Euroopa maksekäsu vormid


Määrusega nr 1896/2006 seotud riigikohane teave ja elektroonilised vormid.


Nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1896/2006 (millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus) võimaldatakse võlausaldajatel tüüpvormide alusel toimiva ühtse menetluse käigus maksma panna oma vaidlustamata tsiviil- või kaubandusnõuded.

Määrus kehtib kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides peale Taani.

Euroopa maksekäsku annavad välja kohtud, kuid Ungaris kuulub maksekäsumenetlus notarite (tsiviilõiguse notarid) pädevusse.

Kohtu ette ilmumine ei ole kõnealuse menetlusega nõutav. Nõude esitaja peab esitama üksnes oma taotluse, pärast mida läheb menetlus oma rada. See ei nõua nõude esitajalt täiendavaid formaalsusi ega sekkumist.

Määrusega oli ette nähtud seitse tüüpvormi, mis asendati komisjoni 4. oktoobri 2012. aasta määrusega (EL) nr 936/2012.
Pange tähele, et alates 14. juulist 2017 kasutatakse muudetud taotlusvormi (vorm A). Leiate selle siit.
Olulised muudatused puudutavad vaid 2. liidet ja need kajastavad 14. juulist 2017 kohaldatavat Euroopa maksekäsumenetlust.
Kui kostja esitab maksekäsu peale vastuväite, võimaldab muudatus nõude esitajal paluda menetluse jätkamist Euroopa väiksemate nõuete menetluse kohaselt. Selleks peab nõue vastama väiksemate nõuete menetluse kriteeriumidele.

Pange tähele, et juhend ei kajasta kahte muudatust, mis jõustusid 14. juulil 2017. Esimese muudatusega lisati võimalus jätkata menetlust juhul, kui esitatakse määruse (EÜ) nr 861/2007 (millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus) normide kohane vastuväide. Teise muudatusega laiendati Euroopa väiksemate nõuete menetlust kuni 5000 euro suurustele nõuetele.

Lisateabe saamiseks tutvuge määruse artikli 17 uue tekstiga ning määruse (EÜ) nr 861/2007 artikliga 2, nagu on muudetud määrusega (EL) 2015/2421.

Lingid

Käesolev dokument ei kajasta 14. juulil 2017 jõustunud muudatust, mis võimaldab jätkata menetlust pärast vastuväite esitamist määruses (EÜ) nr 861/2007 (millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus) sätestatud Euroopa väiksemate nõuete menetluse normide kohaselt. Lisateabe saamiseks tutvuge määruse artikli 17 uue tekstiga.

Euroopa maksekäsumenetluse määruse kohaldamise praktiline juhend PDF (5809 Kb) en

Lisateabe saamiseks külastage Euroopa maksekäsu veebilehte.

Vormide esitamine pädevale asutusele

Täidetud vormid tuleks saata asjaomasele pädevale asutusele selle asutuse nõutud viisil. Lisateavet pädevate asutuste, asjaomase siseriikliku seadusandja jt kontaktandmete kohta leiab Euroopa justiitsatlase rubriigist. Sellel lehel on ka otsingumootor, mis aitab leida pädevaid asutusi, kellele tuleb täidetud vormid saata.

Võite täita vormi internetis, kui klõpsate allpool oleval lingil.  Kui olete vormi täitmist juba alustanud ja mustandi salvestanud, saate selle üles laadida kasutades nuppu "Laadige mustand üles".

Alates 1. jaanuarist 2021 ei ole Ühendkuningriik enam ELi liikmesriik. Vaatamata sellele jätkuvad tsiviilõiguse valdkonnas ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Kuni 2024. aasta lõpuni saab Ühendkuningriiki jätkuvalt valida dünaamilistes veebivormides seoses eespool nimetatud menetlustega. Erandiks on avalike dokumentide vormid, mille puhul Ühendkuningriiki valida ei tohiks.

 • Vorm A - Euroopa maksekäsu avaldus
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Vorm B - Taotlus nõude esitajale Euroopa maksekäsu avalduse täiendamiseks ja/või parandamiseks
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Vorm C - Ettepanek nõude esitajale Euroopa maksekäsu avalduse muutmiseks
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Vorm D - Otsus lükata Euroopa maksekäsu avaldus tagasi
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Vorm E - Euroopa maksekäsk
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Vorm F - Euroopa maksekäsu vaidlustamine
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Vorm G - Täidetavaks tunnistamine
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)

Kui teil juba on salvestatud vorm, kasutage nuppu „Laadige mustand”.

Kui teil juba on salvestatud vorm, kasutage nuppu „Laadige mustand”.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud : 23/01/2023