Εθνική νομολογία

Espagne

Στην Ισπανία, η νομολογία δεν θεωρείται πηγή δικαίου, δεδομένου ότι το άρθρο 1 παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα ορίζει ως τέτοιο το δίκαιο, τα έθιμα και τις γενικές αρχές του δικαίου (άρθρο 1.1 ΤΚ). Ωστόσο, το άρθρο 1 παράγραφος 6, του Αστικού Κώδικα ορίζει ότι η νομολογία «συμπληρώνει την έννομη τάξη με τη θεωρία την οποία επανειλημμένως διατυπώνει το Tribunal Supremo (Ανώτατο Δικαστήριο) κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή του δικαίου, των εθίμων και των γενικών αρχών του δικαίου». Επιπλέον, το δικαίωμα πρόσβασης σε δημόσιες πληροφορίες αναγνωρίζεται ρητά στο άρθρο 105 του ισπανικού Συντάγματος.

Contenu fourni par
Espagne

Πρόσβαση στην νομολογία

Το άρθρο 560 παρ. 1.10 του οργανικού νόμου περί δικαστικής εξουσίας ορίζει τις εξουσίες του Γενικού Δικαστικού Συμβουλίου «την επίσημη δημοσίευση των αποφάσεων και άλλων αποφάσεων που καθορίζονται από το Ανώτατο Δικαστήριο και τα άλλα δικαιοδοτικά όργανα.

Προς τούτο, το Γενικό Δικαστικό Συμβούλιο, κατόπιν εκθέσεως των αρμοδίων αρχών, καθορίζει με κανονιστική απόφαση τον τρόπο με τον οποίο τα ηλεκτρονικά βιβλία των δικαστικών αποφάσεων, η συλλογή, η επεξεργασία, η διάδοση και η πιστοποίησή τους πρέπει να είναι προετοιμασμένα για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της αυθεντικότητας και της προσβασιμότητάς τους, καθώς και για τη διασφάλιση της τηρήσεως της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Επιπλέον, το άρθρο 560 παρ. 1.16 στοιχείο ε) του νόμου περί δικαστικής εξουσίας προβλέπει ότι το Γενικό Δικαστικό Συμβούλιο (Consejo General del Poder Judicial) είναι η ρυθμιστική αρχή, στο αυστηρό πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του οργανικού νόμου περί δικαστικής εξουσίας, όσον αφορά τη δημοσίευση και την περαιτέρω χρήση των δικαστικών αποφάσεων.

Προκειμένου να συμμορφωθεί με τον νόμο, το Γενικό Δικαστικό Συμβούλιο συγκρότησε το 1997 το Κέντρο Δικαστικής Τεκμηρίωσης, Cendoj, με έδρα το San Sebastian. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 619 του οργανικού νόμου περί δικαστικής εξουσίας, αυτό το τεχνικό όργανο της CGPJ είναι αρμόδιο για την επιλογή, την οργάνωση, την επεξεργασία, τη διάδοση και τη δημοσίευση νομοθετικών, δικαστικών και θεωρητικών πληροφοριών.

Η διαμόρφωση αυτής της νέας υπηρεσίας δημόσιας πρόσβασης στη νομολογία που παράγεται στα διάφορα δικαστικά όργανα υπό τις καλύτερες τεχνικές συνθήκες, καθώς και με ειδική προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων και τη θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας, της διαλειτουργικότητας, της ποιότητας και της περαιτέρω χρήσης δημοσιευμένων πληροφοριών, βασίζεται στις νομικές εντολές που περιλαμβάνονται στον οργανικό νόμο 6/1985 της 1 Ιουλίου για το δικαστικό σύστημα και στον νόμο 19/2013, της 9 Δεκεμβρίου 2013, για τη διαφάνεια, την πρόσβαση σε δημόσιες πληροφορίες και τη χρηστή διακυβέρνηση, καθώς και στον κανονισμό 1/1997 του Κέντρου Δικαστικής τεκμηρίωσης και στον νόμο 18/2015, της 9 Ιουλίου 2010, για την τροποποίηση του νόμου 37/2007, της 26 Ιουνίου 2013, για τη μεταφορά πληροφοριών.

Κατά την εκτέλεσή του, το Κέντρο Δικαστικής Τεκμηρίωσης εφαρμόζει σύστημα για τη διάδοση των δικαστικών και άλλων δικαστικών αποφάσεων μέσω της επίσημης δημοσίευσης των αποφάσεων και άλλων αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου και άλλων δικαστικών οργάνων, α) το οποίο διατίθεται μέσω επιγραμμικής μηχανής αναζήτησης, ελεύθερης πρόσβασης, δωρεάν, μετά τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο κοινό· β) Στο περιορισμένο περιβάλλον στο δικαστικό σώμα με προστιθέμενη αξία (σύνδεση με το εθνικό και το αλλοδαπό δίκαιο και νομολογία, καθώς και με αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου) στο πλαίσιο των καθηκόντων που είναι εγγενή στην ίδια τη CGPJ ως το διοικητικό όργανο των ισπανών δικαστών και δικαστηρίων· γ) Η διασυνοριακή κυκλοφορία των αποφάσεων των ισπανικών δικαστηρίων που δημοσιεύει η Cendoj στον δικτυακό τόπο www.poderjudicial.es, για την αμοιβαία κατανόηση των νομικών συστημάτων και της νομολογίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου (2011/C 127/01) σχετικά με τη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και μέσω του Ιβηροαμερικανικού Δικτύου Πληροφοριών και Τεκμηρίωσης, Iberius, και τη διάθεση των πληροφοριών σε διάφορους περαιτέρω χρήστες, καθώς και σε άλλους χρήστες που δεν είναι περαιτέρω χρήστες σύμφωνα με τις διατάξεις των εν λόγω νομικών κανόνων.

