Регистри по несъстоятелност

Estonia

На тази страница е представен кратък преглед на информацията относно несъстоятелността, предложена от естонския търговски регистър и официалната публикация Ametlikud Teadaanded [Официални съобщения].

Content provided by:
Estonia

Каква информация относно несъстоятелността се предлага в Естония?

Естония не разполага с отделен регистър по несъстоятелност, но информация относно процедурите по несъстоятелност и преобразуване на дългове както за юридически, така и за физически лица, може да бъде намерена в електронния официален вестник Ametlikud Teadaanded. Освен това търговският регистър на Естония и регистърът на сдруженията с нестопанска цел и фондациите съдържат информация относно несъстоятелността на юридически лица и самостоятелно заети лица.

Следват примери за това, което е вписано в делото Ametlikud Teadaanded от съдилищата и синдиците:

 • времето и мястото на разглеждане на молбата за обявяване в несъстоятелност, както и известие, с което се съобщава забраната за разпореждане с активи;
 • известие за обявяване в несъстоятелност;
 • известие относно общото събрание на кредиторите;
 • известие относно одобрението на предварително предложение за разпространение;
 • известие за приключване на производството по несъстоятелност;
 • известие относно одобряването на план за коригиране на дълга.

Пълен списък на съобщенията, които трябва да бъдат публикувани, може да бъде намерен на уебсайта на Ametlikud Teadaanded.

Въз основа на съдебно решение в търговския регистър и в регистъра на сдруженията с нестопанска цел и фондациите на Естония се вписва следната информация:

 • прекратяване на производството по несъстоятелност без обявяване в несъстоятелност;
 • обявяването в несъстоятелност, заедно с името и личния идентификационен код на синдика, както и бележка, в която се посочва, че той представлява дружеството;
 • прекратяване на обявяването в несъстоятелност и вписване, показващо продължаване на дейността на дружеството;
 • прекратяване на обявяването в несъстоятелност и заличаване на дружеството от регистъра;
 • прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване на дружеството от регистъра или продължаването на дейността на дружеството;
 • споразумение и срок за изпълнение, с вписване, което показва продължаване на дейността;
 • отмяна на споразумението и възобновяване на производството за обявяване в несъстоятелност, със забележка, че дружеството е представлявано от синдик;
 • край на компромиса след изтичането му и освобождаване от отговорност на синдика;
 • определяне на администратор на пула от обезпечения в съответствие със Закона за покритите облигации, заедно с тяхното име и личен идентификационен код, и бележка, че те представляват кредитната институция по отношение на управлението и продажбата на портфейла от покрити облигации.

В регистъра не се вписва подробна информация за търговските забраните, наложени на длъжника или на лицето, упълномощено да го представлява, или забрани за упражняване на търговска дейност, наложени на това лице.

Търговският регистър на Естония съдържа следната информация за юридическите лица в несъстоятелност:

 • наименование на юридическото лице;
 • Регистрационен код;
 • адрес;
 • данни за синдика;
 • данни за членовете на управителния съвет;
 • данни за администратора на пула от обезпечения;
 • дата на постановлението/решението за обявяване в несъстоятелност и номер на постановлението или гражданското дело.

Достъпът до данните относно несъстоятелността безплатен ли е?

Данните от регистъра са достъпни онлайн и в канцелариите на нотариусите.

Достъпът до Ametlikud Teadaanded е безплатен.

Не се събират такси за онлайн справки за юридически лица, самостоятелно заети лица и клонове на чуждестранни търговски дружества, нито за информация относно съдебни производства или достъп до данните от регистърните фишове. Събират се обаче такси за всички други справки, в това число за достъп до хронологическите данни от регистърните фишове и до годишните отчети, уставите и други документи. Размерът на таксите за използване на компютърните данни от търговския регистър се определят с наредба на министъра на правосъдието.

За справки във вписаните в търговския регистър данни и документите във фирмените дела в нотариалните кантори се събира такса. Таксите са уредени в Закона за нотариалните такси. Съгласно Закона за нотариусите Нотариалната камара предоставя безплатен достъп до публичните и търговските преписки чрез една от нотариалните кантори в окръзите Harju, Tartu, Pärnu и Ida-Viru.

Подробности за търговски забрани са публикувани и могат да бъдат намерени безплатно онлайн.

Как да търся информация относно несъстоятелността?

Можете да търсите в Ametlikud Teadaanded информация относно несъстоятелността на юридическо или физическо лице по име или личен идентификационен код/регистрационен код, а на страницата за общо търсене можете да търсите по ключова дума. Търсенето е лесно за намиране на всички съобщения, публикувани в производството по несъстоятелност. След приключване на производството съобщенията се архивират, с изключение на съобщенията относно прекратяването на производства, които остават публични в продължение на три години.

Можете да направите справка за юридическо лице или самостоятелно заето лице в информационната система на търговския регистър по име на юридическо или физическо лице или по регистрационен код. Статусът на дадено юридическо или самостоятелно заето лице показва дали това лице е обявено в несъстоятелност.

Търговският регистър е обединен с търсенето на регистри по несъстоятелност на портала за електронно правосъдие, което дава възможност на дружествата, кредиторите и инвеститорите, желаещи да инвестират в други държави членки, да извършват цялостна проверка директно от регистъра по несъстоятелност на друга държава. В резултат на въведеното многоезично решение процесът на трансгранично получаване на информация относно несъстоятелността е по-прозрачен и достъпът до самата информация е по-лесен. Информацията е достъпна безплатно. Порталът има основна функция за търсене, която позволява да се правят търсения във всички взаимосвързани регистри по име на длъжника, както и функция за разширено търсене, при която критериите за търсене зависят от това в кой регистър на държавата се извършва търсене.Допълнителен интерфейс (вероятно през 2021 г.) официални известия с портала за електронно правосъдие, където ще бъде достъпна цялата задължителна информация относно публикуването на производства по несъстоятелност съгласно член 24 от Регламент (ЕО) № 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета.

За Естония е възможно да се извършва търсене по име на длъжника и по личен идентификационен код/регистрационен код.

История на информацията относно несъстоятелността

Услугата за предоставяне на информация относно несъстоятелност се поддържа в Естония от 1 септември 1995 г.

Последна актуализация: 23/11/2020

Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.