Judikatúra členských štátov

Espanha

V Španielsku sa judikatúra nepovažuje za prameň práva, pretože v článku 1 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa ako také stanovujú právne predpisy, obyčajové a všeobecné právne zásady (článok 1.1 Občianskeho zákonníka). Článok 1 ods. 6 Občianskeho zákonníka však stanovuje, že judikatúra „doplní právny poriadok doktríny, ktorú Tribunal Supremo (Najvyšší súd) opakovane uvádza pri výklade a uplatňovaní práva, obyčajových a všeobecných právnych zásad“. Okrem toho právo na prístup k verejným informáciám je osobitne uznané v článku 105 španielskej ústavy.

Conteúdo fornecido por
Espanha

Prístup k judikatúre

V článku 560 (1.10) organického zákona o súdnictve sa ustanovujú právomoci Generálnej súdnej rady "úradné uverejňovanie rozsudkov a iných rozsudkov, ktoré má určiť najvyšší súd a iné súdne orgány.

Na tento účel generálna súdna rada na základe správy príslušných orgánov stanoví formou regulácie, ako majú byť elektronické knihy rozsudkov, ich zber, spracovanie, šírenie a certifikácia pripravené na zabezpečenie ich integrity, pravosti a prístupnosti, ako aj na zabezpečenie súladu s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.“

Okrem toho sa v článku 560 ods. 1.1 písm. e) zákona o súdnictve ustanovuje generálna súdna rada (Consejo General del Poder Judicial), regulačný orgán, v prísnom rámci vykonávania ustanovení organického zákona o súdnictve, pokiaľ ide o uverejňovanie a opakované použitie súdnych rozhodnutí.

S cieľom dosiahnuť súlad so zákonom zriadila generálna súdna rada v roku 1997 centrum súdnej dokumentácie Cendoj, ktoré sa nachádza v San Sebastiane. V súlade s ustanoveniami článku 619 organického zákona o súdnictve je tento technický orgán CGPJ zodpovedný za výber, organizáciu, spracovanie, šírenie a uverejňovanie legislatívnych, súdnych a doktrínových informácií.

Konfigurácia tejto novej služby prístupu verejnosti k judikatúre vytvorenej v rôznych justičných orgánoch za najlepších technických podmienok, ako aj s osobitnou ochranou jednotlivcov, pokiaľ ide o automatizované spracovanie údajov, a ustanovením vhodných mechanizmov na uľahčenie prístupnosti, interoperability, kvality a opakovaného použitia zverejnených informácií vychádza z právnych mandátov obsiahnutých v organickom zákone č. 6/1985 z 1. júla z 1. júla o súdnictve a zákone č. 19/2013 z 9. decembra 2013 o transparentnosti, prístupe k verejným informáciám a dobrej správe vecí verejných z roku 2013 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Európskeho parlamentu č. 6/1997 z 18. júla 2015 o súdnom práve a predpise č. 19/2013 z 9. decembra 2013 o transparentnosti, prístupe k verejným informáciám a nariadení č. 1/1997 z roku 2013, ktorým sa mení právny predpis Európskeho parlamentu č. 16/1997.

Centrum justičnej dokumentácie pri výkone rozhodnutia zavádza systém šírenia rozsudkov a iných súdnych rozhodnutí prostredníctvom úradného uverejňovania rozsudkov a iných rozhodnutí najvyššieho súdu a iných justičných orgánov, a) dostupného prostredníctvom internetového vyhľadávača, voľne dostupného bezplatne po odstránení osobných údajov verejnosti; b) V obmedzenom prostredí so súdnictvom s pridanými hodnotami (odkazy na vnútroštátne a zahraničné právo a judikatúru, ako aj na rozsudky ústavného súdu) v rámci funkcií vyplývajúcich zo samotného CGPJ ako riadiaceho orgánu španielskych sudcov a súdov; C) Cezhraničný obeh rozhodnutí španielskych súdov uverejnených Cendoj na webovej stránke www.poderjudicial.es v záujme vzájomného porozumenia právnych systémov a judikatúry členských štátov Európskej únie v súlade so závermi Rady (2011/C 127/01) o „Európskom portáli elektronickej justície“ a prostredníctvom Ibero-Americkej informačnej a dokumentačnej siete Iberius a sprístupnenia rôznych opakovaných používateľov informácií, ako aj iným právnym používateľom, ktorí nie sú opakovaní.

Databáza Cendoj by mala byť pripojená k základni databázy Ústavného súdu,ktorá obsahuje informácie o rozsudkoch vydaných týmto najvyšším súdom.

Existujú aj súkromné databázy s obmedzeným prístupom k platbe kvóty.

Prezentácia judikatúry

Pokiaľ ide o judikatúru najvyššieho súdu, Cendoj vytvoril technologickú platformu, ktorá je štruktúrovaná do navigačného systému založeného na platforme.

Pri vyhľadávaní si otvoríte kartu „Výsledky“ (získané výsledky) a ďalšiu kartu „búsqueda“ (ktorá vám umožňuje kedykoľvek použiť formulár).

Vyhľadávač umožňuje rýchly a bezpečný prístup ku všetkým súdnym rozhodnutiam najvyššieho súdu. Vyhľadávanie uznesení sa môže uskutočniť podľa oblastí výberu, v ktorých sa takéto rozlíšenie identifikuje alebo klasifikuje, alebo pomocou políčok s voľným textom.

Takisto má možnosť priamo sa dostať k 50 posledným rozsudkom každej jurisdikcie kliknutím na ikony v dolnej časti rozhrania. Má teda možnosť prístupu k najnovším rozsudkom, ktoré boli prijaté a začlenené do databázy, ktorá tvorila podstatu judikatúry.

