Retssystemer i de enkelte lande

Pays-Bas

Denne side giver et overblik over retssystemet i Nederlandene.

Contenu fourni par
Pays-Bas

Retsvæsen — retssystemer

Domstolsforvaltning

Rådet er en del af retssystemet, men det er ikke i sig selv en ret. Rådet overtog ansvaret for en række opgaver fra justitsministeren. Disse forvaltningsopgaver omfatter fordelingen af finansielle midler, tilsyn med den finansielle forvaltning, menneskelige ressourcer, ikt og boliger. Rådet bistår domstolene med at udføre deres opgaver på disse områder. Desuden er det Rådets opgave at forbedre retssystemets kvalitet og rådgive om ny lovgivning, der påvirker retssystemet. Desuden optræder Rådet som talsmand for retspraksis i den sociale og politiske debat. Rådets opgaver vedrører god forretningsskik (i ordets bredeste forstand), budgetspørgsmål og kvalitative aspekter af retspraksis.

Rådet spiller en central rolle i forberedelsen, gennemførelsen og ansvarligheden af finansieringen af retssystemet. Finansieringen er baseret på et arbejdsbelastningsmålingssystem, der forvaltes af Rådet. Det tilskynder til udvikling af operationelle procedurer for den daglige ledelse af domstolene og overvåger denne proces. Dets specifikke opgaver er menneskelige ressourcer, boliger, ikt og eksterne anliggender. Rådet har flere formelle juridiske beføjelser til at udføre disse opgaver. Således har Rådet f.eks. beføjelse til at udstede bindende generelle retningslinjer for virksomhedsledelse, selv om det anvender denne beføjelse så lidt som muligt.

Rådet er ansvarligt for rekruttering, udvælgelse og uddannelse af embedsmænd i retsvæsenet og retsvæsenet. Han udfører disse opgaver i tæt samråd med rettens udvalg. Rådet har en vigtig stemme ved udnævnelsen af medlemmer i disse bestyrelser.

Rådets rolle på det retlige område er at fremme en ensartet retsanvendelse og øge den retlige kvalitet. På grund af forbindelsen til indholdet af retspraksis har den ingen bindende beføjelser.

Rådet har også en generel rådgivende funktion. Det rådgiver regeringen om ny lovgivning, der har indvirkning på retspraksis. De er genstand for en løbende høring af domstolsadministrationerne.

Selv om Rådet har formelle beføjelser, bør forholdet mellem Rådet og domstolene ikke betragtes som et hierarkisk forhold. Dens primære formål er at støtte domstolene i deres arbejde. Rådet holder regelmæssigt samråd med formanden for Domstolene, direktørerne, sektorformændene og repræsentantskabet for delegerede (et rådgivende organ sammensat af repræsentanter for domstolene).

Domstolstyper — kort beskrivelse

Domstole

Nederlandene er opdelt i 11 arrondissementer, som hver har sin egen ret. I hver domstol findes der en række forlig. Retten omfatter mindst fire sektorer. Dette omfatter i alle tilfælde den administrative, den civil-, straffe- og kantonale sektor. Familier og unge falder ofte ind under en særlig sektor, således som det undertiden er tilfældet med udenlandske statsborgere. Det tilkommer den forelæggende ret at træffe afgørelse herom.

Sektorer

Distrikt

For almindelige borgere er det relativt nemt at få deres sag behandlet i kancansektoren. Behandling i denne sektor betyder, at de bør have lov til at fremme deres egen sag og til ikke at involvere en advokat, der repræsenterer dem i en retssag. På det civilretlige område behandler Kantonrechter alle leje-, leje- og arbejdssager samt tvister vedrørende krav på op til 25 000 EUR.

I straffesager handler den kantonale dommer kun om mindre straffesager (lovovertrædelser). Dette er ofte tilfælde, hvor politiet eller anklageren har foreslået en løsning. Hvis tiltalte nægter at acceptere forslaget, vil sagen blive indbragt for den kantonale dommer. Kantonrechter (kantonrechter) træffer normalt afgørelse herom umiddelbart efter høringen.

Strafferet

Dommerne i strafferetssektoren behandler alle straffesager, der ikke er indbragt for den kantonale dommer. Behandlingen kan enten ske i enkelte kamre eller i flere kamre med tre dommere. De mange kamre behandler de mere komplicerede sager og alle sager, hvor anklagemyndigheden kræver mere end et års fængsel.

Civilret/familieret

Det civilretlige område behandler også sager, der ikke specifikt er tildelt den kantonale dommer. I de fleste tilfælde er en enkelt dommer i disse sager dommer, men der er flere afdelinger med tre dommere til at behandle de mere komplicerede sager. En række domstole har en særlig sektor for familie og ungdom: dette er tilfældet, når sådanne tilfælde forekommer hyppigt.

Forvaltningsret

I nogle få undtagelser bør administrative tvister altid være indbragt for retten. forud for den administrative procedure er der i mange tilfælde iværksat en administrativ klageprocedure ved de administrative myndigheder. Disse sager bør normalt være forbeholdt den enkelte dommer, men også i dette tilfælde kan retten beslutte at udpege tre dommere som en kompleks sag eller en sag, der vedrører grundlæggende spørgsmål. Hvis den pågældende domstol ikke har en særskilt behandlingssektor, behandles den i forvaltningsretten eller en afdeling heraf. Søgsmål i personalesager og sager om social sikring henhører under en særlig ankeinstans — Centrale Raad van Beroep — og i de fleste andre tilfælde ved Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (afdelingen for forvaltningsretlige sager ved den øverste domstol i forvaltningsretlige sager).

Domstole

De 11 arrondissementer blev grupperet i fire distrikter, nemlig de fire domstoles arbejdsområder: Haag, Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden og Hertogenbosch. På det strafferetlige og civilretlige område behandler domstolenes dommere udelukkende sager, hvor der er iværksat appel til prøvelse af en dom afsagt af en domstol. Retten genbehandler sagens faktiske omstændigheder og følger sine egne konklusioner. I de fleste tilfælde kan Appeldomstolens afgørelse appelleres til Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandenes øverste domstol). Ud over strafferetlige og civilretlige sager behandler domstolen alle klager over skatteansættelser.

Særlige domstole

Centrale Raad van Beroep er en klageinstans, der hovedsagelig beskæftiger sig med personalesager og spørgsmål vedrørende social sikring. På disse områder er det den øverste domstol. Centrale Raad van Beroep er etableret i Utrecht.

College van Beroep voor het bedrijfsleven er et særligt administrativt kollegium, der regulerer tvister vedrørende socioøkonomisk forvaltningsret. Desuden er kollegiet appelorganet for visse love, såsom Competition Act og Telecommunicatiewet. Kollegiet er beliggende i Haag.

Højesteret

Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandenes øverste domstol), der har hjemsted i Haag, undersøger, om den lavere retsinstans har anvendt denne ret korrekt. Sagens faktiske omstændigheder, som er fastslået af den lavere retsinstans, kan ikke længere diskuteres. Kassationsappel spiller en vigtig rolle i promoveringen af den retlige enhed.

Juridiske databaser

Yderligere oplysninger findes på webstedet for den retlige organisation i Nederlandene.

Retspraksis findes i én enkelt juridisk database.

Er der gratis adgang til disse databaser?

Ja, adgangen er gratis.

Relaterede links

Retspraksis

Sidste opdatering: 11/12/2019

Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.