Riikide kohtupraktika

Португалия

Sellel lehel esitatakse teavet Portugali kohtupraktika kohta.

Съдържание, предоставено от
Португалия

Portugalis on õigus saada õigusteavet Portugali Vabariigi põhiseaduse artikli 20 lõikes 2 selgesõnaliselt osutatud kodanike põhiõigus, mida rakendatakse 29. juuli seadusega nr 34/2004, millega kehtestatakse eeskirjad, mis reguleerivad juurdepääsu õigusele ja kohtutele.

Vastavalt selle seaduse artiklile 4 on valitsus kohustatud võtma meetmeid, et teha teatavaks õigusaktid ja tutvustada õigussüsteemi. justiitsministeerium vastutab õigusteabe andmise eest kas väljaannetes või mis tahes muu suhtlemisvormi kaudu, et tagada parem õiguste teostamine ja seaduses sätestatud kohustuste täitmine.

Kohtuotsuste avaldamine on rahvusvaheline põhimõte, mis on sätestatud nii inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklis 10 kui ka Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklis 6. Kõnealune põhimõte on esiteks sätestatud põhiseaduse artiklis 206 (ka seoses kohtuistungitega) ja mitmes kohtu pädevust reguleerivas õigusaktis, nimelt:

 • Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklites 163 ja 606;
 • Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklid 86 (1), 87 ja 321 (3).
 • Konstitutsioonikohtu korralduse, toimimise ja menetluste korralduse seaduse artikkel 3e 115.
 • Halduskohtumenetluse seadustiku artiklis 30.

Seega tagab justiitsministeerium dokumentide andmebaaside säilitamise, mis on kättesaadav aadressil http://www.dgsi.pt/. Lisaks avaldatakse need Diário da República’s, mis asub aadressil https://dre.pt/:

 • Konstitutsioonikohtu otsused ja avaldused õigusakti põhiseadus- või õigusvastasuse kohta või tegevusetuse põhiseadusvastasuse kohta;
 • Otsused, millega standarditakse ülemkohtu ja kontrollikoja kohtupraktika, ning kõrgema halduskohtu otsused, mille puhul on seaduses sätestatud üldine siduv jõud;
 • Muude kohtute otsused, mis on üldiselt siduvad.

Otsuste esitamine/Päistiitlid

Veebileht http://www.dgsi.pt/ võimaldab juurdepääsu justiitsministeeriumi mõnede raamatukogude bibliograafilistele andmebaasidele ja bibliograafilistele andmebaasidele.

Nende andmebaaside kasutamisel on näha uusimad sisestatud dokumendid ja navigatsiooniriba, mis võimaldab sooritada mitut liiki otsinguid (täppisotsing mõiste, valdkonna ja märksõna järgi).

Kas sissesõidu hetkega või saadud tulemusega esitatakse maksekviitungina esitatavad dokumendid, mis sisaldavad järgmist teavet:

 • Menetluse number
 • Kohtuasja kuupäev
 • Raportöör
 • Deskriptor

Päistiitlite näidised

Ülemkohtu otsused

ISTUNGJÄRK

MENETLUS

RAPORTÖÖR

DESKRIPTOR

25-03-2009

08S2592

BRAVO SERRA SERRA

TÖÖLEPINGU LÕPP

Vormingud

Kohtuotsuse terviktekst on kättesaadav (kohaldatakse isikuandmete kaitse eeskirju) html-vormingus.

Asjaomased kohtud

Http://www.dgsi.pt/ kättesaadavad andmebaasid sisaldavad järgmiste kohtute/üksuste kohtupraktikat:

 • Ülemkohus
 • Apellatsioonikohtud (Coimbra, Évora, Lissabon, Porto ja Guimarães)
 • Konstitutsioonikohus
 • Kõrgem Halduskohus
 • Piirkonna halduskohtud (põhi ja lõuna)
 • Kohtualluvuse konflikte lahendav kohus
 • Riigiprokuratuuri arvamused
 • Rahukohtud

Muud protsessid

Portugalis on kättesaadav teave mitmesuguste menetluste kohta, nagu nähtub järgmisest tabelist.

Kas teave on kättesaadav

Kõrgemad kohtud

Muud kohtud

Kaebuste kohta?

Jah

Jah

Selle kohta, kas menetlus on pooleli?

Ei

Ei

Edasikaebamise tulemuste kohta?

Jah

Jah

Otsuse lõplikkuse kohta?

Ei

Ei

Muud protsessid

Muu riiklik kohus (Konstitutsioonikohus...)?

Euroopa Kohtus?

Euroopa Inimõiguste Kohus?

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Avaldamiseeskirjad

Riigi tasandil puuduvad siduvad eeskirjad kohtupraktika avaldamise kohta. Portugalis on siiski olemas siduvad avaldamise eeskirjad kohtute tasandil.

Portugalis avaldatakse üksnes teatav osa kohtupraktikast. Kohaldatakse olulisuse ja asjakohasuse kriteeriume.

Kasulikud lingid

Dokumentide andmebaas

Viimati uuendatud: 26/08/2019

See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.