Pravosodni sistemi držav članic

Rakousko

Ta razdelek vsebuje pregled sodišč v Avstriji.

Obsah zajišťuje
Rakousko

Organizacija pravosodja – pravosodni sistem

Poleg zakonodajne in izvršilne veje oblasti se sodstvo šteje za tretji steber v pravni državi. Zvezni ustavni zakon (Bundes-Verfassungsgesetz) določa, da je za običajno pristojnost pristojna zvezna vlada. Pravosodni sistem je na vseh ravneh ločen od izvršilne veje. Za to področje pravosodja obstajajo posebna pravila, ki jih sodni senat izvaja brez navodil.

Poleg zveznega ministrstva za pravosodje avstrijsko pravosodje zajema redna sodišča, državno tožilstvo, zapore (zapori in sodni zapori) in pogojno službo, ki jo večinoma opravlja zasebna ustanova:

  1. Redna sodišča so državne institucije, ki odločajo o civilnih pravicah in obveznostih ter o kazenskih obtožbah po formalnem postopku. Ustanovljeni so po zakonu, sestavljajo pa jih neodvisni in nepristranski sodniki, ki jih ni mogoče niti razrešiti niti prenašati, temveč jih zavezuje samo pravni sistem.
  2. Državni tožilci so posebni organi, ki so ločeni od sodišč. Njihova glavna naloga je zastopati javni interes za izvajanje kazenskega pravosodja. Neposredno jih usmerjajo v predhodno preiskavo, prinašajo stroške in vodijo kazenski pregon v kazenskem postopku. Tožilci so organi rednih sodišč.
  3. Zapori so odgovorni za izvrševanje zapornih kazni in izvrševanje ukrepov.
  4. Storitve na poskusnem delu so tudi del pravosodnega sistema. Skrbijo za osebe s pogojnimi odložitvami izreka kazni in zaporniki, ki so bili izpuščeni na pogojno zaporno kazen. Te naloge večinoma opravljajo zasebna združenja, ki so pod nadzorom Zveznega ministrstva za pravosodje.

Pravosodje vodi zvezni minister za pravosodje; Pripada zveznemu ministrstvu za pravosodje, ki je eden od vrhovnih upravnih organov zvezne vlade. Zvezni minister za pravosodje je član zvezne vlade ter politično usklajevanje, upravljanje in vrhovni nadzor vseh povezanih storitev, ki jih opravlja za svoj oddelek.

Poleg rednih sodišč ima Avstrija tudi ustavno sodišče in upravno sodišče, od 1. januarja 2014 pa tudi upravna sodišča. Na zvezni ravni sta bila ustanovljena zvezno upravno sodišče in zvezno finančno sodišče, ki imata sedež na Dunaju, pa tudi območne urade v drugih mestih. Poleg tega je bilo v vsaki zvezni deželi ustanovljeno ločeno deželno upravno sodišče. Vse niso del sodstva v Avstriji.

Ravni splošne pristojnosti

  • Okrožna sodišča,
  • Območna sodišča (znana tudi kot sodišča prve stopnje)
  • Višja regionalna sodišča (imenovana tudi sodišča druge stopnje)
  • Vrhovno sodišče

Pravne zbirke podatkov

Portal avstrijskega pravosodja vsebuje splošne informacije o avstrijskem pravosodnem sistemu.

Ali je dostop do zbirke podatkov brezplačen?

Da, dostop do portala avstrijskega pravosodja je brezplačen.

Zadnja posodobitev: 30/07/2020

To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.