Drepturile victimelor, pe țări

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

Victimele infracțiunilor au o serie de drepturi în cadrul fazei de urmărire penală și al acțiunii penale, o protecție specială fiind acordată copiilor și victimelor infracțiunilor contra libertății sexuale și ale traficului de ființe umane

Victima unei infracțiuni:

 1. la serviciile de sprijin pentru victimele infracțiunilor;
 2. dreptul la asistență și sprijin psihologic și profesional eficace din partea unei autorități, organizații sau instituții care asistă victimele infracțiunilor în conformitate cu legea;
 3. la protecție împotriva actelor de intimidare și represalii;
 4. la protecția demnității sale atunci când prezintă probe în calitate de victimă;
 5. să fie audiată fără întârzieri nejustificate după depunerea unei plângeri penale și, ulterior, să fi audiată nu mai mult decât este absolut necesar în scopul procedurii penale;
 6. să fie însoțită de o persoană de încredere indiferent de acțiunile la care participă;
 7. să facă obiectul unor proceduri medicale minimale și numai dacă acestea sunt absolut necesare în scopul procedurii penale;
 8. să înainteze o cerere de urmărire penală sau să introducă o acțiune în nume propriu în temeiul Codului penal, să participe la procedurile penale în calitate de parte vătămată, să fie informată cu privire la respingerea unei plângeri penale [articolul 206 alineatul (3) din lege] și la decizia procurorului de a nu lua nicio măsură, precum și să desfășoare urmărirea penală individual, fără procuror;
 9. să fie informată de către procuror cu privire la acțiunile întreprinse pe baza plângerii sale (articolul 206a din lege) și să depună o plângere la un procuror de rang superior (articolul 206b din această lege);
 10. să solicite și să primească informații fără întârzieri nejustificate cu privire la eliberarea infractorului din închisoare sau din arestul preventiv, la evadarea sau eliberarea din închisoare a infractorului, precum și la măsurile luate pentru a asigura protecția victimei;
 11. să solicite și să primească informații cu privire la orice hotărâre definitivă de încetare a procedurii penale;
 12. alte drepturi prevăzute de lege.

Victima unei infracțiuni contra libertății sexuale sau a unei infracțiuni legate de traficul de ființe umane are, pe lângă drepturile menționate mai sus, următoarele drepturi:

 1. să discute cu consultantul înainte de a pune la îndoială, pe cheltuiala bugetului;
 2. un plenipotențiar din buget,
 3. să fie interogată de o persoană de același sex în cadrul poliției și al parchetului și, dacă este posibil, să fie interogată de aceeași persoană în cazul unei reexaminări;
 4. să refuze să răspundă la întrebări fără caracter penal referitoare la viața personală strictă a victimei;
 5. să solicite testarea acestora prin intermediul dispozitivelor audio-video [articolul 292 alineatul (4) din prezenta lege];
 6. confidențialitatea datelor cu caracter personal;
 7. să solicite excluderea publicului de la ședință.

În cazul în care un copil este victima unei infracțiuni, acesta are, pe lângă drepturile menționate mai sus, și următoarele drepturi:

 1. un reprezentant, pe cheltuiala bugetului;
 2. confidențialitatea datelor cu caracter personal;
 3. excluderea publicului.

Copii sunt toate persoanele cu vârsta mai mică de 18 ani.

Un copil care este martor sau victimă este examinat de către judecătorul de instrucție în cadrul unei audieri probatorii, iar citația este trimisă părinților sau tutorilor acestuia.

Acțiuni penale individuale

Atunci când se denunță o infracțiune, procurorul va declanșa, în majoritatea cazurilor, urmărirea penală din oficiu.

Pentru unele infracțiuni, acțiunea penală se pune în mișcare dacă se depune în prealabil o plângere penală. Plângerea penală trebuie formulată în termen de trei luni de la data la care persoana fizică sau juridică autorizată a aflat despre infracțiune și despre autorul infracțiunii.

Acțiunea în despăgubiri conexă

Cererea de constituire ca parte civilă poate fi formulată de către partea vătămată.

Victima unei infracțiuni este, de asemenea, parte vătămată, având dreptul de a formula o acțiune în despăgubiri conexă în fața instanței.

