Vnitrostátní judikatura

Espanja

Ve Španělsku není judikatura považována za pramen práva, neboť čl. 1 odst. 1 občanského zákoníku jako takový stanoví právo, zvyklosti a obecné právní zásady (čl. 1 odst. 1 celního kodexu). Článek 1 odst. 6 občanského zákoníku však stanoví, že judikatura „doplňuje právní řád doktrínou, kterou Tribunal Supremo (Nejvyšší soud) opakovaně uvádí při výkladu a uplatňování právních, zvyklostí a obecných právních zásad“. Právo na přístup k veřejným informacím je ostatně výslovně uznáno v článku 105 španělské ústavy.

Sisällön tuottaja:
Espanja

Přístup k judikatuře

Článek 560 odst. 1.10 organického zákona o justici stanoví pravomoci Generální soudní rady "úředního zveřejnění rozsudků a jiných rozsudků, které určí Nejvyšší soud a ostatní soudní orgány.

Za tímto účelem Generální soudní rada na základě zprávy příslušných orgánů stanoví formou nařízení, jakým způsobem mají být elektronické knihy soudních rozhodnutí, jejich shromažďování, zpracovávání, šíření a certifikace připraveny, aby byla zajištěna jejich integrita, pravost a přístupnost a aby byl zajištěn soulad s právními předpisy o ochraně osobních údajů.“

Kromě toho čl. 560 odst. 1 bod 16 písm. e) zákona o soudnictví stanoví Nejvyšší soudní radu (Consejo General del Poder Judicial), regulační orgán, v úzkém rámci provádění ustanovení zákona o soudnictví, pokud jde o zveřejňování a opakované použití soudních rozhodnutí.

Za účelem dosažení souladu se zákonem zřídila Generální rada soudnictví v roce 1997 soudní dokumentační středisko Cendoj se sídlem v San Sebastianu. V souladu s ustanoveními článku 619 organického zákona o justici je tento technický orgán CGPJ pověřen výběrem, organizací, zpracováním, šířením a zveřejňováním legislativních, soudních a doktrínových informací.

Uspořádání této nové veřejné služby přístupu k judikatuře vytvořené v různých soudních orgánech za nejlepších technických podmínek, jakož i se zvláštní ochranou fyzických osob, pokud jde o automatizované zpracování údajů a vytvoření vhodných mechanismů pro usnadnění přístupnosti, interoperability, kvality a opakovaného použití zveřejněných informací, vychází z právních mandátů obsažených v organickém zákoně č. 6/1985 ze dne 1. července 1985 o soudnictví a zákoně č. 19/2013 ze dne 9. prosince 2013 o transparentnosti, přístupu k veřejným informacím a řádné správě věcí veřejných a nařízení 1/1997 zákona č. 1/1997 ze dne 1. července 2015 o soudnictví a zákona č. 19/2013 ze dne 9. prosince 2013 o transparentnosti, přístupu k veřejným informacím a řádné správě věcí veřejných a nařízení č. 1/1997 ze dne 18. července 2013, kterým se mění zákon o veřejných službách ze dne 18. července 2013, kterým se mění zákon Evropského parlamentu ze dne 26. července 2013, kterým se mění zákon o sdělovacích prostředcích ze dne 18. července 2013, kterým se mění zákon Evropského parlamentu ze dne 18. července 2013, kterým se mění zákon č. 1/1997 o soudnictví ze dne 18. července 2013 a zákon č. 19/2013 ze dne 9. prosince 2013 o transparentnosti, přístupu veřejnosti k veřejným informacím a řádné správě věcí, a nařízení č. 1/1997 ze dne 18. července 2013, kterým se mění zákon č. 1/1997 o soudnictví a zákon č. 19/2013 ze dne 9. června 2013, kterým se mění zákon o transparentnosti, přístup k veřejným informacím a řádná správa věcí, a nařízení 1/1997 zákona č. 1/1997 ze dne 18. července 2013, kterým se mění zákon Evropského parlamentu ze dne 16. července 2013, kterým se mění zákon č. 1/37 ze dne 26. června 2013, kterým se mění zákon č. 1/37 ze dne 26. července 2013, kterým se mění zákon č. 1/37 ze dne 18. července 2013, kterým se mění zákon č. 1/EU ze dne 18. července 2013, kterým se mění zákon č. 10/2008 ze dne 18.

