Национална съдебна практика

Portugali

Настоящата страница ви предоставя информация относно съдебната практика на Португалия.

Sisällön tuottaja:
Portugali

В Португалия правото на правна информация е основно право на гражданите, изрично посочено в член 20, параграф 2 от Конституцията на Португалската република, приложен със Закон № 34/2004 от 29 юли, в сегашната си формулировка, с която се установяват правилата за достъп до правото и до съдилищата.

Съгласно член 4 от този закон задължение на правителството е да се предприемат мерки за запознаване със закона и правната система, като Министерството на правосъдието е отговорно за предоставянето на правна информация чрез публикуване или всякакви други форми на комуникация с оглед гарантиране на по-добро упражняване на правата и изпълнение на задълженията, определени в закона.

Публикуването на съдебни решения е международен принцип, заложен както в член 10 от Всеобщата декларация за правата на човека, така и в член 6 от Европейската конвенция за правата на човека. Този принцип е залегнал за най-напред в член 206 от Конституцията (също и по отношение на съдебни заседания) и в различни закони, които уреждат различни юрисдикции, а именно:

 • Членове 163 и 606 от Гражданско-процесуалния кодекс
 • Членове 86 (1), 87 и 321 (3) от Гражданския процесуален кодекс
 • Член 3д, параграф 115 от Закона за организацията, функционирането и дейността на Конституционния съд
 • Член 30 от Кодекса за административното съдебно производство.

По този начин Министерството на правосъдието осигурява поддържането на набор от документални бази данни, на разположение на адрес: http://www.dgsi.pt/. Освен това те се публикуват в Diário da República и могат да бъдат намерени на адрес: https://dre.pt/:

 • Решения и становища на Конституционния съд относно противоконституционност или незаконосъобразност на даден закон или относно противоконституционно бездействие.
 • Решения за стандартизиране на съдебната практика на Върховния съд и на Сметната палата и решенията на Върховния административен съд, към които законът осигурява обща задължителна сила;
 • Решенията на други съдилища, които са общозадължителни.

Представяне на решения/заглавия

Вписването на адрес http://www.dgsi.pt/ позволява достъп до набор от бази данни със съдебна практика и библиографски бази данни на някои библиотеки на Министерството на правосъдието.

При посещение на всяка от тези бази данни ще видите последните въведени документи и лента за навигация, която дава достъп до различни позволени видове търсене (свободно търсене по термин, по област или по описание).

Или на място на въвеждане, или на получен резултат, представят документите под формата на ваучери, съдържащи следната информация:

 • Процедурен номер
 • Дата на делото
 • Докладчик
 • Дескриптор

Пример за заглавия

Решения на Върховния съд

СЕСИЯ

ПРОЦЕДУРА

ДОКЛАДЧИК

ДЕСКРИПТОР

25—03—2009

08S2592

BRAVO SERRA

ИЗТИЧАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

Формати

Пълният текст на решението е достъпен (в съответствие с правилата за защита на личните данни) в html формат.

Разглеждани съдилища

Базите данни на адрес http://www.dgsi.pt/ съдържат съдебна практика на следните съдилища/образувания:

 • Върховен съд
 • Апелативни съдилища (Коимбра, Евора, Лисабон, Порто и Гимараеш)
 • Конституционния съд
 • Върховен административен съд
 • Централни административни съдилища (Северен съд и Южен съд)
 • Съд, уреждаш конфликти на съдебна компетентност
 • Становища на Прокуратурата
 • Мирови съдилища

Други процеси

В Португалия се осигурява достъп до информация относно редица дела, както е посочено в таблицата по-долу.

Достъпна информация относно:

Върховни съдилища

Други съдилища

Обжалвания?

Да

Да

Дали делото все още е висящо?

Не

Не

Резултат от обжалвания?

Да

Да

Дали решението е неотменимо?

Не

Не

Други процеси

Друг национален съд (Конституционен съд)?

В Съда на Европейския съюз?

Европейският съд по правата на човека?

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Правила за публикуване

На национално равнище няма задължителни правила за публикуването на съдебна практика. В Португалия обаче има задължителни правила относно публикуването, извършвано от съдилищата.

В Португалия се публикува само избрана част от съдебната практика. Приложимите критерии са значимост и уместност.

Полезни връзки

База данни с документи

Последна актуализация: 26/08/2019

Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.