Nationale jurisprudentie

Spanien

In Spanje wordt de jurisprudentie niet als een rechtsbron beschouwd, aangezien artikel 1, lid 1, van het burgerlijk wetboek als zodanig de wet, het gewoonterecht en de algemene rechtsbeginselen vaststelt (artikel 1.1 CDW). Artikel 1, lid 6, van het burgerlijk wetboek bepaalt echter dat de rechtspraak „de rechtsorde aanvult met de doctrine die de Tribunal Supremo herhaaldelijk bij de uitlegging en de toepassing van het recht, de gewoonte en de algemene rechtsbeginselen vaststelt”. Bovendien wordt het recht op toegang tot openbare informatie uitdrukkelijk erkend in artikel 105 van de Spaanse grondwet.

Inhalt bereitgestellt von
Spanien

Toegang tot jurisprudentie

In artikel 560, punt 1.10, van de organieke wet op de rechterlijke macht zijn de bevoegdheden van de Hoge Raad voor de rechterlijke macht vastgelegd: „de officiële publicatie van uitspraken en andere uitspraken die door het Hooggerechtshof en de andere rechterlijke instanties moeten worden vastgesteld.

Daartoe stelt de Hoge Raad voor de rechterlijke macht, op basis van een verslag van de bevoegde autoriteiten, bij verordening vast hoe e-boeken van rechterlijke beslissingen en de verzameling, verwerking, verspreiding en certificering ervan moeten worden voorbereid om de integriteit, authenticiteit en toegankelijkheid ervan te waarborgen en om ervoor te zorgen dat de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens wordt nageleefd.”

Bovendien voorziet artikel 560, punt 1.16, onder e), van de wet op de rechterlijke macht in de Algemene Raad voor de magistratuur (Consejo General del Poder Judicial), de regelgevende autoriteit, in het strikte kader van de tenuitvoerlegging van de bepalingen van de organieke wet op de rechterlijke macht, met betrekking tot de publicatie en het hergebruik van rechterlijke beslissingen.

Met het oog op de naleving van de wet heeft de Hoge Raad voor de magistratuur in 1997 het gerechtelijk documentatiecentrum Cendoj, gevestigd te San Sebastian, opgericht. Overeenkomstig artikel 619 van de organieke wet op de rechterlijke macht is dit technische orgaan van het CGPJ verantwoordelijk voor de selectie, organisatie, verwerking, verspreiding en publicatie van wetgevings-, gerechtelijke en doctrinale informatie.

De configuratie van deze nieuwe openbare dienst voor toegang tot jurisprudentie die in de verschillende rechterlijke instanties onder de beste technische voorwaarden is ontwikkeld, alsook met bijzondere bescherming van personen met betrekking tot geautomatiseerde gegevensverwerking en de instelling van passende mechanismen om de toegankelijkheid, interoperabiliteit, kwaliteit en hergebruik van gepubliceerde informatie te vergemakkelijken, is gebaseerd op de wettelijke mandaten die zijn vervat in organieke wet 6/1985 van 1 juli betreffende de rechterlijke macht en Wet 19/2013 van 9 december 2013 inzake transparantie, toegang tot overheidsinformatie en goed bestuur, en op Verordening 1/1997 van het Centrum voor gerechtelijke documentatie en wet 18/2015 van 9 juli 2010 tot wijziging van Wet 37/2007 van 16 november betreffende het hergebruik van overheidsinformatie.

Bij de tenuitvoerlegging voert het justitieel documentatiecentrum een systeem in voor de verspreiding van vonnissen en andere rechterlijke beslissingen door middel van de officiële publicatie van vonnissen en andere beslissingen van het Hooggerechtshof en andere rechterlijke instanties, a) beschikbaar via een onlinezoekmachine, die gratis en gratis toegankelijk is voor het publiek na verwijdering van persoonsgegevens; b) in de beperkte omgeving tot de rechterlijke macht met toegevoegde waarde (verband met nationale en buitenlandse wetgeving en jurisprudentie, alsook met uitspraken van het Grondwettelijk Hof) binnen de functies die inherent zijn aan het CGPJ zelf als bestuursorgaan van Spaanse rechters en rechtbanken; de grensoverschrijdende verspreiding van beslissingen van de Spaanse rechtbanken die door het Cendoj zijn gepubliceerd op de website www.poderjudicial.es, met het oog op wederzijds begrip van de rechtsstelsels en de jurisprudentie van de lidstaten van de Europese Unie, overeenkomstig de conclusies van de Raad (2011/C 127/01) over het „Europees e-justitieportaal” en via het Ibero-American Information and Documentation Network, Iberius, en het beschikbaar stellen van verschillende hergebruikers van de informatie en andere gebruikers die geen hergebruikers zijn overeenkomstig de bepalingen van die wettelijke voorschriften.

De databank Cendoj moet worden gevoegd bij de databank van het Grondwettelijk Hof, die informatie bevat over uitspraken van die High Court.

Er zijn ook particuliere databanken, met beperkte toegang door betaling van een quotum.

Presentatie van de jurisprudentie

Wat de jurisprudentie van het Hooggerechtshof betreft, heeft Cendoj een technologieplatform opgericht dat is opgebouwd in een platformgebaseerd navigatiesysteem.

Wanneer u een zoekopdracht uitvoert, opent u een tab „Resultaten” (de verkregen resultaten) en een ander tabblad „búsqueda” (waarmee u het formulier te allen tijde kunt gebruiken).

De zoekmachine maakt snelle en veilige toegang mogelijk tot alle rechterlijke uitspraken van het Hooggerechtshof. Resoluties kunnen worden gezocht aan de hand van selectievelden die dergelijke resoluties identificeren of classificeren, of door vrije tekstvelden.

