Vnútroštátne justičné systémy

Pays-Bas

Táto stránka poskytuje prehľad o justičnom systéme v Holandsku.

Contenu fourni par
Pays-Bas

Organizácia Justice – právne systémy

Správa súdov

Rada je súčasťou súdneho systému, ale sama osebe nie. Rada prevzala zodpovednosť za viacero úloh od ministra spravodlivosti. Medzi tieto riadiace úlohy patrí rozdelenie finančných zdrojov, dohľad nad finančným hospodárením, ľudskými zdrojmi, IKT a bývaním. Rada podporuje súdy pri plnení ich úloh v týchto oblastiach. Okrem toho úlohou Rady je zlepšiť kvalitu systému súdnictva a poskytovať poradenstvo v súvislosti s novými právnymi predpismi, ktoré majú vplyv na spravodlivosť. Rada okrem toho vystupuje ako hovorca judikatúry v sociálnej a politickej diskusii. Úlohy Rady sa týkajú vedenia podnikania (v najširšom zmysle slova), rozpočtových otázok a kvalitatívnych aspektov judikatúry.

Ústrednú úlohu pri príprave, vykonávaní a zodpovednosti financovania justičného systému zohráva Rada. Financovanie je založené na systéme merania pracovného zaťaženia riadeného Radou. Podporuje rozvoj operačných postupov každodenného riadenia súdov a monitoruje tento proces. Jeho osobitné úlohy sú ľudské zdroje, bývanie, IKT a vonkajšie záležitosti. Rada má viacero formálnych právnych právomocí, ktoré jej umožňujú vykonávať tieto úlohy. Napríklad Rada má právomoc vydávať záväzné všeobecné pokyny v oblasti podnikového riadenia, hoci čo najmenej využíva túto právomoc.

Rada je zodpovedná za prijímanie, výber a odbornú prípravu súdnych a súdnych úradníkov. Tieto úlohy vykonáva v úzkej spolupráci s radami súdu. Rada má pri vymenovaní členov do týchto rád významné hlasovanie.

Úlohou Rady v oblasti kvality spravodlivosti je podporovať jednotné uplatňovanie práva a zvyšovať právnu kvalitu. Vzhľadom na súvislosť s obsahom judikatúry nemá žiadne záväzné právomoci.

Rada má aj všeobecnú poradnú funkciu. Poskytuje vláde poradenstvo v súvislosti s novými právnymi predpismi, ktoré majú vplyv na judikatúru. Podliehajú neustálej konzultácii s radami súdov.

Hoci Rada má formálne právomoci, vzťah medzi Radou a súdmi by sa nemal považovať za hierarchický vzťah. Jeho hlavným cieľom je podporovať súdy pri výkone ich funkcií. V záujme riadneho plnenia týchto úloh Rada organizuje pravidelné konzultácie s predsedami súdov, riaditeľmi, predsedami odvetví a kolégiom delegátov (poradný orgán zložený zo zástupcov súdov).

Typy súdov – stručný opis

Súdy

Holandsko je rozdelené na 11 obvodov, pričom každý z nich má svoj vlastný súd. Na každom súde sa nachádza viacero okresných sídel. Súd pozostáva najmenej zo štyroch sektorov. To zahŕňa vo všetkých prípadoch administratívne, občianskoprávne, trestnoprávne a kantónové sektory. Rodina a mládež často patria do osobitného sektora, ako je to niekedy aj v prípade cudzích štátnych príslušníkov. O rozhodnutí musí rozhodnúť správny orgán súdu.

Odvetvia

Okres

Pre bežných občanov je relatívne jednoduché riešiť ich prípad v oblasti kantónu. Zaobchádzanie v tomto odvetví znamená, že by sa im malo umožniť, aby podporovali svoj vlastný prípad a nezapájali právnika, ktorý ich zastupuje v súdnych konaniach. V oblasti občianskeho práva sa Kantonrechter zaobchádza so všetkými vecami týkajúcimi sa nájmu, prenájmu a práce, ako aj so spormi týkajúcimi sa pohľadávok do výšky 25 000 EUR.

