reini, Ülem-Reini ja Moselle’i departemangu, haldab kinnistusraamatut Prantsusmaal Land Advertising Services (SPF). Need SPFid on üksteisest sõltumatud. Prantsusmaa vähendab järk-järgult sihttoodete kava arvu oma territooriumil. Kuigi neid oli 354 vähe, on neid praegu 120.

Isik, kes soovib koguda teavet hoone õigusliku olukorra kohta, peab pöörduma selle hoone aluseks oleva SPF-i poole. Näiteks võib ta teada järjestikuste omanike nimesid ja erinevate müügitehingute hinda. Iga talitus väljastab igale taotlejale tema pädevusse kuuluva hoone või seda valdava isiku kohta ehitustoimikus oleva teabe ja dokumentide koopiad. See teave ei ole tasuta. Nende kulud erinevad sõltuvalt taotluste liigist ja arvust. See teave ei ole praegu tsentraliseeritud. Järelikult on selleks, et saada teavet eri allikates asuvate hoonete kohta, vaja esitada nii palju taotlusi, kui on asjaomaseid sihtotstarbelisi süsteeme.

See fail on nüüd täielikult digiteeritud ja arvutipõhine. Osana üldkasutatavast arvutisüsteemist on mõnel Prantsusmaa notaril juurdepääs kõigi Prantsuse föderaalse avaliku teenistuse (SPF) valduses olevatele andmetele samal ajal Notariat High Council of the Notariat’i hallatava serveri kaudu. See otsene juurdepääs ehitustoimiku andmetele ei ole avatud teistele õigusala töötajatele ega üksikisikutele.

Alam-Reini, Ülem-Reini ja Moselle’i departemangude kinnistusraamat on olnud täielikult arvutipõhine alates 2008. aastast. Kinnistusraamatu ja hoiuste registri andmetega tutvumine kohapeal või vahemaa tagant on tasuta. Iga isik, kes nende andmetega tutvub, võib saada nende koopia registrist või avalik-õiguslikust asutusest. Dokumendi koopia väljastab avalik-õiguslik asutus lihtsa teabena. Need teenused ei ole tasuta.

Konsulteerimisõigused erinevad vastavalt taotleja isiku kvaliteedile. Mõnedel spetsialistidel, näiteks notaritel, on laiem konsulteerimisõigus (võimalus teha otsinguid nii inimeste kui ka hoonetega seotud kõikides raamatuandmetes). Isikunimeline konsulteerimine on avatud teistele spetsialistidele, näiteks advokaatidele, või eelkõige isikule, kellel on täitmisele pööratav dokument või kohtuniku luba. Konsultatsioonid hoone vahendusel on avatud kõigile.

Viimati uuendatud: 05/08/2020

See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.