Η βάση δεδομένων Cendoj θα πρέπει να συνδεθεί με τη βάση δεδομένων του Συνταγματικού Δικαστηρίουπου περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις αποφάσεις που εξέδωσε το εν λόγω High Court.

Υπάρχουν επίσης ιδιωτικές βάσεις δεδομένων, με περιορισμένη πρόσβαση μέσω πληρωμής ποσόστωσης.

Παρουσίαση της νομολογίας

Όσον αφορά τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η Cendoj έχει δημιουργήσει μια τεχνολογική πλατφόρμα διαρθρωμένη σε σύστημα πλοήγησης βάσει πλατφορμών.

Κατά την εκτέλεση αναζήτησης, ανοίγετε την καρτέλα «Αποτελέσματα» (τα αποτελέσματα) και μια άλλη καρτέλα «búsqueda» (που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το έντυπο ανά πάσα στιγμή).

Η μηχανή αναζήτησης επιτρέπει την ταχεία και ασφαλή πρόσβαση σε όλες τις δικαστικές αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου. Η αναζήτηση των ψηφισμάτων μπορεί να γίνει με βάση πεδία επιλογής, τα οποία προσδιορίζουν ή ταξινομούν τις εν λόγω αποφάσεις, ή με πεδία ελεύθερου κειμένου.

Έχει επίσης τη δυνατότητα να έχει άμεση πρόσβαση στις τελευταίες 50 αποφάσεις κάθε δικαιοδοσίας κάνοντας κλικ στα κουμπιά στο κάτω μέρος της διεπαφής. Επομένως, έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση στις πλέον πρόσφατες αποφάσεις που έχουν παραληφθεί και ενσωματωθεί στη βάση δεδομένων που αποτελεί την ουσία της νομολογίας.

Προσφέρει επίσης ένα υπολογιστικό νέφος ετικετών με θέματα, τα οποία είναι τα πλέον ζητούμενα, έτσι ώστε, κάνοντας κλικ σε καθένα από αυτά, να παρέχει κρίσεις επί του θέματος.

Αναζήτηση πεδίων αναζήτησης

Ορισμένα από τα πεδία πληροφοριών σχετικά με την ευκρίνεια μπορεί να οριοθετούνται από μια σειρά πιθανών τιμών. Συνεπώς:

 • «Δικαστήριο»: επιλογή του τομέα εστίασης: αστικές, ποινικές, εργατικές, στρατιωτικές.
 • Συρτάρι «Είδος ανάλυσης»: σας επιτρέπει να επιλέξετε δικαστική (-ές) απόφαση (-εις), εντολές ή συμφωνίες από το TS:
 • Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης: το κουμπί ημερολογίου σάς επιτρέπει να εντοπίσετε την αναζήτηση μεταξύ ημερομηνιών.
 • Γλώσσα: πλήκτρο έκδοσης που επιτρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα των ψηφισμάτων που επιθυμείτε να ανακτήσετε.

Αναζήτηση πεδίων ελεύθερου κειμένου

Εκτός από τα πεδία επιλογής, υπάρχουν και άλλα πεδία στα ψηφίσματα, τα οποία δεν έχουν δεσμευτικές τιμές αλλά μπορεί να περιέχουν οποιαδήποτε σειρά κειμένου και για τα οποία θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε δωρεάν αναζητήσεις.

ΕΠΙΤΕΎΓΜΑΤΑ

Μετά τη διαβούλευση, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται εξ ορισμού σε 10 το 10.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως εξής:

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΌΡΟΙ: Μόνο σε περιορισμένο περιβάλλον το σύστημα προσφέρει αυτόματα τους όρους που συνδέονται με τη διενεργούμενη διαβούλευση.