V trestných veciach rozhoduje zmierovací sudca len o menej závažných trestných veciach (trestné činy). Často ide o prípady, v ktorých polícia alebo prokurátor navrhol zmier. Ak obvinený odmietne prijať návrh, prípad nastane pred kantonálnym sudcom. Kantonrechter (kantonálny súd) zvyčajne rozhoduje v tejto veci ihneď po pojednávaní.

Trestné právo

Sudcovia v oblasti trestného súdnictva sa zaoberajú všetkými trestnými prípadmi, ktoré neprichádzajú pred kantonálnym sudcom. Liečba môže byť zložená buď v jednej komore, alebo vo viacerých komorách s tromi sudcami. Viacnásobná komora sa zaoberá komplikovanejšími prípadmi a prípadmi, keď prokurátor potrebuje viac ako jeden rok odňatia slobody.

Občianske právo/rodina

Sektor civilnej justície sa tiež zaoberá prípadmi, ktoré nie sú osobitne pridelené kantonálnemu sudcovi. Vo väčšine prípadov je samosudcom v týchto prípadoch sudca, ale existujú viaceré komory s tromi sudcami, ktorí sa zaoberajú komplikovanejšími prípadmi. Viaceré súdy majú samostatný sektor pre rodinu a mládež: je tomu tak vtedy, keď sa takéto prípady vyskytujú často.

Správne právo

Len v niekoľkých prípadoch by správne spory mali byť vždy na súde; správnym orgánom predchádza v mnohých prípadoch správne konanie pred správnymi orgánmi. Zvyčajne by to malo byť v prípade jediného sudcu, ale aj v tomto prípade môže súd rozhodnúť o vymenovaní troch sudcov za komplexný prípad alebo za prípad základných otázok. Ak príslušný súd nemá samostatný sektor na riešenie záležitostí cudzinca, tieto otázky rieši správne právo alebo jeho oddelenie. Žaloba v občianskych veciach a veciach týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia patrí do pôsobnosti osobitného opravného orgánu – Centrale Raad van Beroep – a vo väčšine ostatných vecí na Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Oddelenie Štátnej rady pre správne právo).

Súdy

11 arrondissements boli zoskupené do štyroch obvodov, oblasti pôsobenia štyroch súdov: Haagu a Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden a s-Hertogenbosch. V oblasti trestného a občianskeho súdnictva sa sudcovia súdov zaoberajú výlučne prípadmi, v ktorých boli proti rozsudku súdu podané odvolania. Súdny dvor preskúmal skutkové okolnosti prípadu a dospel k vlastným zisteniam. Vo väčšine prípadov možno rozhodnutie odvolacieho súdu napadnúť odvolaním sa na Hoge Raad der Nederlanden (Najvyšší súd Holandska). Okrem trestných a občianskoprávnych vecí sa súd zaoberá všetkými odvolaniami proti daňovým výmerom.

Osobitné súdy

Centrale Raad van Beroep je odvolací orgán, ktorý sa zaoberá najmä vecami týkajúcimi sa štátnej služby a otázkami sociálneho zabezpečenia. V týchto oblastiach je najvyšším súdom. Centrale Raad van Beroep je usadený v Utrechte.

College van Beroep voor het bedrijfsleven (College van Beroep voor het bedrijfsleven) je osobitnou správnou inštanciou, ktorá rozhoduje o sporoch v oblasti sociálnohospodárskeho správneho práva. Okrem toho je College odvolacím orgánom pre určité akty, ako je zákon o hospodárskej súťaži a Telecommunicatiewet. Kolégium sa nachádza v Haagu.

Najvyšší súd

Hoge Raad der Nederlanden (Najvyšší súd Holandska), so sídlom v Haagu, skúma, či súd pri svojom rozhodovaní správne uplatnil právny poriadok. Skutkové okolnosti veci tak, ako ich stanovil prvostupňový súd, už nie sú predmetom diskusie. Kasačný opravný prostriedok zohráva dôležitú úlohu pri propagácii právnej jednotky.

Právne databázy

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke organizácie súdnictva v Holandsku.

Judikatúru možno nájsť v jedinej právnej databáze.

Je prístup do právnych databáz bezplatný?

Áno, prístup je bezplatný.

Súvisiace odkazy

Judikatúra

Posledná aktualizácia: 11/12/2019

Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.