Rejestry nieruchomości w państwach UE

Mađarska

W niniejszej części przedstawiono w zarysie rejestr nieruchomości na Węgrzech.

Sadržaj omogućio
Mađarska

Jakie usługi czy rejestru gruntów stanowią Węgier?

Węgierski rejestr nieruchomości jest Ministerstwo Rolnictwa oraz węgierskie gospodarowania gruntami.

Oficjalna strona internetowa biura kraju związkowego Węgier zawiera informacje na temat węgierskiej ogólnokrajową sieć punktów zarządzania gruntami, a także zapewnienie pełnego dostępu do sieci instytucjonalnej administracji gruntami, z podaniem szczegółowych informacji na temat:http://www.foldhivatal.hu/

  • zadania
  • ich funkcji i usług
  • nowych i ważnych projektów.

Mogą Państwo pobrać formularze administracyjne i przeczytaj nasze usługi elektroniczne, a warunki dostępu do systemu w internecie. Odpowiednie przepisy można znaleźć tutaj.

Czy dostęp do rejestru nieruchomości Węgier jest bezpłatny?

Zarejestrowani użytkownicy (organy administracji publicznej, banki, prawników, notariuszy, agentów nieruchomości, władze miejskie itp.) od roku 2003 (magyarországi földhivatalok) zapewnia dostęp do usług online (TAKARNET) danych, zgodnie z przepisami stosownego prawodawstwa uzależnione jest od uiszczenia opłaty.http://www.foldhivatal.hu/

2011 rozpoczęto w czerwcu rząd bezpośrednio dla obywateli portalu internetowego centralnej bramy dostępu dla Urzędu Gruntów (Földhivatal Online), w której obywatele są w ten sam sposób jak zarejestrowani użytkownicy mogą korzystać z usług internetowych podlegających opłacie.

Ponadto kraj związkowy online Urzędu, ograniczonej liczby danych w sposób wolny od opłat.Dostępne bezpłatnie obejmuje tylko dane opisowe dotyczące nieruchomości (pierwsza część nieruchomości). Bazę danych można przeszukiwać według numeru działki ewidencyjnej (vámfelhatalmazási szám helyrajzi) lub na podstawie adresu nieruchomości. Usługi online są dostępne od 24 do 0 zarejestrowanych użytkowników i obywateli za pośrednictwem internetu.

W jaki sposób przeszukiwać rejestr gruntów Węgier

Ogólnie rzecz biorąc, możesz przeprowadzić wyszukiwanie w oparciu o:

  • sygnatura w rejestrze;
  • numer działki; lub
  • adresu nieruchomości.

Szczególne uprawnienia użytkowników (policją, organami dochodzeniowymi, komornicy sądowi, notariusze w sprawach spadkowych) umożliwia wyszukiwanie w oparciu o imię i nazwisko oraz dane osobowe właściciela lub osoby upoważnionej.

Historia rejestru nieruchomości Węgier

Na Węgrzech systemu prawnego i administracyjnego zarządzania rejestrem oficjalna nazwa:Jest „jednolity system rejestracji gruntów.Od 1971 r. uznaje się za „jednolitej”, ponieważ danych i sporządzania map katastralnych telekkönyv danych prawnych („Grundbuch”) mają zarówno prawnie i instytucjonalnie w formie zintegrowanej. Sieć instytucjonalnymi, składającą się ze wszystkich biur jest odpowiedzialna za rejestrację gruntów transakcji prawnych oraz zmian w zakresie dostarczania danych, map zawartych w ewidencji gruntów oraz wykonywanie innych zadań związanych z gruntów i nieruchomości. Europa jest pierwszym tego rodzaju na Węgrzech jednolitej, title-based system katastralny.

W systemie niemieckim służy wielorakim celom, biorąc pod uwagę fakt, że oprócz działań obejmujących pełne spektrum rejestr gruntów prowadzi szereg innych zadań, takich jak utworzenie i prowadzenie kontroli geodezyjnej map topograficznych, sieci ochrony, rejestracji gruntów, dzierżawy gruntów i utrzymanie granic administracyjnych.

Ta złożona szerokiej publiczności baza danych zawierająca informacje dotyczące gruntów rolnych i nieruchomości, to znaczy na najważniejsze elementy życia gospodarczego, rolnictwa, kredytów i zarządza administracja gruntami w sposób zintegrowany i obejmuje cały obszar administracyjny Węgry.Celem systemu jest ułatwienie egzekwowania prawa do własności, zdrowego środowiska naturalnego, swobody prowadzenia działalności gospodarczej i konkurencji, z i do oficjalnego rejestru naturalnych i sztucznych kamieni milowych dzięki zapewnieniu jednolitej i publicznie uwierzytelniony system ewidencji gruntów i infrastruktury danych przestrzennych.

Ogólnym celem całego kraju oraz innej własności gruntów i nieruchomości, zabezpieczenie praw własności i inne świadczenia związane z nieruchomościami, zapewniając jednolity i publicznie uwierzytelniony system ewidencji gruntów i infrastruktúrát.Az jednolity system rejestracji gruntów, który ma dwa cele szczegółowe powinny zostać wdrożone.
Rejestr gruntów ma na celu ochronę prawną real-estate-related prawa i oficjalnych dokumentów, jednocześnie zapewniając właścicielom i posiadaczom praw w dobrej wierze oraz rentowne wykorzystanie nieruchomości.Z drugiej strony, cel gospodarczy służy jako jednolite podstawy planowania i ustalania zobowiązań finansowych, w celu ułatwienia inwestycji i zarządzania poprzez dostarczenie danych statystycznych i świadczenie usług na rzecz społeczeństwa jako całości.

Powiązane strony

Portal rządowy

Oficjalna strona internetowa biura kraju związkowego (Földhivatal) na Węgrzech

Ostatnia aktualizacja: 12/04/2017

Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.