Prekladatelia/Tlmočníci

Bulgaria

Bulharsko nemá databázu prekladateľov a tlmočníkov.

Contenido facilitado por
Bulgaria

V súčasnosti neexistuje elektronická databáza súdnych prekladateľov.

Na základe § 6 ods. 4 Záverečných ustanovení aktu, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok a ktorým sa upravujú zmeny a doplnky k zákonu o súdnych systémoch, článok 403 obsahuje nový odsek 2, podľa ktorého minister spravodlivosti po dohode s Najvyššou súdnou radou vydá nariadenie o postupe a lehotách pre návrhy na zaradenie a zmenu zoznamov odborníkov schválených za prekladateľov; podmienky, ktoré musia spĺňať, ako aj podmienky a postupy na určenie ich odmeny. Na základe zákonného poverenia bolo vydané nariadenie č. N-1 zo 16. mája 2014 o súdnych prekladateľoch. SG č. 43 z 23. mája 2014. Pre každý súdny okres krajského alebo správneho súdu a pre Špecializovaný trestný súd sa vedú registre obsahujúce zoznamy odborníkov certifikovaných ako súdni prekladatelia. Ministerstvá, oddelenia, inštitúcie, obce, profesijné orgány a iné organizácie a vedecké inštitúty, ako aj kandidáti na súdnych prekladateľov môžu navrhnúť zaradenie špecialistov do zoznamov súdnych prekladateľov. Návrhy na zaradenie do zoznamu sa predkladajú predsedovi príslušného regionálneho alebo správneho súdu alebo predsedovi Špecializovaného trestného súdu.

Legalizácia a preklad dokumentov upravujú nariadenia o legalizácii, osvedčovaní a preklade dokumentov a iných dokumentov prijaté vyhláškou Rady ministrov č. 184 z roku 1958.

Vărchoven administrativen săd (Najvyšší správny súd) zrušil nariadenie č. 1 zo 16. januára 2008 o registrácii, kvalifikácii a odmeňovaní znalcov. Návrh nového nariadenia bol vypracovaný a uverejnený na internetovej stránke ministerstva financií na účely verejnej konzultácie podľa článku 26 ods. 2 zákona o zákonných nástrojoch. Projekt bol zaslaný na konzultáciu Vyššej súdnej rade a ministerstvu vnútra.

Posledná aktualizácia: 23/11/2020

Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.