Vnitrostátní systémy soudní moci

Естония

Tento oddíl poskytuje přehled o soudním systému v Estonsku.

Съдържание, предоставено от
Естония

Organizace soudnictví - soustavy soudů

Podle estonské ústavy je příslušný pouze soud. Soudy musí vykonávat spravedlnost v souladu s ústavou a dalšími zákony. Podle ústavy má estonský soudní systém výlučnou pravomoc vykonávat spravedlnost. Soud je při výkonu svých funkcí oddělen od výkonné i zákonodárné sféry.

Soudní správa,

Soudy prvního a druhého stupně jsou spravovány ministerstvem spravedlnosti společně s Radou pro správu soudů. Rada pro správu soudů je poradní výbor zřízený za účelem řízení soudního systému a její práci řídí nejvyšší soudce Nejvyššího soudu. Soudy prvního a druhého stupně jsou financovány ze státního rozpočtu z rozpočtu ministerstva spravedlnosti. Nejvyšší soud je nezávisle odpovědný za svou vlastní správu a má vlastní rozpočet.

Rada pro správu soudů se skládá z:

  • Nejvyšší soudce Nejvyššího soudu (rovněž předseda rady);
  • pět soudců jmenovaných na tři roky všemi soudci zasedajícími společně (en banc);
  • dva poslanci estonského parlamentu;
  • Barrister jmenovaný radou advokátní komory;
  • nejvyššímu státnímu zástupci nebo jím jmenovanému státnímu zástupci;
  • ministr spravedlnosti nebo jím jmenovaný zástupce;
  • ministr spravedlnosti nebo jeho zástupce, který se účastní zasedání Rady a má právo vystoupit.

Další informace o Radě pro justici naleznete zde.

Hierarchie soudů

Estonský soudní systém se skládá ze tří úrovní:

  • Krajské soudy a správní soudy jsou soudy prvního stupně.
  • Okresní soudy (odvolací soudy) jsou soudy druhého stupně.
  • Nejvyšší soud je soudem rozhodujícím o konečném opravném prostředku (kasační řízení).

Jako obecné soudy projednávají soudy hrabství občanskoprávní, trestní a přestupkové věci. Jako soudy prvního stupně projednávají správní soudy ty správní věci, které spadají do jejich pravomoci ze zákona. Okresní soudy jsou soudy druhého stupně, které kontrolují rozhodnutí vydaná vnitrostátními a správními soudy v případě odvolání. Nejvyšší soud je nejvyšším soudem a projednává kasační opravné prostředky podané proti rozhodnutím okresního soudu. Nejvyšší soud je rovněž soudem pro ústavní přezkum.

Právní databáze

Obecné informace o estonském právním systému jsou k dispozici na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti.

Přehled soudního systému v Estonsku je k dispozici na internetových stránkách soudů.

Je přístup do databází zdarma?

Přístup k informacím týkajícím se estonského právního a soudního systému je bezplatný.

Poslední aktualizace: 02/10/2020

Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.