Ve svém výkonu zavádí Soudní dokumentační středisko systém pro šíření rozsudků a jiných soudních rozhodnutí prostřednictvím úředního zveřejňování rozsudků a jiných rozhodnutí Nejvyššího soudu a jiných soudních orgánů, a) dostupný prostřednictvím internetového vyhledávače, který je volně a bezplatně přístupný veřejnosti po odstranění osobních údajů; v prostředí omezeném na soudnictví s přidanou hodnotou (odkazy na vnitrostátní a zahraniční právo a judikaturu, jakož i na rozsudky Ústavního soudu) v rámci funkcí, které jsou vlastní samotné CGPJ jakožto řídícímu orgánu španělských soudců a soudů; přeshraniční oběh rozhodnutí španělských soudů zveřejněných společností Cendoj na internetové stránce www.poderjudicial.es za účelem vzájemného porozumění právním systémům a judikatuře členských států Evropské unie v souladu se závěry Rady (2011/C 127/01) o „portálu evropské e-justice“ a prostřednictvím Iberoamerické informační a dokumentační sítě Iberoamerické informační a dokumentační sítě (Ibero-American Information and Documentation Network, Iberius) a zpřístupnění různých dalších uživatelů informací, jakož i dalším uživatelům, kteří nejsou uživateli opakovaně.

Databáze Cendoj by měla být připojena k databázi Ústavního souduobsahující informace o rozsudcích vydaných tímto soudem.

Existují také soukromé databáze s omezeným přístupem po zaplacení kvóty.

Prezentace judikatury

Pokud jde o judikaturu Nejvyššího soudu, společnost Cendoj vytvořila technologickou platformu, která je strukturována do navigačního systému založeného na platformách.

Při vyhledávání otevřete kartu „Výsledky“ (získané výsledky) a další kartu „búsqueda“ (která vám umožňuje formulář kdykoli použít).

Vyhledávač umožňuje rychlý a bezpečný přístup ke všem soudním rozhodnutím Nejvyššího soudu. Vyhledávání usnesení lze provádět podle vybraných polí, která taková rozlišení identifikují nebo klasifikují, nebo podle polí pro volný text.

Má rovněž možnost přímo se seznámit s posledních 50 rozhodnutími každé jurisdikce kliknutím na tlačítka ve spodní části rozhraní. Má tak možnost přístupu k nejnovějším rozsudkům, které byly přijaty a začleněny do databáze, která tvořila podstatu judikatury.

Nabízí také cloud tagů s tématy, nejžádanější, takže kliknutím na každý z nich nabízí rozsudky v této oblasti.

Vyhledávání v poli

Některá informační pole rozlišení mohou být ohraničena řadou možných hodnot. Tudíž:

 • „Soudem“: výběr prioritní oblasti: civilní, zločinecké, pracovní, vojenské.
 • Zásuvka „Typ rozlišení“: umožňuje vám vybrat z TS rozsudek, příkazy nebo dohody:
 • Datum přijetí rozhodnutí: pomocí tlačítka kalendáře můžete vyhledávat mezi daty.
 • Jazyk: tlačítko pro uvolnění, které umožňuje vybrat jazyk usnesení, která chcete vyhledat.

Vyhledávání polí pro volný text

Kromě výběrových polí existují v usneseních další pole, která nemají vázané hodnoty, ale mohou obsahovat jakýkoli řetězec textu a u nichž budeme muset provádět bezplatné vyhledávání.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

Po konzultaci jsou výsledky standardně prezentovány ve výši 10 v 10.