Het heeft ook de mogelijkheid om rechtstreeks toegang te krijgen tot de laatste 50 uitspraken van elk rechtsgebied door te klikken op de knoppen onderaan de interface. Zij heeft dus de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de meest recente arresten die zijn ontvangen en opgenomen in de databank die ten gronde aan de rechtspraak ten grondslag lag.

Het biedt ook een cloud van tags met thema’s, de meest gevraagde, zodat het door op elk van die tags te klikken een oordeel over het onderwerp geeft.

Zoekopdrachten in het veld

Sommige informatievelden voor resolutie kunnen worden afgeschermd door een reeks mogelijke waarden. Bijgevolg:

 • „Gerecht”: selectie van het aandachtsgebied: civiel, crimineel, arbeid, militair.
 • Lade „Type resolutie”: hiermee kunt u een oordeel, bevel of overeenkomst kiezen uit het TS:
 • Datum van goedkeuring: met de kalender kunt u de zoekopdracht tussen data traceren.
 • Taal: vrijgaveknop waarmee u de taal kan kiezen van de resoluties die u wilt opvragen.

Zoeken naar vrije tekstvelden

Naast de selectievelden zijn er nog andere velden in de resoluties, die geen gebonden waarden hebben, maar ook tekstreeksen kunnen bevatten, en waarvoor we vrije zoekopdrachten zullen moeten uitvoeren.

RESULTATEN

Na raadpleging worden de resultaten standaard gepresenteerd op 10 in 10.

De resultaten worden als volgt weergegeven:

VERWANTE TERMEN: Alleen in de beperkte omgeving biedt het systeem automatisch voorwaarden aan die verband houden met de uitgevoerde raadpleging.

Titel, ROJ-nummer van de teruggevorderde jurisprudentie en de Europese identificatiecode voor jurisprudentie („Europese identificatiecode voor jurisprudentie”)

De volgende informatievelden worden gepresenteerd:

 • Type eenheid: bijvoorbeeld het Hooggerechtshof.
 • Gemeente: BV. Madrid — sectie: 1
 • Rapporteur: voornaam... achternaam...
 • Beroepschrift nr. 88/2007 — datum: 26/06/2008
 • Type resolutie: bv. arrest
 • Kantoor, alfabetische volgorde

Door op de titel van het gewenste resultaat te klikken, wordt ten slotte een nieuwe pagina geopend met de volledige inhoud van het opgevraagde document. Dit document is toegankelijk voor het publiek in pdf-formaat.

Formaat

Vonnissen zijn doorgaans beschikbaar in databases in pdf-formaat (openbaar), RTF en HTML in een beperkte omgeving voor de rechterlijke macht.

Beschikbare arresten en beschikkingen

 • Supreme Court

Hooggerechtshof: Uw jurisprudentie wordt gratis voor uw kennis online gepubliceerd. De volledige tekst, met persoonsgegevens (geanonimiseerd) en een efficiënte zoekmachine, wat vooral in de tekst van de uitspraken gebeurt. Deze databank is toegankelijk in Cendoj TS.

 • Andere rechtbanken

De databank Cendoj stelt het publiek kosteloos ter beschikking van het publiek, samen met de uitspraken en uitspraken van de Sąd Najwyższy, de arresten van de Audiencia Nacional, de High Courts of Justice en de provinciale rechtbanken, alsmede een selectie van beslissingen van deze collegiale gerechten en uitspraken en beschikkingen van het Cendiencia Nacional, het Territoriaal Militair Hof en een alleensprekende rechter.

Andere procedures

Informatie beschikbaar?

 • In beroep?
 • Of de zaak is opgelost?
 • Über das Ergebnis von Rechtsmittelverfahren?
 • Onherroepelijkheid van de beslissing?
 • Andere procedures?

De volledige tekst van de arresten zonder toegevoegde waarde wordt weergegeven in de voor het publiek toegankelijke informatie, onverminderd het feit dat het besluit zelf in veel gevallen informatie bevat over het definitieve karakter (onherroepelijkheid). Deze resoluties bevatten ook de eventueel uitgebrachte stemmen. Niettegenstaande het voorgaande zijn in de databank die in de beperkte omgeving voor de magistratuur (Cendoj) wordt aangeboden, links opgenomen die de bestreden beslissing koppelen aan die van de hogere rechterlijke instantie, samenvattingen, betekenis van het dictum, verwijzing naar de voor- of tegengestelde uitspraken; de aangehaalde, toegepaste of uitgelegde rechtspraak; kwalificatie van het vonnis: zij ontwikkelt algemene begrippen, consolideert de rechtspraak of vernieuwende rechtspraak en de kwalificatie van de beslissing door de stem van de eigen juridische Thesaurus van Cendoj.

Publicatievoorschriften

Bestaan er bindende regels voor de publicatie van jurisprudentie op nationaal niveau of afhankelijk van het soort gerecht?

Zij zijn neergelegd in artikel 560, § 1.10, LOPJ, waarin is bepaald dat de Hoge Raad voor de magistratuur verantwoordelijk is voor de officiële publicatie van vonnissen en andere uitspraken die door het Hooggerechtshof en de andere rechterlijke instanties worden vastgesteld.

De verordening tot oprichting van het centrum voor gerechtelijke documentatie bevat ook regels voor publicatie.

Alleen publicatie van de uitspraak of selectie? Zo ja, welke criteria zijn dan van toepassing?

De volledige uitspraken worden gepubliceerd, niet in uittreksel, en alle uitspraken van de collegiale rechterlijke instanties worden gepubliceerd en een selectie van beslissingen van een alleensprekende rechter wordt in de hierboven uiteengezette bewoordingen gepubliceerd.

Gerelateerde links

Finder jurisprudentie van het Justitieel Documentatiecentrum:

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Laatste update: 23/09/2020

Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.