Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Португалия

Tällä sivulla on tietoa Portugalin oikeuskäytännöstä.

Съдържание, предоставено от
Португалия

Portugalissa oikeus tiedonsaantiin on kansalaisten perusoikeus, johon viitataan nimenomaisesti Portugalin tasavallan perustuslain 20 artiklan 2 kohdassa, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön 29. heinäkuuta annetulla lailla 34/2004, nykyisessä muodossaan, jossa vahvistetaan säännöt oikeudesta ja tuomioistuimesta.

Kyseisen lain 4 artiklan mukaan hallituksen tehtävänä on ryhtyä toimiin lain ja oikeusjärjestelmän saattamiseksi tietoon. oikeusministeriö on vastuussa oikeudellisten tietojen toimittamisesta joko julkaisujen avulla tai muulla viestintätavalla niin, että oikeuksia voidaan käyttää paremmin ja laissa säädettyjä velvoitteita noudatetaan.

Tuomioistuinten päätösten julkistaminen on sekä ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 10 artiklassa että ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn Euroopan yleissopimuksen 6 artiklassa vahvistettu kansainvälinen periaate. Tästä periaatteesta säädetään ensinnäkin perustuslain 206 artiklassa (joka koskee myös tuomioistuinkäsittelyä) ja eri lainkäyttöalueita sääntelevissä eri laeissa, joita ovat:

 • Siviiliprosessilain 163 ja 606 §
 • Siviiliprosessilain 86 (1), 87 ja 321 (3) §
 • Perustuslakituomioistuimen organisaatiota, toimintaa ja menettelyjä koskevan lain 115 §: n momentti
 • Hallintotuomioistuimen työjärjestyksen 30 artikla

Oikeusministeriö huolehtii siten asiakirjatietokannan ylläpidosta, joka on saatavilla osoitteessa http://www.dgsi.pt/. Lisäksi ne julkaistaan Diário da Repúblicassa ja haettavissa osoitteessa https://dre.pt/:

 • Perustuslakituomioistuimen päätökset ja kannanotot, jotka koskevat jonkin lain perustuslainmukaisuutta tai lainvastaisuutta tai laiminlyönnin perustuslainvastaisuutta
 • Päätökset, joilla yhdenmukaistetaan korkeimman oikeuden ja tilintarkastustuomioistuimen oikeuskäytäntöä sekä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä, joissa laki antaa yleisen sitovan voiman;
 • Muiden yleisesti sitovien tuomioistuinten päätökset

Päätösten/otsakkeiden esittely

Sivustolla http://www.dgsi.pt/ on pääsy eräisiin oikeusministeriön kirjastoihin, joissa on tietokantoja ja bibliografisia tietokantoja.

Vieraillessaan näillä tukikohdilla näet viimeisimmät tallennetut asiakirjat sekä navigointipalkin, joka antaa mahdollisuuden käyttää eri hakumuotoja (ilmaiset haut termeillä, kentällä ja kuvaamalla).

Joko saapumispaikkaan tai saatuun tulokseen liittyvät tositteet esitetään tositteilla, joissa on seuraavat tiedot:

 • Menettelynumero
 • Tapauksen päivämäärä
 • Esittelijä
 • Kuvaaja

Esimerkki otsikoista

Korkeimman oikeuden päätökset

ISTUNTO

MENETTELY

ESITTELIJÄ

KUVAAJA

25–03–2009

08S2592

BRAVO SERRA

TYÖSOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

Muodot

Tuomion koko teksti (jollei henkilötietojen suojaa koskevista säännöistä muuta johdu) on saatavilla html-muodossa.

Tuomioistuimet

Tietokannat, jotka ovat saatavilla osoitteessa http://www.dgsi.pt/, sisältävät seuraavia tuomioistuimia/yksiköitä koskevan oikeuskäytännön:

 • Korkein oikeus (Supremo Tribunal de Justiça)
 • Muutoksenhakutuomioistuimet (Coimbra, Évora, Lissabon, Porto ja Guimarães)
 • Perustuslakituomioistuin
 • Korkein hallinto-oikeus
 • Central Administrative Courts (pohjoinen ja eteläinen)
 • Tuomioistuin, oikeuspaikkalauseke
 • Euroopan syyttäjänviraston lausunnot
 • Rauhantuomioistuimet (Justices de Paix)

Jonkin muun prosessin

Portugalissa tietoja on saatavilla useista tapauksista, kuten jäljempänä olevasta taulukosta käy ilmi.

Tietoja on saatavilla seuraavista:

Ylimmät oikeusasteet

Muut tuomioistuimet

Muutoksenhaku?

Kyllä

Kyllä

Onko asia edelleen vireillä?

Ei

Ei

Muutoksenhaun tulos?

Kyllä

Kyllä

Päätöksen peruuttamattomuudesta?

Ei

Ei

Jonkin muun prosessin

Muu kansallinen tuomioistuin (perustuslakituomioistuin...)?

Euroopan unionin tuomioistuimeen?

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin?

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Julkaisusäännöt

Kansallisella tasolla ei ole sitovia sääntöjä oikeuskäytännön julkaisemisesta. Portugalissa on kuitenkin sitovia sääntöjä, jotka koskevat tuomioistuinten julkaisemista.

Portugalissa julkaistaan vain valittu oikeuskäytäntö. Sovellettavat kriteerit ovat tärkeitä ja merkityksellisiä.

Linkkejä

Asiakirjatietokanta

Päivitetty viimeksi: 26/08/2019

Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.