Orzecznictwo krajowe

Spanien

W Hiszpanii orzecznictwo nie jest uznawane za źródło prawa, ponieważ art. 1 ust. 1 kodeksu cywilnego określa jako takie prawo, zwyczaje i ogólne zasady prawa (art. 1 ust. 1 kodeksu cywilnego). Jednakże art. 1 ust. 6 kodeksu cywilnego stanowi, że orzecznictwo „uzupełnia porządek prawny o doktrynę wielokrotnie podkreślaną przez Tribunal Supremo (sąd najwyższy) przy dokonywaniu wykładni i stosowaniu prawa, zwyczajów i ogólnych zasad prawa”. Ponadto prawo dostępu do informacji publicznej zostało wyraźnie uznane w art. 105 konstytucji hiszpańskiej.

Inhalt bereitgestellt von
Spanien

Dostęp do orzecznictwa

Artykuł 560 ust. 10 ustawy organicznej o sądownictwie ustanawia uprawnienia Ogólnej Rady Sądownictwa "urzędową publikacji wyroków i innych orzeczeń, które mają zostać określone przez Sąd Najwyższy i inne organy sądowe.

W tym celu Generalna Rada Sądownictwa, działając na podstawie sprawozdania właściwych organów, określa w drodze rozporządzenia sposób przygotowania e-książek wyroków, ich gromadzenia, przetwarzania, rozpowszechniania i poświadczania, aby zapewnić ich integralność, autentyczność i dostępność, a także zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych”.

Ponadto art. 560 ust. 1 pkt 16 lit. e) ustawy o sądownictwie przewiduje ustanowienie Najwyższej Rady Sądownictwa (Consejo General del Poder Judicial), organu regulacyjnego, w ścisłym zakresie wdrażania przepisów ustawy organicznej o sądownictwie, w zakresie publikowania i ponownego wykorzystywania orzeczeń sądowych.

Aby zapewnić zgodność z prawem, w 1997 r. Ogólna Rada Sądownictwa ustanowiła Centrum Dokumentacji Sądowej w Cendoj, z siedzibą w San Sebastian. Zgodnie z przepisami art. 619 ustawy organicznej o sądownictwie ten organ techniczny CGPJ jest odpowiedzialny za selekcję, organizację, przetwarzanie, rozpowszechnianie i publikowanie informacji legislacyjnych, sądowych i doktrynalnych.

Konfiguracja tej nowej publicznej usługi dostępu do orzecznictwa opracowanego w różnych organach sądowych na najlepszych warunkach technicznych, a także ze szczególną ochroną osób fizycznych w odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania danych i ustanowieniem odpowiednich mechanizmów ułatwiających dostępność, interoperacyjność, jakość i ponowne wykorzystywanie opublikowanych informacji, opiera się na uprawnieniach prawnych zawartych w ustawie organicznej 6/1985 z dnia 1 lipca 2013 r. o sądownictwie i ustawie 19/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. o przejrzystości, dostępie do informacji publicznej i dobrej administracji publicznej z 2013 r., a także w rozporządzeniu nr 1/1997 Europejskiego Centrum Dokumentacji Sądowej z dnia 16 lipca 2013 r. oraz w ustawie nr 19/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie przejrzystości, dostępu do informacji publicznych i dobrych rządów.

W ramach wykonywania orzeczeń sądowych Centrum Dokumentacji Sądowej wdraża system rozpowszechniania wyroków i innych orzeczeń sądowych poprzez oficjalne publikowanie wyroków i innych orzeczeń Sądu Najwyższego i innych organów sądowych, a) dostępnych publicznie za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej, bezpłatnie dostępnych bezpłatnie po usunięciu danych osobowych; w środowisku ograniczonym do wymiaru sprawiedliwości o wartości dodanej (związkach z prawem krajowym i zagranicznym oraz orzecznictwem, a także z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego) w ramach funkcji związanych z samym CGPJ jako organem zarządzającym hiszpańskich sędziów i sądów; transgraniczny obieg orzeczeń sądów hiszpańskich opublikowanych przez Cendoj na stronie internetowej www.poderjudicial.es, w celu wzajemnego zrozumienia systemów prawnych i orzecznictwa państw członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z konkluzjami Rady (2011/C 127/01) w sprawie europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” oraz za pośrednictwem Iberoamerykańskiej Sieci Informacji i Dokumentacji, Iberoamerykańskiej Sieci Informacji i Dokumentacji, Iberius, oraz udostępnianie różnych nowych użytkowników informacji, jak również innym użytkownikom, którzy nie korzystają z tych przepisów.

Baza danych Cendoj powinna zostać połączona z bazą danych Trybunału Konstytucyjnegozawierającą informacje o wyrokach wydanych przez ten sąd.

Istnieją również prywatne bazy danych, do których dostęp jest ograniczony dzięki opłaceniu limitu.

Przedstawienie orzecznictwa

Jeśli chodzi o orzecznictwo Sądu Najwyższego, Cendoj stworzył platformę technologiczną zbudowaną w system nawigacji oparty na platformie.

Przy dokonywaniu zapytania otworzysz zakładkę „Wyniki” (uzyskane wyniki) i zakładkę „búsqueda” (która umożliwia skorzystanie z formularza w dowolnym momencie).

Wyszukiwarka umożliwia szybki i bezpieczny dostęp do wszystkich orzeczeń Sądu Najwyższego. Rozdzielczość można wyszukiwać według pól wyboru, które identyfikują lub klasyfikują takie rozdzielczość, lub według pól tekstowych.

Ma również możliwość uzyskania bezpośredniego dostępu do ostatnich 50 orzeczeń wydanych w każdej jurysdykcji, klikając na przyciski znajdujące się na dole interfejsu. Ma on zatem możliwość dostępu do najnowszych orzeczeń, które zostały otrzymane i włączone do bazy danych stanowiącej istotę orzecznictwa.