În cadrul unei astfel de acțiuni se pot solicita următoarele:

 • despăgubiri pentru prejudiciile suferite, care pot fi corporale sau necorporale (durere suportată, teamă);
 • restituirea de bunuri — dacă partea vătămată poate dovedi că era proprietarul sau titularul legal al acestora;
 • anularea unei anumite tranzacții juridice — în cazul în care infracțiunea a avut ca rezultat o tranzacție juridică cu caracter de drept patrimonial (dacă persoana acuzată v-a determinat să încheiați un contract prin forță).

Se poate formula o acțiune în despăgubiri conexă în cadrul unei acțiuni penale sau al unei acțiuni civile distincte împotriva pârâtului. În cazul în care acțiunea este intentată în cadrul unui proces penal, o condiție prealabilă pentru ca aceasta să fie admisă este ca instanța să se pronunțe în sensul vinovăției inculpatului.

Acest lucru nu reprezintă o garanție că acțiunea civilă intentată este admisă.

Drepturile părților vătămate pe parcursul cercetării și acțiunii penale

O victimă care participă la o procedură penale ca parte civilă are dreptul:

 • de a se exprima în limba sa maternă, inclusiv în limbajul semnelor pentru persoanele surde și surdomute; victima respectivă are, de asemenea, dreptul la asistență din partea unui interpret în cazul în care nu înțelege sau nu se exprimă în limba croată sau dreptul la asistență din partea unui traducător sau a unui interpret al limbajului semnelor în cazul în care este surdă sau surdomută;
 • să introducă o acțiune asociată în despăgubire și moțiuni pentru ordine de încetare temporară;
 • de a avea un reprezentant;
 • să prezinte faptele și să treacă la prezentarea probelor;
 • să asiste la audierea probatorie;
 • să participe la proces, să ia parte la procedura probatorie și să dea o declarație de încheiere;
 • de a consulta dosarul cauzei;
 • să solicite să fie informată de către procuror cu privire la măsurile întreprinse pe baza denunțului său și să depună o plângere la un procuror de rang superior;
 • recurs;
 • să solicite restabilirea situației anterioare;
 • să fie informat cu privire la rezultatul procedurilor penale.

Atât înainte, cât și în orice moment pe parcursul procedurii penale, parchetul și instanța trebuie să ia în considerare posibilitatea ca pârâtul să poată despăgubi persoana vătămată pentru pierderile cauzate prin săvârșirea infracțiunii. Aceștia avertizează, de asemenea, partea vătămată cu privire la dreptul de a utiliza propria limbă, inclusiv limbajul semnelor al persoanelor surde și cu surdocecitate, precum și cu privire la asistența unui interpret, în cazul în care acesta nu vorbește sau nu înțelege limba croată, sau a unui interpret sau interpret în limbajul semnelor, în cazul în care este surdă sau cu surdocecitate, cu privire la dreptul de a depune o cerere de chemare în judecată civilă și la măsurile provizorii de siguranță, de a depune o declarație de fapt și de a prezenta probe în cadrul procedurii, de a depune o plângere împreună cu avocatul în cauză, de a depune o cerere de chemare în judecată și de măsuri provizorii de siguranță, de a depune o declarație de fapt și de a depune probe în cadrul procedurii, de a depune o plângere cu privire la cererea de chemare civilă și la măsurile provizorii de securitate, de a depune o declarație de constatare și de a prezenta probe în cadrul procedurii, de a depune o plângere cu avocatul în cauză, de a depune o plângere, de a depune o cerere de chemare civilă și de a depune o plângere cu privire la cererea de chemare civilă și la măsurile provizorii de securitate, de a depune o declarație de constatare și de a depune mărturie în cadrul procedurii.

Dreptul la despăgubiri

Legea privind despăgubirile acordate victimelor infracțiunilor [Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela) (Narodne Novine (NN; monitorul Oficial al Republicii Croația) nr. 80/08 și nr. 27/11] prevede dreptul la despăgubiri pentru victimele infracțiunilor care presupun acte de violență săvârșite cu intenție pe teritoriul Republicii Croația sau pentru rudele acestora, în condițiile prevăzute în legea respectivă.

Aceasta stabilește dreptul la despăgubiri pentru victimele unor infracțiuni violente săvârșite cu intenție și precizează condițiile prealabile necesare și procedura prin care se poate exercita dreptul la despăgubiri, organismele care iau decizii în acest sens și participă la procesul de luare a deciziilor referitor la dreptul la despăgubiri, precum și organismele responsabile de cazuri transfrontaliere și procedurile aplicate în astfel de cazuri.

