Krajowe systemy wymiaru sprawiedliwości

Rakousko

W niniejszej sekcji przedstawiono ogólne informacje na temat sądów w Austrii.

Obsah zajišťuje
Rakousko

Organizacja wymiaru sprawiedliwości – system sądowy

Obok władzy ustawodawczej i wykonawczej sądownictwo uznaje się za trzeci filar sprawowania rządów w państwie prawa. Federalny akt konstytucyjny (Bundes-Verfassungsgesetz) stanowi, że jurysdykcja zwykła leży w gestii rządu federalnego. Na wszystkich szczeblach władza sądownicza funkcjonuje odrębnie od władzy wykonawczej. W odniesieniu do tego obszaru wymiaru sprawiedliwości istnieją szczególne zasady, które są przeprowadzane przez sądowych senatorów bez instrukcji.

Poza Federalnym Ministerstwem Sprawiedliwości austriacki wymiar sprawiedliwości obejmuje sądy powszechne, prokuratury, więzienia (więzienia i więzienia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości) oraz służby probacyjne, świadczone głównie przez instytucję prywatną:

  1. Sądy powszechne są instytucjami państwowymi, które decydują o prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym oraz o sprawach karnych w związku z formalną procedurą. Są one ustanawiane na mocy prawa, a w ich skład wchodzą niezależni i bezstronni sędziowie, którzy nie mogą zostać odwołani ani przeniesieni, i są związani wyłącznie systemem prawnym.
  2. Prokuratury to szczególne organy, niezależne od sądów. Ich głównym zadaniem jest reprezentowanie interesu publicznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Prokuratury prowadzą postępowanie przygotowawcze, stawiają zarzuty i popierają akt oskarżenia w postępowaniu karnym. Prokuratorzy są organami sądów powszechnych.
  3. Więzienia są odpowiedzialne za wykonywanie kar pozbawienia wolności i wykonywanie środków.
  4. Częścią systemu sądownictwa również instytucje systemu probacyjnego. Zajmują się one osobami, wobec których orzeczono wyroki w zawieszeniu i osobami warunkowo zwolnionymi z odbywania kary. W dużej części wykonywanie tych zadań powierzono prywatnym stowarzyszeniom, które podlegają jednakże nadzorowi Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Na czele wymiaru sprawiedliwości stoi Federalny Minister Sprawiedliwości; Jest on powiązany z Federalnym Ministerstwem Sprawiedliwości, które jest jednym z najwyższych organów administracyjnych rządu federalnego. Federalny minister sprawiedliwości jest członkiem rządu federalnego i sprawuje polityczną koordynację, kierownictwo i najwyższy nadzór nad wszystkimi powiązanymi służbami jej departamentu.

Poza sądami powszechnymi Austria również posiada Trybunał Konstytucyjny i sąd administracyjny, a także – od dnia 1 stycznia 2014 r. – sądy administracyjne. Na szczeblu federalnym utworzono Federalny Sąd Administracyjny oraz Federalny Sąd ds. Finansów, z siedzibą w Wiedniu, ale również z biurami terenowymi w innych miastach. Ponadto w każdym kraju związkowym ustanowiono oddzielny sąd administracyjny kraju związkowego. Nie należą one do wymiaru sprawiedliwości w Austrii.

Poziomy normalnej jurysdykcji

  • Sądy rejonowe,
  • Sądy okręgowe (znane również jako sądy pierwszej instancji)
  • Wyższe sądy okręgowe (zwane również sądami drugiej instancji)
  • Sąd Najwyższy

Prawne bazy danych

Austriacki portal wymiaru sprawiedliwości zawiera ogólne informacje na temat austriackiego systemu wymiaru sprawiedliwości.

Czy dostęp do bazy jest bezpłatny?

Tak, dostęp do austriackiego portalu wymiaru sprawiedliwości jest bezpłatny.

Ostatnia aktualizacja: 30/07/2020

Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.