Εθνικά συστήματα δικαιοσύνης

Áustria

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση των δικαστηρίων στην Αυστρία.

Conteúdo fornecido por
Áustria

Οργάνωση της δικαιοσύνης — συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Παράλληλα με τη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία, η δικαστική εξουσία αποτελεί τον τρίτο πυλώνα διακυβέρνησης στο πλαίσιο του κράτους δικαίου. Ο ομοσπονδιακός συνταγματικός νόμος (Bundes-Verfassungsgesetz) ορίζει ότι η διεθνής δικαιοδοσία ανήκει κατά κανόνα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Σε όλα τα επίπεδα, το δικαστικό σύστημα υπάρχει χωριστά από το διοικητικό σύστημα. Για τον συγκεκριμένο τομέα απονομής της δικαιοσύνης υπάρχουν ειδικοί κανόνες που εκτελούνται από δικαστικό σχηματισμό χωρίς οδηγίες.

Εκτός από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης, το αυστριακό δικαστικό σώμα αποτελείται από τα τακτικά δικαστήρια, από την εισαγγελία, από τις φυλακές (σε φυλακές και σε δικαστικές φυλακές) και από την υπηρεσία δικαστικής επιτήρησης, η οποία παρέχεται κυρίως από ιδιωτικό ίδρυμα:

  1. Τα τακτικά δικαστήρια είναι κρατικοί θεσμοί που αποφασίζουν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών και για τα ποινικά αδικήματα μετά από επίσημη διαδικασία. Ιδρύονται με νόμο και απαρτίζονται από ανεξάρτητους και αμερόληπτους δικαστές, οι οποίοι δεν μπορούν ούτε να απολύονται ούτε να μεταφέρονται και να δεσμεύονται από το νομικό σύστημα.
  2. Οι εισαγγελίες είναι ειδικά όργανα που είναι χωριστά από τα δικαστήρια. Κύριο καθήκον τους είναι η εκπροσώπηση του δημοσίου συμφέροντος στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης. Κατευθύνουν την προκαταρκτική έρευνα, επιβάλλουν τέλη και ασκούν τη δίωξη σε ποινικές διαδικασίες. Οι εισαγγελείς είναι όργανα των τακτικών δικαστηρίων.
  3. Οι φυλακές είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση των στερητικών της ελευθερίας ποινών και την εκτέλεση των μέτρων.
  4. Οι υπηρεσίες αυτές εντάσσονται επίσης στο δικαστικό σύστημα. Φροντίζουν τα πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί υπό όρους υπό όρους και τους κρατουμένους που απελευθερώνονται από την επιτήρηση. Κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, τα καθήκοντα αυτά έχουν ανατεθεί σε ιδιωτικές οργανώσεις, οι οποίες τελούν, ωστόσο, υπό την εποπτεία του ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Επικεφαλής της απονομής της δικαιοσύνης είναι ο ομοσπονδιακός Υπουργός Δικαιοσύνης. Υπάγεται στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο είναι ένα από τα ανώτατα διοικητικά όργανα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο ομοσπονδιακός Υπουργός Δικαιοσύνης είναι μέλος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και έχει τον πολιτικό συντονισμό, τη διαχείριση και την ανώτατη εποπτεία όλων των σχετικών υπηρεσιών για λογαριασμό της υπηρεσίας του.

Εκτός από τα τακτικά δικαστήρια, η Αυστρία διαθέτει επίσης συνταγματικό δικαστήριο και διοικητικό δικαστήριο, καθώς και — από την 1 Ιανουαρίου 2014 — διοικητικά δικαστήρια. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, έχουν συσταθεί ένα Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο και ένα Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο, το καθένα με έδρα στη Βιέννη, αλλά και με τοπικά γραφεία σε άλλες πόλεις. Επιπλέον, σε κάθε ομόσπονδο κράτος ιδρύθηκε χωριστό διοικητικό δικαστήριο. Δεν αποτελούν το σύνολο του δικαστικού σώματος στην Αυστρία.

Επίπεδα συνήθους δικαιοδοσίας

  • Τα πρωτοδικεία,
  • Περιφερειακά δικαστήρια (γνωστά και ως πρωτοβάθμια δικαστήρια)
  • Ανώτερα περιφερειακά δικαστήρια (επίσης γνωστά και ως εφετεία)
  • Ανώτατο Δικαστήριο

Νομικές βάσεις δεδομένων

Η πύλη της Αυστριακής Δικαιοσύνης παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με το αυστριακό δικαστικό σύστημα.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση στην πύλη της Αυστριακής Δικαιοσύνης είναι δωρεάν.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/07/2020

Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.