Victimele unor infracțiuni violente săvârșite cu intenție au dreptul la despăgubiri din bugetul național.

Poliției, parchetului și instanțelor judecătorești li se solicită să ofere informații asupra dreptului la despăgubiri, precum și să furnizeze formularele de cerere necesare, având, de asemenea, obligația de a oferi, la cererea victimei, indicații și informații generale despre modalitatea de completare a cererii și despre documentele justificative necesare.

Cererile de despăgubire trebuie să fie depuse la Ministerul Justiției prin formularul care poate fi descărcat de pe site-ul web al Ministerului.

Formular de cerere de despăgubire financiară pentru victimele crime_ro  PDF (223 Kb) RO

Aceste cereri trebuie să fie depuse în termen de șase luni de la data la care a fost comisă infracțiunea. Dacă există motive legitime pentru incapacitatea unei victime de a depune o astfel de cerere în termenul impus, victima în cauză trebuie să facă acest demers în termen de trei luni de la data la care respectivele motive încetează să mai existe și, în orice caz, în termen de trei ani de la data la care a fost comisă infracțiunea.

În cazul în care victima este un minor sau o persoană lipsită de capacitate juridică, iar reprezentantul său legal nu a depus o cerere în termen de șase luni de la data săvârșirii faptei, termenul de șase luni începe să curgă de la data la care persoana în cauză împlinește vârsta de 18 de ani sau de la data la care a fost inițiată procedura penală după ce victima a împlinit vârsta majoratului sau de la data la care a fost restabilită capacitatea sa juridică.

Persoane care au dreptul la despăgubiri:

 • victimele unei infracțiuni săvârșite prin violență, care sunt cetățeni ai Republicii Croația, cetățeni ai unui stat membru al UE sau persoane care sunt rezidenți permanenți pe teritoriul Uniunii Europene, cu condiția ca infracțiunea să fi fost săvârșită pe teritoriul Croației;
 • victima unei vătămări corporale grave sau a cărei stare de sănătate s-a deteriorat ca urmare a comiterii infracțiunii respective asupra sa (o astfel de persoană are dreptul la compensarea costurilor ocazionate de tratamentul medical, cu condiția ca acestea să nu fie acoperite de asigurarea de sănătate obligatorie, care să nu depășească cuantumul rambursat de asigurarea de sănătate în Republica Croația, precum și dreptul la compensarea pierderii veniturilor în limita sumei de 35 000 HRK);
 • o persoană care este o rudă apropiată cu victima decedată [soț, soție sau partener (ă), copil, părinte, părinte adoptiv, copil adoptat, părinte vitreg, copil vitreg, partener de același sex, bunic (ă) și nepot (nepoată) în cazul în care aceste persoane au făcut parte din aceeași gospodărie ca și victima] (o astfel de persoană are dreptul la despăgubiri pentru încetarea obligației legale de întreținere de până la 70 000 HRK);
 • în cazul decesului unei victime, persoana care a suportat cheltuielile de înmormântare are dreptul la despăgubiri de până la 5 000 HRK;
 • în cazul în care o infracțiune este denunțată sau înregistrată de către poliție sau de parchet în termen de șase luni de la data la care a fost comisă, indiferent dacă infractorul este cunoscut sau nu.

La stabilirea cuantumului despăgubirii, se ține seama de comportamentul victimei în timpul și după comiterea infracțiunii sau de contribuția sa la provocarea unor prejudicii și de amploarea respectivelor prejudicii, precum și de următoarele criterii: persoana este o victimă imediată, a denunțat infracțiunea în fața autorităților competente și când a făcut acest lucru. În plus, se evaluează cooperarea victimei cu poliția și cu autoritățile competente pentru a aduce autorul infracțiunii în fața justiției, ținând seama de măsura în care victima imediată a contribuit la producerea prejudiciului sau a agravat prejudiciul; în oricare dintre aceste cazuri, despăgubirea la care are dreptul victima va fi redusă în consecință. O cerere de despăgubire va fi refuzată sau cuantumul său va fi redus dacă se constată că victima este implicată în criminalitatea organizată sau într-o organizație criminală. Compensația poate fi refuzată sau cuantumul său poate fi redus și în cazul în care acordarea compensației integrale ar contraveni principiului echității, moralității și politicii publice.

