Nationell rättspraxis

Espagne

I Spanien anses rättspraxis inte vara en rättskälla, eftersom det i artikel 1.1 i civillagen fastställs lag, sedvänjor och allmänna rättsprinciper (artikel 1.1 i civillagen). I artikel 1.6 i civillagen föreskrivs emellertid att rättspraxis ”ska komplettera rättsordningen med den doktrin som Tribunal Supremo (Högsta domstolen) vid upprepade tillfällen har slagit fast vid tolkningen och tillämpningen av lag, sedvänjor och allmänna rättsprinciper”. Rätten till tillgång till offentlig information erkänns för övrigt uttryckligen i artikel 105 i den spanska konstitutionen.

Contenu fourni par
Espagne

Tillgång till rättspraxis

I artikel 560 § 1.10 i lagen om domstolsväsendet fastställs befogenheterna för det allmänna domstolsrådet ”att officiellt offentliggöra domar och andra domar som ska fastställas av Högsta domstolen och andra rättsliga organ.

I detta syfte ska allmänna domstolsrådet, på grundval av en rapport från de behöriga myndigheterna, genom förordning fastställa hur e-böckerna för domar samt insamling, behandling, spridning och certifiering av dessa ska utarbetas för att säkerställa deras integritet, äkthet och tillgänglighet samt för att säkerställa efterlevnad av lagstiftningen om skydd av personuppgifter. ”

I artikel 560 punkt 1.16 e i lagen om domstolsväsendet föreskrivs dessutom att det allmänna domstolsrådet (Consejo General del Poder Judicial) är tillsynsmyndighet, inom den strikta ramen för genomförandet av bestämmelserna i lagen om domstolsväsendet, vad gäller offentliggörande och vidareutnyttjande av domstolsavgöranden.

För att följa lagen inrättade det allmänna domstolsrådet 1997 Judicial Documentation Centre, Cendoj, i San Sebastian. I enlighet med bestämmelserna i artikel 619 i lagen om domstolsväsendet är detta tekniska organ inom CGPJ ansvarigt för urval, organisation, behandling, spridning och offentliggörande av rättslig, rättslig och doktrinsk information.

Utformningen av denna nya offentliga tjänst för tillgång till rättspraxis som utarbetats vid olika rättsliga myndigheter under bästa tekniska förhållanden, samt med särskilt skydd för enskilda personer med avseende på automatiserad databehandling och inrättande av lämpliga mekanismer för att underlätta tillgänglighet, interoperabilitet, kvalitet och vidareutnyttjande av offentliggjord information, grundar sig på de rättsliga mandaten i lag 6/1985 av den 1 juli om rättsväsendet och lag 19/2013 av den 9 december 2013 om insyn, tillgång till offentlig information och god förvaltning, och förordning 1/1997 av centrumet för rättslig dokumentation och lag 18/2015 av den 9 juli 2010 om ändring av lag 37/2007 av den 26 juni 2013 om offentlig information.

I sin verkställighet inför centrumet för rättsdokumentation ett system för spridning av domar och andra rättsliga avgöranden genom officiellt offentliggörande av domar och andra avgöranden från Högsta domstolen och andra rättsliga organ, a) tillgängligt via en sökmotor som är fritt tillgänglig och kostnadsfritt, när personuppgifterna raderas, till allmänheten, b) I en miljö som är begränsad till rättsväsendet med mervärde (kopplingar till nationell och utländsk rätt och rättspraxis samt till författningsdomstolens utslag) inom de funktioner som ingår i CGPJ som styrande organ för spanska domare och domstolar, c) Den gränsöverskridande spridningen av avgöranden från spanska domstolar som offentliggjorts av Cendoj på webbplatsen www.poderjudicial.es, för ömsesidig förståelse av EU-medlemsstaternas rättssystem och rättspraxis, i enlighet med rådets slutsatser (2011/C 127/01) på den europeiska e-juridikportalen och via det iberoamerikanska informations- och dokumentationsnätverket Iberius, samt tillgängliggörande av olika vidareutnyttjare av informationen samt för andra användare som inte vidareutnyttjar informationen i enlighet med bestämmelserna i dessa rättsregler.

Databasen Cendoj bör läggas till grunden för författningsdomstolensdatabas med information om domar som meddelats av High Court.

Det finns också privata databaser, med begränsad tillgång genom betalning av en kvot.

Redogörelse för rättspraxis

När det gäller högsta domstolens rättspraxis har Cendoj skapat en teknikplattform som är uppbyggd i ett plattformsbaserat navigationssystem.

När du gör en sökning kommer du att öppna en flik ”Results tab” (de erhållna resultaten) och en annan flik ”búsqueda” (där du kan använda formuläret när som helst).

Sökmotorn ger snabb och säker tillgång till alla domstolsbeslut från Högsta domstolen. Sökandet efter resolutioner kan göras med hjälp av urvalsfält, som identifierar eller klassificerar sådana resolutioner, eller genom fritextfält.