Τίτλος, αριθμός ROJ της ανακτηθείσας νομολογίας καθώς και Αναγνωριστικό Ευρωπαϊκής Νομολογίας («Αναγνωριστικό Ευρωπαϊκής Νομολογίας»)

Παρουσιάζονται τα ακόλουθα πεδία πληροφοριών:

 • Τύπος μονάδας: για παράδειγμα, το Ανώτατο Δικαστήριο.
 • Δήμος: π.χ. Μαδρίτη — Τμήμα: 1
 • Εισηγητής: ονοματεπώνυμο...
 • Αριθ. έφεσης 88/2007 — ημερομηνία: 26/06/2008
 • Ανάλυση τύπου: π.χ. απόφαση
 • Γραφείο, αλφαβητική σειρά

Τέλος, κάνοντας κλικ στον τίτλο του επιθυμητού αποτελέσματος, ανοίγει νέα σελίδα με το πλήρες περιεχόμενο του ανακτηθέντος εγγράφου. Το έγγραφο αυτό είναι ανοικτό στο κοινό σε μορφή PDF.

Μορφότυπο

Οι δικαστικές αποφάσεις είναι συνήθως διαθέσιμες σε βάσεις δεδομένων σε μορφότυπο PDF (δημόσιο) και RTF και HTML σε περιορισμένο περιβάλλον για το δικαστικό σώμα.

Διαθέσιμες αποφάσεις και διατάξεις

 • Το Supreme Court

Ανώτατο Δικαστήριο: Η νομολογία σας δημοσιεύεται εξ ολοκλήρου στο διαδίκτυο δωρεάν για τις γνώσεις σας. Το πλήρες κείμενο, με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ανωνυμοποιημένα) και αποτελεσματική μηχανή αναζήτησης, κάτι που γίνεται κυρίως στο κείμενο των αποφάσεων. Η εν λόγω βάση δεδομένων είναι προσβάσιμη στο Cendoj TS.

 • Άλλα δικαστήρια

Η βάση δεδομένων Cendoj θέτει δωρεάν στη διάθεση του κοινού, μαζί με τις αποφάσεις και τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τις αποφάσεις του Audiencia Nacional, των ανώτερων δικαστηρίων και των επαρχιακών δικαστηρίων, καθώς και επιλεγμένες διατάξεις των εν λόγω συλλογικών δικαστηρίων και αποφάσεις και διαταγές που εκδίδονται από το κεντρικό στρατιωτικό δικαστήριο, το περιφερειακό στρατιωτικό δικαστήριο και έναν μόνο δικαστή.

Άλλες διαδικασίες

Υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες;

 • Προσφυγές;
 • Επιλύεται η υπόθεση;
 • Über das Ergebnis von Rechtsmittelverfahren;
 • Το αμετάκλητο της απόφασης;
 • Άλλες διαδικασίες;

Το πλήρες κείμενο των αποφάσεων χωρίς προστιθέμενη αξία εμφανίζεται στις πληροφορίες που είναι ανοικτές στο κοινό, με την επιφύλαξη του γεγονότος ότι σε πολλές περιπτώσεις η ίδια η απόφαση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το αμετάκλητο (αμετάκλητο). Στα ψηφίσματα αυτά ενσωματώνονται επίσης οι τυχόν δοθείσες ψήφοι. Παρά τα ανωτέρω, στη βάση δεδομένων που προσφέρεται στο περιορισμένο πλαίσιο για το δικαστικό επάγγελμα (Cendoj), περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι που συνδέουν την προσβαλλόμενη απόφαση με την απόφαση του ανώτερου δικαστηρίου, περιλήψεις, κατά την έννοια του διατακτικού, παραπομπή σε αποφάσεις που προβάλλονται υπέρ ή κατά· την παρατιθέμενη, εφαρμοσθείσα ή ερμηνευόμενη νομολογία· χαρακτηρισμός της απόφασης: αναπτύσσει γενικές έννοιες, ενοποιεί τη νομολογία ή την καινοτόμο νομολογία και τον χαρακτηρισμό της αποφάσεως από τις φωνές του ίδιου του νομικού θησαυρού της Cendoj.

Κανόνες δημοσίευσης

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες για τη δημοσίευση νομολογίας σε εθνικό επίπεδο ή ανάλογα με το είδος του δικαστηρίου;

Προβλέπονται στο άρθρο 560 παρ. 1.10 του LOPJ, το οποίο ορίζει ότι το Γενικό Δικαστικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την επίσημη δημοσίευση των αποφάσεων και άλλων αποφάσεων που θα εκδοθούν από το Ανώτατο Δικαστήριο και τα άλλα δικαιοδοτικά όργανα.

Υπάρχουν επίσης κανόνες για τη δημοσίευση στον κανονισμό για τη σύσταση του Κέντρου Δικαστικής Τεκμηρίωσης.

Δημοσίευση της απόφασης ή της επιλογής μόνο; Εάν ναι, ποια κριτήρια ισχύουν;

Οι πλήρεις αποφάσεις δημοσιεύονται, όχι σε αποσπάσματα, και το σύνολο των αποφάσεων που εκδίδονται από τα συλλογικά δικαστήρια δημοσιεύεται και η επιλογή των αποφάσεων που εκδίδονται από μονομελή δικαστήρια δημοσιεύεται με τους όρους που αναφέρονται ανωτέρω.

Συναφείς σύνδεσμοι

Διερεύνηση νομολογίας από το Κέντρο Δικαστικής Τεκμηρίωσης:

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/09/2020

Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.