Notificarea privind eliberarea infractorului

Atunci când inculpatul este condamnat la închisoare, Ministerul Justiției, Serviciul de sprijin pentru victime și martori va informa victima cu privire la data eliberării (în cazul liberării ordinare și condiționate) a deținuților aflați în detenție.

Obligația statutară de a informa victimele cu privire la eliberarea deținuților

În conformitate cu dispozițiile Legii de modificare a Legii privind executarea pedepselor din cadrul Ministerului Justiției, Serviciul de sprijin pentru victime și martori) informează victima, partea vătămată sau familia acestora cu privire la eliberarea deținuților din închisoare.

Victimele sunt informate cu privire la eliberarea unui deținut în cazul infracțiunilor contra libertății sexuale și a moralității sexuale, contra vieții și a integrității fizice, precum și în cazul infracțiunilor care presupun acte de violență.

Informațiile de mai sus trebuie să fie furnizate victimei, părții vătămate sau familiilor acestora, indiferent dacă deținutul este eliberat în mod necondiționat sau dacă face obiectul unei eliberări condiționate.

De asemenea, atunci când decid dacă să părăsească sau nu un deținut la locul de reședință sau de reședință, penitenciarele/închisorile pot solicita informații de la Serviciul de sprijin pentru victime și martori cu privire la reacția victimei sau a familiei victimei în ceea ce privește identificarea posibilității de a beneficia de ieșire. Pe baza audierilor victimei, Serviciul de asistență pentru victime și martori elaborează rapoarte care sunt furnizate de penitenciar/penitenciar.

Sprijinirea victimelor și a martorilor

Sprijinul acordat victimelor și martorilor din Republica Croația este coordonat de Serviciul de sprijin pentru victime și martori înființat în cadrul Ministerului Justiției.

Victimele și martorii pot obține sprijin și informații cu privire la drepturile lor și la procedurile aplicate de la unitatea pentru victime și martori din cadrul unei instanțe.

Unitățile de sprijin pentru victime și martori sunt înființate în 7 instanțe districtuale din Zagreb, Zadar, Osijek, Vukovar, Split, Sisak și Rijeka. Departamentele oferă sprijin emoțional, informații practice și informații privind drepturile victimelor, precum și sprijin și informații pentru martori și însoțitori. Sprijinul este furnizat, de asemenea, de către unități ale instanțelor municipale și ale instanțelor corecționale competente (općinski și prekršajni sudovi).

Victimele pot, de asemenea, să obțină informații despre drepturile lor și despre tipurile de asistență de care pot beneficia apelând Centrul național de intermediere telefonică pentru victimele infracțiunilor și ale delictelor la numărul de telefon gratuit 116 006 (a se vedea site-ul web al Centrului național de apel).

Ministerul Justiției, inclusiv victimele și martorii, furnizează informații cu privire la drepturi și sprijin, iar anchetele pot fi trimise la: e-mail: Zrtve.i.svjedoci@pravosudje.hr sau pe site-ul Ministerului croat al usturoiului: https://pravosudje.gov.hr/

Sprijin acordat victimelor și martorilor în cazuri transfrontaliere

Serviciul de sprijin pentru victime și martori, înființat în cadrul Ministerului Justiției, oferă sprijin și informații victimelor și martorilor citați în instanță prin intermediul asistenței juridice internaționale (inclusiv martorilor crimelor de război).

Martorilor care sunt convocați să depună mărturie în fața instanțelor din Republica Croația sau martorilor croați care sunt convocați să se înfățișeze în fața unor instanțe străine li se trimit scrisori de informare.

Martorii crimelor de război primesc un medic, dacă este necesar, și asistență pentru pregătirea plecărilor și organizarea accesului la autoritatea judiciară competentă (pentru martori și alți participanți chemați la interogarea în cadrul procedurilor penale a crimelor de război în fața autorităților judiciare competente din Republica Croația, precum și în afara Republicii Croația, în cazul în care un astfel de sprijin face obiectul unei cereri de asistență judiciară internațională).

Faceți clic pe linkurile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie:

1 — drepturi de care beneficiez în calitate de victimă a unei infracțiuni

2 — denunțarea infracțiunii și a drepturilor mele în cursul cercetării sau al procedurilor judiciare

3 — drepturile de care dispun după proces

4 — despăgubiri

5 — dreptul la sprijin și asistență

Ultima actualizare: 22/12/2020

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.