Vnitrostátní systémy soudní moci

Pays-Bas

Tato stránka poskytuje přehled systému soudnictví v Nizozemsku.

Contenu fourni par
Pays-Bas

Organizace soudnictví – právní systémy

Správa soudů

Rada je součástí soudního systému, ale sama o sobě není právem. Rada převzala odpovědnost za řadu úkolů ministra spravedlnosti. Tyto úkoly v oblasti řízení zahrnují distribuci finančních zdrojů, dohled nad finančním řízením, lidské zdroje, informační a komunikační technologie a bydlení. Rada podporuje soudy při plnění jejich úkolů v těchto oblastech. Úlohou Rady je dále zlepšovat kvalitu soudního systému a poskytovat poradenství o nových právních předpisech, které mají vliv na spravedlnost. Kromě toho Rada vystupuje jako mluvčí pro judikaturu v sociální a politické diskusi. Úkoly Rady se týkají výkonu činnosti (v nejširším slova smyslu), rozpočtových záležitostí a kvalitativních aspektů judikatury.

Rada má ústřední úlohu při přípravě, provádění a odpovědnosti financování soudního systému. Financování je založeno na systému měření pracovního zatížení spravovaném Radou. Podporuje rozvoj provozních postupů pro každodenní řízení soudů a sleduje tento proces. Jejími konkrétními úkoly jsou lidské zdroje, bydlení, informační a komunikační technologie a vnější věci. Rada má řadu formálních zákonných pravomocí, které jí umožňují tyto úkoly plnit. Rada má například pravomoc vydat v oblasti řízení podniku závazné obecné pokyny, i když tato pravomoc využívá co nejméně.

Rada odpovídá za nábor, výběr a odbornou přípravu soudních a soudních úředníků. Tyto úkoly vykonává v úzké spolupráci s radami soudu. Rada má při jmenování členů v těchto radách významný hlas.

Úlohou Rady v oblasti kvality soudnictví je podporovat jednotné uplatňování práva a zvyšovat právní kvalitu. Z důvodu souvislosti s obsahem judikatury nemá žádné závazné pravomoci.

Rada má rovněž obecnou poradní funkci. Poskytuje vládě poradenství ohledně nových právních předpisů, které mají dopad na judikaturu. Podléhají stálým konzultacím s radami soudů.

Ačkoli má Rada formální pravomoci, vztah mezi Radou a soudy by neměl být vnímán jako hierarchický vztah. Jeho hlavním cílem je podpora soudů při výkonu jejich funkcí. Za účelem řádného plnění těchto úkolů pořádá Rada pravidelné konzultace s předsedy soudů, ředitelů a předsedů odvětví a s kolegiem delegátů (poradní orgán složený ze zástupců soudů).

Typy soudů – stručný popis

Soudy

Nizozemsko je rozděleno na 11 arrondissement, z nichž každý má svůj vlastní soud. U každého soudu existuje řada okresních sídel. Soud se skládá nejméně ze čtyř sektorů. To zahrnuje ve všech případech správní, civilní, trestní a kantonální odvětví. Rodina a mládež často patří do samostatného odvětví, jak je tomu někdy v případě cizinců. Rozhodnutí přísluší správnímu soudu.

Odvětví

Okres

U běžných občanů je poměrně snadné se s jejich případem zabývat v oblasti kantonu. Zacházení v tomto odvětví znamená, že by jim mělo být umožněno prosazovat vlastní případ a nezapojovat právníka, který je zastupuje v soudním řízení. V oblasti občanského práva považuje Kantonrechter všechny nájemné, nájemné a pracovní případy, jakož i spory o nároky do výše 25 000 EUR.

V trestních věcech se kantonální soudce zabývá pouze méně závažnými trestnými činy (trestné činy). Často se jedná o případy, kdy policie nebo státní zástupce navrhl řešení. Pokud obviněný odmítne návrh přijmout, bude věc předložena kantonálnímu soudci. Kantonrechter (kantonální soud) obvykle rozhoduje v této věci ihned po jednání.

Trestní právo

Soudci v odvětví trestního soudnictví se zabývají všemi trestními věcmi, které se netýkají před kantonálními soudci. Ošetření může být buď v jedné komoře, nebo v několika komorách se třemi soudci. Celá komora se zabývá komplikovanými případy a všemi případy, u nichž státní zástupce vyžaduje více než jeden rok odnětí svobody.

Občanské právo

Oblast civilního soudnictví se zabývá také případy, které nejsou konkrétně přiděleny kantonálnímu soudci. Ve většině případů je jedním soudcem v těchto případech soudce, ale existují četné senáty se třemi soudci, které se zabývají komplikovanějšími případy. Řada soudů má samostatné odvětví pro rodinu a mládež: tak je tomu v případě, kdy se takové případy vyskytují často.

Správní právo

Pouze v několika málo výjimkách by správní spory měly být vždy před soudem; v mnoha případech předchází správnímu řízení správní řízení o opravném prostředku před správními orgány. Tyto případy by obvykle měly být určeny pro samosoudce, ale i v tomto případě může soud rozhodnout, že určí tři soudce jako komplexní případ nebo případ týkající se zásadních otázek. Pokud příslušný soud nemá samostatné odvětví pro zacházení s cizími záležitostmi, řídí se těmito otázkami správní právo nebo jeho oddělení. Žaloba ve věcech veřejné služby a věci týkající se sociálního zabezpečení je záležitostí specializovaného odvolacího orgánu – Centrale Raad van Beroep – a ve většině ostatních případů před Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (oddělení Státní rady pro správní soudnictví).

Soudy

Tyto 11 arrondissement byly rozděleny do čtyř okresů, oblasti činnosti čtyř soudů: Haag a Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden a Hertogenbosch. V oblasti trestního a občanského soudního řízení se soudci soudů zabývají výlučně případy, kdy byl podán opravný prostředek proti rozsudku soudu. Soudní dvůr znovu zkoumá skutkový stav věci a vychází z vlastních zjištění. Ve většině případů lze rozhodnutí odvolacího soudu napadnout odvoláním na Hoge Raad der Nederlanden (Nejvyšší soud Nizozemska). Kromě trestních a občanskoprávních věcí projednává soud všechny opravné prostředky proti daňovým výměrům.

Specializované soudy

Centrale Raad van Beroep je odvolací orgán, který se zabývá především věcmi veřejné služby a otázkami sociálního zabezpečení. V těchto oblastech je to nejvyšší soud. Centrale Raad van Beroep je usazen v Utrechtu.

College van Beroep voor het bedrijfsleven (College van Beroep voor het bedrijfsleven) je zvláštní správní sbor, který rozhoduje o sporech v oblasti sociálního a hospodářského rozvoje. Kromě toho je sbor komisařů pro některé zákony, jako je zákon o ochraně hospodářské soutěže a Telecommunicatiewet. Sbor komisařů sídlí v Haagu.

Nejvyšší soud

Hoge Raad der Nederlanden (Nejvyšší soud Nizozemska), se sídlem v Haagu, zkoumá, zda soud nižšího stupně správně použil právo při rozhodování. Skutkový stav, jak byl vymezen soudem nižšího stupně, již není předmětem jednání. Kasační stížnost hraje významnou úlohu při podpoře právní jednotky.

Právní databáze

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách pro soudní organizaci v Nizozemsku.

Judikaturu lze nalézt v jediné právní databázi.

Je přístup k těmto databázím zdarma?

Ano, přístup je zdarma.

Související odkazy

Judikatura

Poslední aktualizace: 11/12/2019

Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.