Katastre nehnuteľností v krajinách EÚ

Francia

Contenuto fornito da
Francia

Z historických dôvodov má Francúzsko dva systémy pozemnej reklamy: systém všeobecného práva a systém zavedený v departmáne Dolného Rýna, Horného Rýna a Moselle.

V týchto troch departementoch sa pôda uvádza v katastri nehnuteľností vedených katastrálnymi úradmi, zatiaľ čo vo zvyšnej časti Francúzska sa nachádza na pozemných reklamných službách (SPF), ktoré uchovávajú majetkový spis.

Aké informácie možno nájsť v katastri nehnuteľností a v katastri nehnuteľností?

V stavebnom spise sa uverejnia dokumenty.

Na ilustráciu, existuje akýkoľvek dokument prenášajúci vlastníctvo nehnuteľnosti (napríklad listina o predaji alebo listina o rozdelení), aj keď je tento úkon podmienený, akékoľvek prijatie alebo zavedenie vecného práva (napríklad dar alebo prevod práva na užívanie nehnuteľnosti), súdne rozhodnutia týkajúce sa budovy, rozhodnutia správnych orgánov obmedzujúce právo disponovať s dlhodobými lízingmi, dlhodobé lízingy, doložky obmedzujúce právo vlastniť majetok (napríklad klauzula odcudzenia), prepisy na budovu (napríklad hypotéky alebo väčšina výsad).

Kniha nehnuteľností Alsae-Mosela na druhej strane vydáva práva.

Názov sa zapisuje do katastra nehnuteľností, práva vlastniť majetok v budove, ktorá je výsledkom aktu, ale aj skutkovej situácie (právo vlastniť majetok vyplývajúce z úžerníctva alebo pristúpenia). Zahŕňať napríklad oblasť alebo akékoľvek iné vecné právo udelené na základe prenájmu, užívacieho práva, používania, obydlia, vecného bremena, záložného práva, záložných práv, záložných práv, nájomníkov a nájomných práv na 12 rokov lízingu, práv vyplývajúcich z určitých súdnych rozhodnutí atď.

Ako sa zaregistrujete v registri nehnuteľností a v katastri nehnuteľností?

Mimo troch francúzskych departementov Dolného Rýna, Horného Rýna a Mosela vo Francúzsku register majetku vlastní spolková krajina pre reklamu (SPF). Tieto SPF sú nezávislé od seba. Francúzsko postupne znižuje počet FPS na svojom území. Napriek tomu, že v súčasnosti existuje 354 osôb, v súčasnosti je ich 120.

Každý, kto chce získať informácie o právnej situácii budovy, sa musí obrátiť na SPF, na ktorom je budova založená. Na ilustráciu možno uviesť mená následných vlastníkov a cenu rôznych predajov. Každé oddelenie vydáva každému žiadateľovi informácie a kópie dokumentov v stavebnom spise, ktoré sa týkajú budovy alebo osoby vlastniacej budovu, ktorá patrí do jeho pôsobnosti. Tieto informácie nie sú bezplatné. Ich náklady sa líšia v závislosti od typu a počtu žiadostí. Tieto informácie v súčasnosti nie sú centralizované. V dôsledku toho s cieľom poznať informácie týkajúce sa budov, ktoré sa nachádzajú v rôznych prameňoch, je potrebné podať toľko žiadostí, koľko je dotknutých systémov FPS.

Tento súbor je teraz úplne digitalizovaný a počítačový. Ako súčasť všeobecného používania počítačového systému majú niektorí francúzski notári prístup k údajom, ktoré vlastní všetka francúzska federálna verejná služba (SPF) súčasne, cez server, ktorý spravuje Vysoká rada notariat. Priamy prístup k údajom v zložke budovy nie je otvorený pre iných príslušníkov právnických povolaní alebo jednotlivcov.

Pokiaľ ide o departmenty Dolného Rýna, Horného Rýna a Mosela, kataster nehnuteľností je od roku 2008 úplne digitalizovaný. Prezeranie údajov v katastri nehnuteľností a v registri vkladov na mieste alebo na diaľku je bezplatné. Každá osoba, ktorá konzultuje s týmito údajmi, môže získať jeho kópiu od registra alebo verejného zariadenia. Kópiu vydá verejný podnik na základe jednoduchých informácií. Tieto služby nie sú bezplatné.

Konzultačné práva sa líšia v závislosti od kvality žiadateľovej osoby. Niektorí odborníci, napríklad notári, majú širšie právo na konzultácie (možnosť vyhľadávať vo všetkých účtovných údajoch týkajúcich sa ľudí aj budov). Nahliadnutie do mena osoby je otvorené pre iných odborníkov, napríklad advokátov, alebo najmä osoby, ktorá má exekučný titul alebo oprávnenie sudcu. Konzultácie v budove sú otvorené pre všetkých.

Posledná aktualizácia: 05/08/2020

Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.