Výsledky jsou uvedeny takto:

SOUVISEJÍCÍ POJMY: Pouze v omezeném prostředí jsou automaticky nabízeny podmínky spojené s konzultací.

Název, číslo ROJ judikatury získané zpět, jakož i identifikátor evropské judikatury („identifikátor evropské judikatury“)

Uvádí se tato pole informací:

 • Typ jednotky: Např. Nejvyšší soud.
 • Obec: např. Madrid - sekce: 1
 • Zpravodaj: jméno... příjmení...
 • Odvolání č. 88/2007 - datum: ČERVNA 2008
 • Typové rozlišení: např. rozsudek
 • Kancelář, abecední pořadí

Kliknutím na název požadovaného výsledku se otevře nová stránka s úplným obsahem nalezeného dokumentu. Tento dokument je přístupný veřejnosti ve formátu PDF.

Formát

Rozsudky jsou obvykle k dispozici v databázích PDF (veřejně) a RTF a HTML v omezeném prostředí pro soudnictví.

Rozsudky a usnesení

 • Nejvyšší soud

Nejvyšší soud: Vaše judikatura je podle vašich znalostí zveřejněna v plném rozsahu online zdarma. Úplné znění s osobními údaji (anonymizovanými) a účinným vyhledávačem, což je především v textu rozhodnutí. Tato databáze je přístupná v Cendoj TS.

 • Jiné soudy

Databáze Cendoj bezplatně zpřístupní veřejnosti společně s rozsudky a rozhodnutími Nejvyššího soudu rozsudky Audiencia Nacional, High Court of Justice a provinciální soudy, jakož i výběr usnesení těchto kolegiálních soudů a rozhodnutí a usnesení vydaných ústředním vojenským soudem, územním vojenským soudem a samosoudcem.

Jiné postupy

Jsou k dispozici informace?

 • O odvoláních?
 • Zda je věc vyřešena?
 • Über das Ergebnis von Rechtsmittelverfahren?
 • O neodvolatelnosti rozhodnutí?
 • Jiné postupy?

Úplné znění rozsudků bez přidané hodnoty je zobrazeno v informacích přístupných veřejnosti, aniž je dotčena skutečnost, že v mnoha případech samotné rozhodnutí obsahuje informace o právní moci (neodvolatelnost). Tato usnesení rovněž zahrnují případné odevzdané hlasy. Bez ohledu na výše uvedené jsou v databázi nabízené v omezeném prostředí pro výkon soudnictví (Cendoj) uvedeny odkazy, které spojují napadené rozhodnutí s rozhodnutím vrchního soudu, shrnutí, význam výroku, odkaz na rozsudky citované ve prospěch nebo proti; citovaná judikatura, použitá nebo vyložená; kvalifikace rozsudku: rozvíjí obecné pojmy, upevňuje judikaturu nebo inovativní rozsudek a klasifikaci rozhodnutí hlasem vlastního právního tezauru společnosti Cendoj.

Pravidla zveřejňování

Existují závazná pravidla pro zveřejňování judikatury na vnitrostátní úrovni nebo v závislosti na druhu soudu?

Jsou stanoveny v čl. 560 odst. 1 bodě 10 LOPJ, který stanoví, že Generální rada soudnictví bude odpovědná za úřední zveřejnění rozsudků a jiných rozsudků, které určí Nejvyšší soud a ostatní soudní orgány.

V nařízení, kterým se zřizuje soudní dokumentační středisko, jsou rovněž stanovena pravidla pro zveřejňování.

Zveřejnění rozsudku nebo pouze výběru? Pokud ano, jaká kritéria se použijí?

Rozsudky jsou zveřejňovány v plném rozsahu, nikoli ve výňatcích, a všechny rozsudky vydané kolegiátními soudy jsou zveřejňovány a výběr rozhodnutí vydaných samosoudcem je zveřejněn za výše uvedených podmínek.

Související odkazy

Vyhledávač judikatury ze střediska pro soudní dokumentaci:

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Poslední aktualizace: 23/09/2020

Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.