Ponúka aj cloud štítkov s témami, ktoré sú najviac žiadané, takže kliknutím na každú z nich ponúka posúdenie v tejto oblasti.

Vyhľadávanie políčok

Niektoré z informačných polí na rozlíšenie môžu byť ohraničené celým radom možných hodnôt. V dôsledku toho:

 • „Súd“: výber oblasti zamerania: civilná, kriminálna, pracovná, vojenská.
 • Vysunutie „Typ uznesenia“: umožňuje vám vybrať si úsudok, objednávky alebo dohody z technickej služby:
 • Dátum prijatia rozhodnutia: tlačidlo kalendára vám umožňuje vysledovať vyhľadávanie medzi dátumami.
 • Jazyk: tlačidlo Uvoľniť, ktoré umožňuje vybrať jazyk uznesení, ktoré chcete vyhľadať.

Vyhľadávanie políčok s voľným textom

Okrem výberových polí sú v rozlíšení uvedené aj ďalšie polia, ktoré nemajú záväzné hodnoty, ale môžu obsahovať reťazec textu a v prípade ktorých budeme musieť vykonať bezplatné vyhľadávanie.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

Po konzultácii sa výsledky štandardne uvádzajú 10 v 10.

Výsledky sú uvedené takto:

SÚVISIACE POJMY: Iba v obmedzenom prostredí systém automaticky ponúka podmienky spojené s uskutočnenou konzultáciou.

Názov, ROJ číslo obnovenej judikatúry, ako aj európsky identifikátor judikatúry („európsky identifikátor judikatúry“)

Uvádzajú sa tieto informačné polia:

 • Typ jednotky: napríklad Najvyšší súd.
 • Obec: napr. Madrid – Oddiel: 1
 • Spravodajca: meno... priezvisko...
 • Odvolanie č. 88/2007 – dátum: 26. 6. 2008
 • Typ uznesenia: napr. rozsudok
 • Kancelária, abecedné poradie

Napokon kliknutím na názov požadovaného výsledku sa otvorí nová stránka zobrazujúca úplný obsah nájdeného dokumentu. Tento dokument je prístupný verejnosti vo formáte PDF.

Formát

Rozsudky sú zvyčajne dostupné v databázach vo formáte PDF (verejné) a vo formátoch RTF a HTML vo vyhradenom prostredí pre justíciu.

Dostupné rozsudky a uznesenia

 • Najvyšší súd

Najvyšší súd: Vaša judikatúra je podľa vašich vedomostí uverejnená v plnom rozsahu online bezplatne. Úplné znenie s osobnými údajmi (anonymizované) a účinným vyhľadávačom, ktorý tak robí predovšetkým v znení rozhodnutí. Táto databáza je dostupná v Cendoj TS.

 • Iné súdy

Databáza Cendoj bezplatne sprístupňuje verejnosti spolu s rozsudkami a rozhodnutiami najvyššieho súdu, rozhodnutiami vydanými Audiencia Nacional, High Courts of Justice a provinčnými súdmi, ako aj výberom príkazov z týchto kolektívnych súdov a rozsudkov a uznesení vydaných Ústredným vojenským súdom, Územným vojenským súdom a jediným sudcom.

Iné postupy

Sú k dispozícii informácie?

 • Odvolaniach?
 • Či je prípad vyriešený?
 • Über das Ergebnis von Rechtsmittelverfahren?
 • Neodvolateľnosť rozhodnutia?
 • Iné postupy?

Úplné znenie rozsudkov bez pridanej hodnoty sa zobrazuje v informáciách prístupných verejnosti bez toho, aby bola dotknutá skutočnosť, že v mnohých prípadoch samotné rozhodnutie obsahuje informácie o konečnom charaktere (neodvolateľnosť). Tieto uznesenia zahŕňajú aj prípadné hlasy. Bez ohľadu na vyššie uvedené sú v databáze ponúkanej v obmedzenom prostredí pre sudcovské povolanie (Cendoj) uvedené odkazy, ktoré spájajú napadnuté rozhodnutie s rozhodnutím súdu vyššieho stupňa, zhrnutia, význam výroku, odkaz na citované rozsudky v prospech alebo neprospech, citovanej, aplikovanej alebo interpretovanej judikatúry; klasifikácia rozsudku: rozvíja všeobecné koncepcie, konsoliduje judikatúru alebo inovatívny rozsudok a klasifikuje rozhodnutie hlasmi vlastného právneho tezauru spoločnosti Cendoj.

Pravidlá uverejňovania

Existujú záväzné pravidlá uverejňovania judikatúry na vnútroštátnej úrovni alebo v závislosti od typu súdu?

Sú stanovené v článku 560 (1.10) LOPJ, v ktorom sa stanovuje, že generálna súdna rada bude zodpovedná za úradné uverejňovanie rozsudkov a iných rozsudkov, ktoré má určiť najvyšší súd a ostatné súdne orgány.

V nariadení, ktorým sa zriaďuje Justičné dokumentačné centrum, sa stanovujú aj pravidlá pre uverejňovanie.

Len uverejnenie úsudku alebo výberu? Ak áno, aké kritériá sa uplatňujú?

Úplné rozsudky sa uverejňujú, nie vo výňatkoch, a všetky rozsudky vydané kolektívnymi súdmi sa uverejňujú a výber rozhodnutí vydaných samosudcom sa uverejňuje v uvedených podmienkach.

Súvisiace odkazy

Vyhľadávanie judikatúry z Justičného dokumentačného centra:

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Posledná aktualizácia: 23/09/2020

Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.