Den har också möjlighet att direkt få tillgång till de senaste 50 avgörandena i varje jurisdiktion genom att klicka på knapparna längst ner på gränssnittet. Den har således möjlighet att få tillgång till de senaste domar som har mottagits och införts i den databas som utgör kärnan i rättspraxis.

Den erbjuder också ett moln av taggar med teman, som är mest efterfrågade, så att det genom att klicka på var och en av dem kan göra bedömningar i ämnet.

Sökning i sökfält

Vissa av fälten för resolutionsinformation kan öronmärkas av ett intervall av möjliga värden. Följaktligen:

 • Domstol: val av fokusområde: civila, straffrättsliga, arbetsrättsliga och militära.
 • Typ av upplösning: du kan välja en eller flera domar, beställningar eller avtal från TS:
 • Datum för beslutet: med hjälp av kalenderknappen kan du spåra sökningen mellan olika datum.
 • Språk: klicka på knappen för att välja språk för de resolutioner du vill hämta.

Sök fritextfält

Utöver urvalsfälten finns det andra fält i resolutionerna som inte har bundna värden men som kan innehålla en sträng text och för vilka vi måste göra kostnadsfria sökningar.

RESULTAT

Efter samråd presenteras resultaten som standard 10 under 10.

Resultaten presenteras på följande sätt:

BESLÄKTADE TERMER: Endast i den begränsade miljön erbjuds automatiskt de villkor som är förknippade med det samråd som genomförs.

Titel, ROJ-nummer för inkasserad rättspraxis samt European Case Law Identifier (European Case Law Identifier)

Följande informationsfält presenteras:

 • Typ av enhet: till exempel Högsta domstolen.
 • Kommun: t.ex. Madrid – sektion: 1
 • Föredragande: förnamn... efternamn...
 • Överklagande nr 88/2007 – datum: 26/06/2008
 • Typupplösning: t.ex. dom
 • Kontor, alfabetisk ordning

Genom att klicka på titeln på önskat resultat öppnas slutligen en ny sida med det fullständiga innehållet i det dokument som hämtats. Detta dokument är öppet för allmänheten i pdf-format.

Format

Domar finns vanligtvis tillgängliga i databaser i pdf-format (offentliga) och RTF- och HTML-format i en miljö som är begränsad till rättsväsendet.

Tillgängliga domar och beslut

 • Supreme Court

Högsta domstolen: Din rättspraxis offentliggörs kostnadsfritt på nätet för dina kunskaper. Den fullständiga texten, med personuppgifter (anonymiserade) och en effektiv sökmotor, vilket framför allt görs i domsluten. Denna databas finns tillgänglig i Cendoj TS.

 • Andra domstolar

Genom databasen Cendoj görs kostnadsfritt tillgängliga för allmänheten, tillsammans med högsta domstolens domar och avgöranden, de domar som avkunnats av Audiencia Nacional, High Courts of Justice och provinsdomstolarna samt ett urval av beslut från dessa kollegiala domstolar samt domar och beslut som meddelats av den centrala militärdomstolen, den regionala militärdomstolen och en enda domare.

Andra förfaranden

Information finns tillgänglig?

 • Om överklaganden?
 • Om ärendet är löst?
 • Über das Ergebnis von Rechtsmittelverfahren?
 • Dom som vunnit laga kraft
 • Andra förfaranden?

Den fullständiga texten till domarna utan mervärde visas i den information som är tillgänglig för allmänheten, utan att det påverkar det faktum att själva beslutet i många fall innehåller information om lagligheten (oåterkallelighet). I dessa resolutioner ingår även eventuella avgivna röster. Trots vad som anförts ovan, i den databas som inom ramen för den begränsade miljön till domarkåren (Cendoj), ingår länkar som kopplar samman det omtvistade beslutet med den högre domstolens, sammanfattningar, innebörden av domslutet, hänvisning till domar som har åberopats till förmån för eller emot, däri angiven, tillämpad eller tolkad rättspraxis, klassificering av domen: den utvecklar allmänna begrepp, konsoliderar rättspraxis eller innovativt omdöme och klassificerar beslutet av Cendojs egna juridiska tesaurus.

Publiceringsregler

Finns det bindande regler för offentliggörande av rättspraxis på nationell nivå eller beroende på typ av domstol?

De fastställs i artikel 560 § 1.10 LOPJ, i vilken det fastställs att allmänna domstolsrådet ska ansvara för det officiella offentliggörandet av domar och andra domar som ska fastställas av Högsta domstolen och andra rättsliga organ.

Det finns också regler för offentliggörande i förordningen om inrättande av ett rättsligt dokumentationscentrum.

Endast offentliggörande av domen eller urvalet? Om ja, vilka kriterier gäller?

De fullständiga domarna offentliggörs, inte i utdrag, och alla domar som meddelats av kollegiala domstolar offentliggörs och ett urval av beslut som meddelas av en enda domare offentliggörs på de villkor som anges ovan.

Länkar

Rättspraxissökare från centrumet för rättsdokumentation:

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Senaste uppdatering: 23/09/2020

Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.