Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Bulgaria

Η Βουλγαρία δεν διαθέτει βάση δεδομένων μεταφραστών και διερμηνέων.

Contenido facilitado por
Bulgaria

Επί του παρόντος δεν υπάρχει ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τους μεταφραστές των δικαστηρίων.

Με βάση την παράγραφο 6 (4) των Τελικών Διατάξεων του Νόμου για την τροποποίηση και συμπλήρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο οποίος ρυθμίζει τις τροποποιήσεις και προσθήκες στον Νόμο περί Δικαστικών Συστημάτων, το άρθρο 403 περιέχει νέα παράγραφο (2), σύμφωνα με την οποία ο Υπουργός Δικαιοσύνης, σε συμφωνία με το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, εκδίδει διάταγμα σχετικά με τη διαδικασία και τις προθεσμίες για τις προτάσεις καταχώρισης και τροποποίησης των καταλόγων επαγγελματιών που έχουν εγκριθεί ως μεταφραστές· τους όρους με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται, καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες καθορισμού των αποδοχών τους. Σύμφωνα με τη νομοθετική εξουσιοδότηση, εκδόθηκε ο κανονισμός αριθ. N-1 του 16.05.2014 σχετικά με τους δικαστικούς μεταφραστές. SG αριθ. 43 της 23 Μαΐου 2014. Για κάθε δικαστική περιφέρεια επαρχιακού ή διοικητικού δικαστηρίου και για το ειδικό ποινικό δικαστήριο τηρούνται μητρώα που περιέχουν καταλόγους των επαγγελματιών που έχουν πιστοποιηθεί ως μεταφραστές δικαστηρίων. Υπουργεία, τμήματα, ιδρύματα, δήμοι, επαγγελματικοί φορείς και άλλοι οργανισμοί και επιστημονικά ινστιτούτα, καθώς και υποψήφιοι μεταφραστές δικαστηρίων, μπορούν να προτείνουν την εγγραφή ειδικών στους καταλόγους δικαστικών μεταφραστών. Οι προτάσεις καταχώρισης υποβάλλονται στον πρόεδρο του αρμόδιου περιφερειακού ή διοικητικού δικαστηρίου ή στον πρόεδρο του ειδικευμένου ποινικού δικαστηρίου.

Η επικύρωση και η μετάφραση των εγγράφων διέπεται από τους κανονισμούς περί επικύρωσης, πιστοποίησης και μετάφρασης εγγράφων και άλλων εγγράφων, που εγκρίθηκαν με το διάταγμα αριθ. 184 του 1958 του Υπουργικού Συμβουλίου.

Το Varhoven administrativen sad (Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο) κατάργησε τη ρύθμιση αριθ. 1, της 16 Ιανουαρίου 2008, σχετικά με την εγγραφή, τα προσόντα και την αμοιβή των πραγματογνωμόνων. Καταρτίστηκε σχέδιο νέου κανονισμού και δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών για δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 του νόμου περί κανονιστικών πράξεων. Το έργο διαβιβάστηκε για διαβούλευση στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/11/2020

Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.