Oferuje ona również chmurę znaczników o najbardziej poszukiwanych tematach, tak aby klikając na każdy z nich, można było osądzać ten temat.

Wyszukiwanie w polach wyszukiwania

Niektóre pola informacyjne dotyczące restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji mogą być wyodrębnione przez szereg możliwych wartości. Odpowiednio:

 • „Sąd”: wybór celu szczegółowego: cywilnych, karnych, pracowniczych, wojskowych.
 • Szufladka „Rodzaj rozdzielczości”: umożliwia on wybór orzeczenia (orzeczeń), zarządzeń lub umów z TS:
 • Data przyjęcia decyzji: przycisk kalendarza umożliwia śledzenie wyszukiwania między datami.
 • Język: przycisk Wyświetl, który umożliwia wybranie języka uchwał, które chcesz wyszukać.

Wyszukaj pola tekstowe

Poza polami wyboru w rezolucjach znajdują się inne pola, które nie mają wartości wiążących, ale mogą zawierać dowolny ciąg tekstowy i w odniesieniu do których będziemy musieli przeprowadzić bezpłatne wyszukiwanie.

OSIĄGNIĘCIA

Po konsultacji wyniki są przedstawiane domyślnie 10 na 10.

Wyniki przedstawiono w następujący sposób:

TERMINY POWIĄZANE: Jedynie w ograniczonym otoczeniu system automatycznie oferuje warunki związane z przeprowadzonymi konsultacjami.

Tytuł, numer ROJ odzyskanego orzecznictwa oraz europejski identyfikator orzecznictwa („europejski identyfikator orzecznictwa”)

Przedstawiono następujące pola informacji:

 • Rodzaj jednostki: na przykład Sąd Najwyższy.
 • Gmina: np. Madryt - sekcja: 1
 • Sprawozdawca: imię... nazwisko...
 • Odwołanie nr 88/2007 - data: 26 CZERWCA 2008 R.
 • Rozdzielczość typu: np. wyrok
 • Biuro, porządek alfabetyczny

Na koniec, klikając na tytuł pożądanego wyniku, otwiera się nowa strona, na której wyświetlana jest pełna treść uzyskanego dokumentu. Niniejszy dokument jest dostępny publicznie w formacie PDF.

Format:

Orzeczenia są zazwyczaj dostępne w bazach danych w formatach PDF (publicznych) oraz formatach RTF i HTML w ograniczonym środowisku dla wymiaru sprawiedliwości.

Dostępne wyroki i postanowienia

 • Supreme Court

Sąd Najwyższy: Twoje orzecznictwo jest publikowane w całości w internecie bezpłatnie, za swoją wiedzą. Pełny tekst, z danymi osobowymi (anonimizowanymi) i wydajną wyszukiwarką, która czyni to przede wszystkim w treści orzeczeń. Dostęp do tej bazy danych można uzyskać w Cendoj TS.

 • Inne sądy

Baza danych Cendoj udostępnia publicznie bezpłatnie, wraz z wyrokami i orzeczeniami Sądu Najwyższego, wyrokami wydanymi przez Audiencia Nacional, High Courts of Justice oraz sądy okręgowe, jak również wybrane postanowienia sądów kolegialnych oraz wyroki i postanowienia wydane przez Centralny Sąd Wojskowy, Terytorialny Sąd Wojskowy i jeden sędzia.

Inne procedury

Informacje są dostępne?

 • Dotyczące środków odwoławczych?
 • Czy sprawa została rozstrzygnięta?
 • Über das Ergebnis von Rechtsmittelverfahren?
 • Nieodwołalność decyzji?
 • Inne procedury?

Pełny tekst wyroków bez wartości dodanej znajduje się w publicznie dostępnych informacjach, bez uszczerbku dla faktu, że w wielu przypadkach sama decyzja zawiera informacje o ostateczności (nieodwołalność). Rezolucje te zawierają również ewentualne oddane głosy. Niezależnie od powyższego, w bazie danych dostępnej w ograniczonym środowisku dla zawodów sędziowskich (Cendoj) znajdują się linki, które łączą zaskarżone orzeczenie z orzeczeniem sądu wyższej instancji, streszczenia, w rozumieniu sentencji, odniesienia do wyroków cytowanych na korzyść lub przeciw; cytowane, stosowane lub interpretowane orzecznictwo; kwalifikacja wyroku: rozwija ona ogólne pojęcia, konsoliduje orzecznictwo lub nowatorski wyrok, a także dokonuje kwalifikacji decyzji przez głos własnego tezaurusa prawnego Cendoj.

Zasady dotyczące publikacji

Czy istnieją wiążące zasady publikowania orzecznictwa na szczeblu krajowym czy w zależności od rodzaju sądu?

Są one określone w art. 560 ust. 10 LOPJ, który stanowi, że Ogólna Rada Sądownictwa będzie odpowiedzialna za urzędową publikację wyroków i innych orzeczeń ustalanych przez Sąd Najwyższy i inne organy sądowe.

Istnieją również przepisy dotyczące publikacji w rozporządzeniu ustanawiającym Centrum Dokumentacji Sądowej.

Publikacja wyroku lub tylko wybór? Jeśli tak, jakie kryteria mają zastosowanie?

Pełne wyroki są publikowane, a nie w formie wyciągu, a wszystkie wyroki wydane przez sądy kolegialne są publikowane, a wybrane orzeczenia wydane przez sąd w składzie jednoosobowym są publikowane zgodnie z powyższymi warunkami.

Powiązane linki

Źródło orzecznictwa z Centrum Dokumentacji Sądowej:

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Ostatnia aktualizacja: 23/09/2020

Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.