Vnútroštátne justičné systémy

Estland

V tejto časti nájdete prehľad sústavy súdov v Estónsku

Indholdet er leveret af
Estland

Organizácia súdnictva – súdne systémy

Podľa estónskej ústavy má právomoc len súd. Súdy musia vykonávať spravodlivosť v súlade s Ústavou a ďalšími právnymi aktmi. Podľa Ústavy má estónsky súdny systém výlučnú právomoc na výkon spravodlivosti. Súd je pri výkone svojich povinností oddelený od výkonnej aj zákonodarnej moci.

Súdne vyrovnanie

Správu prvostupňových a druhostupňových súdov má na starosti ministerstvo spravodlivosti a Rada pre správu súdov. Rada pre správu súdov je poradným orgánom vytvoreným na správu sústavy súdov a jej činnosť riadi predseda Najvyššieho súdu. Súdy prvého a druhého stupňa sú financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu ministerstva spravodlivosti. Najvyšší súd sám zodpovedá za svoju správu a disponuje vlastným rozpočtom.

Rada pre správu súdov sa skladá z:

  • Predsedu Najvyššieho súdu (je zároveň predsedom Rady);
  • piatich sudcov vymenovaných na tri roky všetkými sudcami zasadajúcimi v pléne (en banc);
  • dvoch členov Estónskeho parlamentu;
  • Barrister vymenovaný radou advokátskej komory;
  • generálneho prokurátora alebo ním vymenovaného prokurátora;
  • justičného kancelára alebo ním vymenovaného zástupcu;
  • minister spravodlivosti alebo jeho zástupca, ktorý sa zúčastňuje na zasadnutí Rady a má právo vystúpiť.

Viac o súdnej rade nájdete tu.

Hierarchia súdov

Estónsky súdny systém pozostáva z troch stupňov:

  • Miestne a správne súdy sú súdmi prvého stupňa;
  • Oblastné súdy (odvolacie súdy) sú súdmi druhého stupňa;
  • Najvyšší súd je súdom poslednej inštancie (kasácia).

Miestne súdy, ktoré fungujú ako všeobecné súdy, rozhodujú občianskoprávne veci, trestné veci a priestupky. Správne súdy rozhodujú tie správne veci, ktoré podľa zákona spadajú do ich pôsobnosti. Oblastné súdy sú druhostupňovými súdmi, ktoré rozhodujú o odvolaniach proti rozhodnutiam miestnych a správnych súdov. Najvyšší súd je vrcholným článkom súdnej sústavy, ktorý rozhoduje o kasačných opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam oblastných súdov. V pôsobnosti Najvyššieho súdu je aj preskúmanie súladu s Ústavou.

Právne databázy

Všeobecné informácie o estónskom právnom systéme nájdete na webovej lokalite ministerstva spravodlivosti.

Všeobecné informácie o estónskom právnom systéme nájdete na webovej lokalite súdov.

Je prístup so databázy bezplatný?

Prístup k informáciám o estónskom právnom a súdnom systéme je bezplatný.

Posledná aktualizácia: 02/10/2020

Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.