Konkurs- och insolvensregister

Estonia

Denna sida innehåller en kort översikt över den information som tillhandahålls om konkurser av Estlands företagsregister och den officiella publikationen Ametlikud Teadaanded.

Content provided by:
Estonia

Vilken information finns tillgänglig i Estland om konkurser?

Estland har inget separat insolvensregister, men information om konkurser och skuldkonverteringsförfaranden för både juridiska och fysiska personer finns i den elektroniska officiella tidningen Ametlikud Teadaanded. Dessutom innehåller Estlands företagsregister och registret om ideella organisationer och stiftelser information om juridiska personers konkurs och konkurser bland egenföretagare.

Nedan finns exempel på vad som förs in i Ametlikud Teadaanded av domstolar och konkursförvaltare:

 • tid och plats för prövning av konkursansökan samt meddelande om förbud mot avyttring av tillgångar.
 • meddelanden om konkursansökningar.
 • meddelanden om allmänt borgenärsmöte.
 • meddelanden om godkännande av preliminära utdelningsförslag.
 • meddelanden om avslutning av konkursförfaranden.
 • meddelanden om godkännande av skuldsaneringsplan.

En fullständig förteckning över kungörelser som offentliggörs finns på webbplatsen för Ametlikud Teadaanded.

Estlands företagsregister och registret om ideella organisationer och stiftelser innehåller uppgifter om följande:

 • ett konkursförfarande avvisas utan konkursförklaring.
 • inledande av ett konkursförfarande med angivande av namn och personlig identifikationskod för konkursförvaltaren, samt notering om att denne företräder företaget.
 • avvisande av en konkursansökan tillsammans med en anteckning om att företaget fortsätter sin verksamhet.
 • avvisande av en konkursansökan; företaget stryks ur registret.
 • upphörande av ett konkursförfarande; företaget stryks ur registret eller fortsätter sin verksamhet.
 • ackord och villkoren för detta, med notering om att företaget fortsätter sin verksamhet.
 • upphävande av ackord och återtagande av konkursförfarandet. Konkurs, med notering om att företaget företräds av en konkursförvaltare.
 • upphörande av ackord; beslut om att befria konkursförvaltaren från dennes uppdrag.
 • utnämning av förvaltare av säkerhetsmassan i enlighet med lagen om säkerställda obligationer, jämte namn och personliga identifieringskod samt en anteckning om att denne företräder kreditinstitutet i fråga om förvaltning och avyttring av portföljen med säkerställda obligationer.

Uppgifter om förbud för en gäldenär eller dennes företrädare att fortsätta bedriva näringsverksamhet tas inte upp i registret.

Estlands företagsregister innehåller följande uppgifter om konkursdrabbade juridiska personer:

 • den juridiska personens namn.
 • Registreringskod.
 • adress.
 • uppgifter om konkursförvaltaren.
 • uppgifter om styrelseledamöterna.
 • uppgifter om förvaltaren av säkerhetsmassan.
 • datum för avisering av konkursbeslut/dom och nummer på beslut eller civilmål.

Är tillgången till information om konkurser kostnadsfri?

Uppgifterna finns tillgängliga på nätet och notariatkontor.

Tillgången till Ametlikud Teadaanded är kostnadsfri.

Ingen avgift tas ut för online-sökningar angående juridiska personer, egenföretagare och filialer till utländska företag, information om domstolsförfaranden eller tillgång till registerkort. Däremot tas en avgift ut för alla andra sökningar, inklusive sökningar efter äldre registerkort, årsrapporter, bolagsordningar och andra handlingar. Avgifterna för att använda uppgifterna i företagsregistret fastställs i en förordning utfärdad av justitieministern.

En avgift tas ut för att konsultera uppgifter i registret och handlingar i akter vid ett notariekontor. Avgifterna fastställs i lagen om notariatavgifter. Enligt notarielagen ger notariekammaren kostnadsfri tillgång till offentliga handlingar och företagshandlingar via ett av notariernas kontor i distrikten Harju, Tartu, Pärnu och Ida-Viru.

Uppgifter om näringsförbud offentliggörs och finns att tillgå gratis på nätet.

Sök information om konkurser

Man kan söka i Ametlikud Teadaanded efter information om konkursdrabbade juridiska eller fysiska personer på namn eller personlig identifieringskod/registreringskod, och på den allmänna söksidan kan man även söka på nyckelord. Det är lätt att hitta alla tillkännagivanden som publiceras i insolvensförfaranden. När förfarandena avslutas arkiveras kungörelserna, med undantag för sådana som avser avslutade förfaranden, vilka förblir offentliga i tre år.

Du kan söka efter en juridisk person eller egenföretagare i handelsregistrets informationssystem med hjälp av företagsnamn, namn eller registerkod. Den juridiska personens eller egenföretagarens ställning ger information om eventuell konkurs.

Företagsregistret har slagits samman med sökandet efter insolvensregister på e-juridikportalen, vilket gör det möjligt för företag, långivare och investerare som vill investera i andra medlemsstater att göra en bakgrundskontroll direkt från insolvensregistret i ett annat land. Som en följd av det mångspråkiga upplägget är processen att skaffa konkursinformation över gränserna mer transparent och information är i sig själv lättare att komma åt. Information är kostnadsfri. Portalen har en bassökfunktion som medger sökningar i alla sammankopplade register på gäldenärens namn, och också en avancerad funktion, som gör att sökkriterierna beror på vilket lands register sökningen sker i.Ytterligare gränssnitt (förmodligen under 2021) officiella meddelanden till e-juridikportalen, där all obligatorisk information om offentliggörandet av insolvensförfaranden i enlighet med artikel 24 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 kommer att finnas tillgänglig.

För Estlands del går det att söka på gäldenärens namn och på personlig identifieringskod/registreringskod.

Konkursinformationens historia

Tjänsten med information om konkurser i Estland har funnits sedan den 1 september 1995.

Senaste uppdatering: 23/11/2020

Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.