Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Estonia

Η σελίδα αυτή παρέχει σύντομη επισκόπηση των πληροφοριών που παρέχονται σχετικά με την αφερεγγυότητα από το εμπορικό μητρώο της Εσθονίας και την επίσημη έκδοση Ametlikud Teadaanded [official Announts].

Autor treści:
Estonia

Τι πληροφορίες περί αφερεγγυότητας διατίθενται στην Εσθονία;

Η Εσθονία δεν διαθέτει χωριστό μητρώο αφερεγγυότητας, αλλά πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες πτώχευσης και μετατροπής χρεών τόσο για νομικά όσο και για φυσικά πρόσωπα διατίθενται στην ηλεκτρονική επίσημη εφημερίδα Ametlikud Teadaanded. Επιπλέον, το εμπορικό μητρώο της Εσθονίας και το μητρώο ενώσεων και ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την πτώχευση νομικών οντοτήτων και αυτοαπασχολούμενων.

Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα των καταχωρίσεων στο Ametlikud Teadaanded από τα δικαστήρια και τους πτωχευτικούς διαχειριστές:

 • τον χρόνο και τον τόπο επανεξέτασης της αίτησης πτώχευσης, καθώς και ανακοίνωση με την οποία κοινοποιείται η απαγόρευση διάθεσης περιουσιακών στοιχείων·
 • ανακοίνωση σχετικά με την κήρυξη πτώχευσης·
 • ανακοίνωση σχετικά με τη γενική συνέλευση των πιστωτών·
 • ανακοίνωση σχετικά με την έγκριση προκαταρκτικής πρότασης διανομής·
 • ανακοίνωση σχετικά με την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας·
 • ανακοίνωση σχετικά με την έγκριση σχεδίου προσαρμογής του χρέους.

Πλήρης κατάλογος των ανακοινώσεων που πρόκειται να δημοσιευθούν διατίθεται στον ιστότοπο Ametlikud Teadaanded.

Στο εμπορικό μητρώο της Εσθονίας και στο μητρώο μη κερδοσκοπικών ενώσεων και ιδρυμάτων καταχωρίζονται, βάσει δικαστικής απόφασης, τα ακόλουθα:

 • διακοπή της πτωχευτικής διαδικασίας χωρίς κήρυξη πτώχευσης·
 • την κήρυξη πτώχευσης μαζί με το ονοματεπώνυμο και τον προσωπικό κωδικό ταυτοποίησης του συνδίκου πτώχευσης, καθώς και σημείωμα που αναφέρει ότι εκπροσωπεί την εταιρεία·
 • διακοπή της κήρυξης πτώχευσης μαζί με καταχώριση που αποδεικνύει τη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας·
 • διακοπή της κήρυξης πτώχευσης και διαγραφή της εταιρείας από το μητρώο·
 • ο τερματισμός διαδικασιών πτώχευσης και η διαγραφή της επιχείρησης από το μητρώο ή η συνέχιση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης,
 • τυχόν συμβιβασμός και οι όροι αυτού, συνοδευόμενα από καταχώριση που καταδεικνύει συνέχιση της δραστηριότητας,
 • η ακύρωση συμβιβασμού και η επανέναρξη των διαδικασιών κήρυξης πτώχευσης, συνοδευόμενα από σημείωση όπου αναφέρεται ότι η επιχείρηση εκπροσωπείται από σύνδικο πτώχευσης,
 • λήξη του συμβιβασμού μετά τη λήξη του και απαλλαγή του συνδίκου πτώχευσης·
 • διορισμός διαχειριστή χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων σύμφωνα με τον νόμο περί καλυμμένων ομολόγων, καθώς και όνομα και προσωπικός αναγνωριστικός κωδικός τους, και σημείωση ότι εκπροσωπούν το πιστωτικό ίδρυμα όσον αφορά τη διαχείριση και τη διάθεση του χαρτοφυλακίου καλυμμένων ομολόγων.

Στο μητρώο δεν καταχωρίζονται αναλυτικές πληροφορίες για εμπορικούς φραγμούς που επιβάλλονται σε οφειλέτη ή στο άτομο που είναι εξουσιοδοτημένο να τον εκπροσωπεί ή για απαγορεύσεις άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων που επιβάλλονται στο άτομο αυτό.

Το εμπορικό μητρώο της Εσθονίας περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα νομικά πρόσωπα υπό πτώχευση:

 • ονομασία του νομικού προσώπου·
 • Κωδικός (-οί) καταχώρισης
 • διεύθυνση·
 • στοιχεία του συνδίκου πτώχευσης·
 • τα στοιχεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου·
 • λεπτομερή στοιχεία του διαχειριστή των συνολικών στοιχείων κάλυψης·
 • ημερομηνία του διατάγματος/της απόφασης κήρυξης πτώχευσης και αριθμός του διατάγματος ή της αστικής υπόθεσης.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες περί αφερεγγυότητας στην Εσθονία;

Η πρόσβαση στα δεδομένα του μητρώου είναι δυνατή μέσω διαδικτύου και στα γραφεία συμβολαιογράφων.

Η πρόσβαση στο Ametlikud Teadaanded παρέχεται δωρεάν.

Δεν προβλέπεται χρέωση για τη διαδικτυακή αναζήτηση νομικών προσώπων, αυτοαπασχολούμενων και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών, για πληροφορίες σχετικά με δικαστικές διαδικασίες ή για την πρόσβαση στα στοιχεία των δελτίων καταχώρισης. Ωστόσο, προβλέπεται χρέωση για όλες τις υπόλοιπες αναζητήσεις, περιλαμβανομένων των δεδομένων του δελτίου καταχώρισης για το ιστορικό των εταιρειών και της πρόσβασης σε ετήσιες εκθέσεις, καταστατικά και άλλα έγγραφα. Οι χρεώσεις για χρήση των ηλεκτρονικών δεδομένων τα οποία περιέχονται στο εμπορικό μητρώο καθορίζονται σε κανονισμό του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ειδικό τέλος χρεώνεται για την πρόσβαση σε δεδομένα καταχώρισης και σε έγγραφα φακέλων από συμβολαιογραφικό γραφείο. Οι χρεώσεις παρατίθενται στον νόμο περί συμβολαιογραφικών αμοιβών. Δυνάμει του νόμου περί συμβολαιογράφων, το Συμβολαιογραφικό Επιμελητήριο παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο κοινό και στα εμπορικά αρχεία μέσω ενός από τα συμβολαιογραφικά γραφεία στις κομητείες Harju, Tartu, Pärnu και Ida-Viru.

Αναλυτικές πληροφορίες για εμπορικούς φραγμούς δημοσιεύονται και διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο.

Μέθοδος αναζήτησης πληροφοριών περί αφερεγγυότητας

Μπορείτε να αναζητήσετε στο Ametlikud Teadaanded πληροφορίες σχετικά με την αφερεγγυότητα νομικού προσώπου ή φυσικού προσώπου με το όνομα ή τον προσωπικό κωδικό ταυτότητας/κωδικό μητρώου, καθώς και στη σελίδα γενικής αναζήτησης μπορείτε επίσης να αναζητήσετε με λέξη-κλειδί. Η αναζήτηση είναι εύκολη για όλες τις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σε διαδικασίες αφερεγγυότητας. Όταν περατωθούν οι διαδικασίες, οι ανακοινώσεις αρχειοθετούνται, με εξαίρεση τις ανακοινώσεις σχετικά με την περάτωση των διαδικασιών, οι οποίες παραμένουν δημόσιες για τρία έτη.

Μπορείτε να αναζητήσετε ένα νομικό πρόσωπο ή μη μισθωτό εργαζόμενο με βάση την εταιρική επωνυμία, το ονοματεπώνυμο ή τον κωδικό καταχώρισής του, χρησιμοποιώντας το πληροφοριακό σύστημα του εμπορικού μητρώου. Η νομική μορφή του υπό έρευνα νομικού προσώπου ή μη μισθωτού εργαζόμενου επιτρέπει να ελεγχθεί το ενδεχόμενο κήρυξής του σε πτώχευση.

Το μητρώο επιχειρήσεων συγχωνεύθηκε με την αναζήτηση μητρώων αφερεγγυότητας στη διαδικτυακή πύλη της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, επιτρέποντας στις εταιρείες, τους δανειστές και τους επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε άλλα κράτη μέλη να διενεργούν έλεγχο ιστορικού απευθείας από το μητρώο αφερεγγυότητας άλλης χώρας. Ως αποτέλεσμα της πολυγλωσσικής λύσης που έχει τεθεί σε εφαρμογή, η διαδικασία απόκτησης πληροφοριών σχετικά με την αφερεγγυότητα σε διασυνοριακό επίπεδο είναι πιο διαφανής και η πρόσβαση στις ίδιες τις πληροφορίες είναι ευκολότερη. Οι πληροφορίες διατίθενται δωρεάν. Η πύλη διαθέτει μια βασική λειτουργία αναζήτησης, η οποία επιτρέπει την πραγματοποίηση αναζητήσεων σε όλα τα διασυνδεδεμένα μητρώα ανά όνομα οφειλέτη, καθώς και τη λειτουργία σύνθετης αναζήτησης, όπου τα κριτήρια αναζήτησης εξαρτώνται από το μητρώο της χώρας στην οποία γίνεται η αναζήτηση.Περαιτέρω διεπαφή (πιθανώς το 2021) Επίσημες ανακοινώσεις με τη διαδικτυακή πύλη της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, όπου θα είναι διαθέσιμες όλες οι υποχρεωτικές πληροφορίες σχετικά με τη δημοσίευση των διαδικασιών αφερεγγυότητας σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Για την Εσθονία, είναι δυνατή η αναζήτηση με βάση το όνομα του οφειλέτη και τον προσωπικό κωδικό ταυτοποίησης/τον κωδικό μητρώου.

Ιστορικό της υπηρεσίας παροχής πληροφοριών περί αφερεγγυότητας της Εσθονίας

Η υπηρεσία αφερεγγυότητας της Εσθονίας υφίσταται από την 1 Σεπτεμβρίου 1995.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/11/2020

Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.